Guide to Evagrius Ponticus

edited by Joel Kalvesmaki


1
Guillaumont's edition of Syriac S1 of the Kephalaia Gnostika
Work
WORK
eng
The Kephalaia Gnostika, written by Evagrius Ponticus
tag:evagriusponticus.net,2015:cpg2432
tag:kalvesmaki.com,2014:cpg2432
Source
Guillaumont, Antoine. Les six centuries des “Kephalaia gnostica”: Édition critique de la version syriaque commune et édition d’une nouvelle version syriaque, intégrale, avec une double traduction française; Kephalaia gnostica. Patrologia Orientalis 28. Paris: Firmin-Didot, 1958. 
tag:evagriusponticus.net,2012:scriptum:guillaumont-1958
syr
false
century
1
I
1
I
title
title
1 title
I title
ܡܐܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܀ 
chapter
1
1 1
I 1
ܠܛܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܠܝܬ ܣܩܘܒܠܐ. ܡܛܠ ܕܒܐܝܬܘܬܗ̇ ܐܝܬܝܗ̇ 
 ܛܒܬܐ. ܠܐܝܬܘܬܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܕܠܩܘܒܠܐ܀ 
chapter
2
1 2
I 2
ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܒܡܘ̈ܙܓܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܡܘ̈ܙܓܐ ܕܝܢ ܒܦܓܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. 
 ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܗܟܝܠ ܒܒܪ̣̈ܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܀ 
chapter
3
1 3
I 3
ܟܠ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܆ ܒܪ̣ܝܬܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ 
 ܡܬܝܕܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܬܦ̇ܠܓ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܫܪ̣ܐ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ 
 ܡܬܝܕܥ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܫܪ̣ܐ ܒܗܘܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܘܡܢܘܬܐ ܒܐܘ̈ܡܢܐ. ܦܪܝܫ 
 ܕܝܢ ܡܢ ܗܕܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܫܪ̣ܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܫܪ̣ܐ܀ 
chapter
4
1 4
I 4
ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܗܘܐ ܗ̣ܘܐ܆ ܐܘ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܣܩܘܒܠܝܘܬܐ܆ ܐܘ ܡܢ 
18
 ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܐܬܩ̇ܝܡ. ܠܘ ܕܝܢ ܟܠ ܕܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܣܩܘܒܠܝܘܬܐ܇ ܐܦ ܥܡ 
 ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܐܬܩܝ̇ܡ ܟܕܝܢ܀ 
chapter
5
1 5
I 5
ܪ̈ܝܫܝܬܐ ܠܐ ܝ̇ܠܕ̈ܢ ܘܠܐ ܡܬܝ̈ܠܕܢ. ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܝܢ ܝ̇ܠܕܐ ܘܡܬܝܠܕܐ܀
chapter
6
1 6
I 6
ܒܦܘܚܡܐ ܚܢܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܝܬܝܢ. ܘܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢ. ܘܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ 
 ܚܢܢ. ܐܝܟ ܚܕ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܚܢܢ܆ ܘܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܚܢܢ܀ 
chapter
7
1 7
I 7
ܟܕ ܢܫܬܩܠ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܡܕܡ ܕܐܟܚܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܡܢܝܢܐ܆ ܡܫܬ̣ܩܠ 
 ܠܗ ܐܦ ܡܢܝܢܐ. ܘܟܕ ܗܢܐ ܢܫ̣ܬܩܠ܆ ܚܕ ܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܒܗ ܚܢܢ܀ 
chapter
8
1 8
I 8
ܟܕ ܐܬܦܪ̣ܫ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ܆ ܐܘܠܕ ܠܗܢܐ ܕܒܗ ܚܢܢ. ܟܕ ܕܝܢ 
 ܢܬܚ̇ܠܛ ܗ̇ܘ ܕܒܢ܆ ܫ̇ܩܠ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܡܕܡ ܕܒܡܢܝܢܐ ܡܦ̇ܪܫ ܠܢ܀ 
chapter
9
1 9
I 9
20
ܡܐ ܕܗܘܝܢܢ ܒܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܚܙ̇ܝܢܢ ܫܪܪܗ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܡܐ ܕܝܢ 
 ܕܗ̣ܘܝܢܢ ܒܗ̇ܘ ܕܠܝܬܘܗܝ܆ ܡ̇ܘܠܕܝܢ ܚܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܝܬܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܢܫ̣ܬܩܠ 
 ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܐܝܬܝܢ܆ ܬܘܒ ܠܐ ܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܝܬܘܗܝ܀ 
chapter
10
1 10
I 10
ܡܢܗܘܢ ܕܫܐܕ̈ܐ܆ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܘܢ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ 
 ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܕܟܝ̈ܢܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܐܠܗܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܝܕܥܬܐ 
 ܕܦܘܪܩܢܢ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܡܬܩ̇ܝܡܐ܀ 
chapter
11
1 11
I 11
ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܓܘ̈ܫܡܐ ܪ̈ܘܚܢܐ ܩܢ̣ܝܢ܆ ܒܥܠܡ̈ܐ ܕܗ̣ܘܘ 
 ܡ̇ܡܠܟܝܢ. ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܦܓܪ̈ܐ ܦܠܘ̈ܚܐ ܟܕܝܢܝܢ܆ ܒܥܠܡ̈ܐ 
 ܕܥܬܝܕܝܢ ܢ̇ܡܠܟܘܢ܀ 
chapter
12
1 12
I 12
ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܡܨܥܝܘܬܐ. ܘܚܕ ܐܦ ܗܢܐ ܬܘܒ܆ ܕܒܝܕ ܡܨܥܝ̈ܐ 
 ܒܟܠ ܐܝܬܢܗܝ܀ 
chapter
13
1 13
I 13
22
ܡܢܗܘܢ ܕܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܕܪܘܚ ܩܢ̣ܝܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ 
 ܦܘܠܚܢܐ ܘܬܐܘܪܝܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܥܘܘܟܐ ܘܒܕܝ̣ܢܐ ܠܒܝܟܝܢ܀ 
chapter
14
1 14
I 14
ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܐܘܡܢܘ̈ܬܐ܆ ܠܗ̇ܘ ܕܥܠܝܗ̇ ܩܐ̇ܡ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ. ܒܬܐܘܪܝܐ 
 ܕܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܬܫܟܚ. ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܕܡ ܡܪܢ 
 ܒܚܟܡܬܐ ܒܪ̣ܐ܀ 
chapter
15
1 15
I 15
ܟܕ ܢܫ̣ܬܩܠܘܢ ܐܪܒܥܐ܆ ܡܫܬ̣ܩܠܝܢ ܐܦ ܚܡܫܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܢܫ̣ܬܩܠܘܢ 
 ܚܡܫܐ܆ ܠܐ ܡܫ̣ܬܩܠܝܢ ܥܡܗܘܢ ܐܪܒܥܐ܀ 
chapter
16
1 16
I 16
ܗ̇ܘ ܕܐܬܦܪ̣ܫ ܡܢ ܚܡܫܐ܆ ܠܐ ܦܪܝܫ ܡܢ ܐܪܒܥܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܐܬܦ̣ܪܫ 
 ܡܢ ܐܪܒܥܐ܆ ܐܓܗܝ ܠܗ ܐܦ ܡܢ ܚܡܫܐ܀ 
chapter
17
1 17
I 17
ܟܕ ܢܬܝ̇ܬܪ ܒܢ ܗ̇ܘ ܕܒܢ܆ ܡܬܝ̇ܬܪ ܒܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܒܗ ܚܢܢ. ܘܗܟܢܐ 
 ܡܝܬܪܘܬܐ ܬܣܓܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ܇ ܠܐ ܬܘܒ ܒܦܘܪ̈ܣܐ ܢܫܬܡܗ܀ 
chapter
18
1 18
I 18
24
ܥܒ̣ܪܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܘܕܫܘܢܩܐ ܝܪܬܘܬܐ ܕܩܕ̈ܝܫܐ. ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܣܩܘܒܠܝ 
 ܠܩܕܡܝܐ܆ ܥܠ̣ܬܐ ܕܬܪܝܢܐ ܗ̇ܘܐ. ܘܥ̣ܒܪܗ ܕܗܢܐ܆ ܝܪܬܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ 
 ܐܝܬܝܗܘܢ܀ 
chapter
19
1 19
I 19
ܝܕܥܬܐ ܕܒܐܪܒܥܐ܆ ܝܕܥܬܐ ܗܝ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܕܒ̣ܪ̈ܝܬܐ. ܝܕܥܬܐ ܕܝܢ 
 ܕܚܕ܆ ܝܕܥܬܐ ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ܀ 
chapter
20
1 20
I 20
ܡܐ ܕܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܗܘܝ̈ܐ ܒܠܚܘܕܝܗܝܢ ܢ̣ܫܪ̈ܟܢ ܒܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܗ̇ܘ 
 ܡܕܡ ܕܡܬܝܕܥ܆ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܝܕ̇ܥ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܬܝܕܥ. ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. ܕܫܡܝܐ 
 ܘܐܪܥܐ ܢܥܒ̣ܪܘܢ ܘܡܠܝ̈ ܠܐ ܢܥܒ̣ܪ̈ܢ܀ 
chapter
21
1 21
I 21
ܛܒ̈ܬܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܚܫܚܬܐ ܡܣ̣ܬܒܪ̈ܢ܆ ܡܢܗܝܢ ܒܓܘ 
 ܢܦܫܐ ܘܡܢܗܝܢ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܢܫ̈ܬܟܚܢ. ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܒܝ̈ܫܬܐ 
 ܐܢܝܢ܆ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܫ̈ܬܟܚܢ܀ 
chapter
22
1 22
I 22
ܓܘ̈ܫܡܐ ܡܛܝ̈ܢܐ ܕܕܝܘ̈ܐ܆ ܓܘܢܐ ܒܠܚܘܕ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܘܐܣܟܝܡܐ 
26
 ܐܠܐ ܡܢ ܡܪܓܫܢܘܬܢ ܕܝܠܢ ܥ̇ܪܩܝܢ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܕܡ̇ܐ ܗ̇ܘ ܡܘܙܓܐ܇ ܠܡܘܙܓܐ 
 ܕܦܓܪ̈ܐ ܕܪ̈ܓܫܐ. ܡܐ ܓܝܪ ܕܠܐܢܫܝ̈ܢ ܨܒ̇ܝܢ ܠܡܬܚܙܝܘ܆ ܒܕܡܝ̣ܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܐ ܕܪ̈ܓܫܐ 
 ܡܬܚܙܝܢ. ܟܕ ܠܐ ܡܚܘ̈ܝܢ ܓܘ̈ܫܡܝܗܘܢ ܩܛܝ̈ܢܐ܀ 
chapter
23
1 23
I 23
ܣܘ̈ܟܠܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܡܬܩܪܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܒܐܪܥܐ. 
 ܐܢ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܫܦܝܪ ܝ̇ܕܥܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܐܝܟ ܡܠܬܗ̇ ܕܬܩܘܥܝܬܐ܆ ܡܠܐܟ̈ܐ 
 ܕܐܠܗܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܪܥܐ ܐܟ̇ܠܝܢ܆ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. ܕܠܚ̣ܡܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܟ̣ܠ ܒܪܢܫܐ. 
 ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡ̈ܠܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܝ̣ܕܥܘ܀ 
chapter
24
1 24
I 24
ܐܢܗ̣ܘ ܕܫܢܢܐ ܒܚܝܠܐ ܟ̣ܣܝܐ ܒܦܪܕܬܐ܆ ܘܐܦ ܫܘܠܡܐ ܒܚܝܠܐ ܟ̣ܣܐ 
 ܒܡܩ̈ܒܠܢܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗܝ܆ ܠܘ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܦܪܕܬܐ ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܒܗ̇. 
 ܘܐܦܠܐ ܫܢܢܐ ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܒܦܪܕܬܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܝܪܐ ܕܟܪܝܟ ܠܫܢܢܐ 
 ܘܗ̣ܝ ܫܢܢܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܦܪܕܬܐ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܦܪܕܬܐ ܬܗܘܐ ܫܢܢܐ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܦܪܕܬܐ 
 ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܫܢܢܐ ܫܢܢܗ̇ ܩ̇ܒܠ̇ܬ. ܟܕ ܕܝܢ ܬܓܗܐ ܡܢ ܫܢܢܐ ܗ̣ܝ ܦܪܕܬܐ܆ ܘܐܦ 
 ܫܢܢܗ̇ ܬܩ̇ܒܠ܀ 
chapter
25
1 25
I 25
28
ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܣܝ̈ܘܢܐ ܨܒ̇ܝܢ ܠܡܥܪܒܠܘܬܢ܇ ܐܘ ܚܝܠܐ ܡܠܝܠܐ ܕܢܦܫܐ 
 ܫ̇ܐܠܝܢ܆ ܐܘ ܡ̇ܢܬܐ ܚܫܘܫܬܐ ܕܒܗ̇ ܡܬܚܪܝܢ ܠܡܣܒ. ܐܘ ܠܗ ܠܦܓܪܐ܆ ܐܘ 
 ܟܠ ܕܚܕܪ̈ܝ ܦܓܪܐ܀ 
chapter
26
1 26
I 26
ܐܢܗ̣ܘ ܕܡ̇ܢܬܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܐܢܫܝܐ: ܥ̇ܒܪ ܠܗ 
 ܕܝܢ ܐܣܟܝܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܦ ܐܣܟܝܡܗ ܕܦܓܪܐ ܢ̣ܥܒܪ܀ 
chapter
27
1 27
I 27
ܚܡܫ ܐܢܝܢ ܬܐܘܪ̈ܝܣ ܪ̈ܝܫܝܬܐ܇ ܕܬܚܝܬ ܢܝܫܗܝܢ ܡܬܚܒ̈ܫܢ ܟܠܗܝܢ 
 ܬܐܘܪ̈ܝܣ. ܘܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܬܠ̇ܝܬܝܘܬܐ ܣܓܝܕܬܐ. 
 ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܝܢ ܘܕܬܠܬ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܢܘܢ ܘܕܝܠܗܘܢ ܕܓܘܫܡ̈ܐ. 
 ܕܐܪܒܥ ܕܝܢ ܘܕܚܡܫ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܕܝ̣ܢܐ ܘܕܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܀ 
chapter
28
1 28
I 28
ܒܣܘܓܐܐ ܕܐܘܪ̈ܚܬܐ܆ ܬܠܬ ܐܢܝܢ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ܇ ܐܝܠܝܢ 
 ܕܓܘܢܐܝܬ ܩ̣ܢܝ̈ܢ ܠܡܥܛܐ ܚܛܗ̈ܐ. ܝܚܝܕܐܝܬ ܕܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܡܢܗܝܢ ܩ̣ܢܝ̈ܢ ܗܕܐ 
 ܕܡܢ ܚܫ̈ܐ ܢܚܪܪ̈ܢ. ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܢ ܝܚܝܕܝܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܬܠܬ ܗܕܐ ܗܝ܆ ܕܥܠ̣ܬܐ ܐܦ 
30
 ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܬܗܘܐ. ܠܘ̣ܝܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܙܘܡܪܐ. ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ 
 ܕܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗܘܠܠܐ ܕܙܘܡܪܐ. ܘܠܗ̇ܝ ܕܬܠܬ܆ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܪܘܡܪܡܐ܀ 
chapter
29
1 29
I 29
ܐܝܟܢܐ ܕܥܡ ܦܓܪ̈ܐ ܐܙ̇ܠܝܢ ܓܘ̈ܢܐ ܘܐܣܟܝ̈ܡܐ ܘܡܢܝ̈ܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܥܡ 
 ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ܇ ܐܦ ܗܘܠܐ ܡܬܚ̇ܒܠܐ. ܥܡܗܘܢ ܓܝܪ ܩܢ̣ܝܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ 
 ܗܘܬ ܘܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܬ܀ 
chapter
30
1 30
I 30
ܒܠܚܘܕ ܢܘܪܐ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܦܪܝܫܐ܆ ܒܡܕܡ ܕܒܗ̇ ܚ̇ܝ܀ 
chapter
31
1 31
I 31
ܐܝܟܢܐ ܕܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܣܪܐܝܠ: ܘܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܬܪܐ ܕܝܗܘܕ: ܘܒܡܕܝ̈ܢܬܐ 
 ܐܘܪܫܠܡ: ܡ̇ܢܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܩܪܝܘ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܢܝܫܐ ܕܦ̈ܠܐܬܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ܇ ܒܟܠ 
 ܡܠܝ̈ܢ ܡܢ̇ܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܀ 
chapter
32
1 32
I 32
ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܕܡ ܡܢ ܟܝ̈ܢܐ ܚܙ̣ܘ܆ ܒܬܐܘܪܝܐ ܫܚܝܡܬܐ 
 ܒܠܚܘܕ ܐܕܝܩܘ. ܝܕܥܬܐ ܓܝܪ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ܆ ܙܕܝܩ̈ܐ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܩ̇ܒܠܘ. 
 ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܬܚܪܐ ܥܠ ܗܕܐ܆ ܕܡ̇ܐ ܠܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܕܥܢܝܢܐ ܗ̣ܘܐ ܠܝ ܥܡ ܐܒܪܗܡ܇ 
32
 ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܢܫܘ̈ܗܝ. ܕܗ̣ܘ ܗܢܐ ܫܪܪܐ ܡ̇ܢ ܡܡܠܠ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ 
 ܕܝܢ ܕܝܬܩ̈ܣ ܠܐ ܚܙ̣ܐ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܝܠܕܝܢ ܠܐ ܐܣ̇ܬܟܠ܀ 
chapter
33
1 33
I 33
ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܐܘ̈ܡܢܘܬܐ: ܥܠ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܚܪܝܦܬܐ ܕܠܚ̇ܡܐ 
 ܠܗ̇ ܣܢܝܩܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܘܢܐ ܥܠ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܣܢܝܩ܇ ܕܗ̣ܘܐ 
 ܦ̇ܪܫ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ܀ 
chapter
34
1 34
I 34
ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܡܟ̣ܢܐ ܕܗ̣ܘܬ ܪܓ̇ܫܐ ܒܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ. ܡܕܥܐ ܕܝܢ ܒܟܠܙܒܢ 
 ܩܐ̇ܡ ܘܡܟ̇ܬܪ܆ ܕܐܝܕܐ ܬܐܘܪܝܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܇ ܬܬܠ ܠܗ ܢܦܫܗ̇ ܠܚܙܬܐ܀ 
chapter
35
1 35
I 35
ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܢܘܗܪܐ ܟܕ ܟܠܡܕܡ ܡܚܘ̇ܐ ܠܢ: ܥܠ ܢܘܗܪܐ ܐܚܪܢܐ ܠܐ 
 ܣܢܝܩ ܕܒܗ ܢܬܚܙܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܟܕ ܡܚܘ̇ܐ ܟܠܡܕܡ܇ ܠܐ ܣܢܝܩ 
 ܥܠ ܢܘܗܪܐ ܕܒܗ ܢܬܝܕܥ. ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܒܐܝܬܘܬܗ ܢܘܗܪܐ ܗܘ܀ 
chapter
36
1 36
I 36
ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܐܦ ܪܓܫܐ܆ ܘܠܐ ܡܪܓܫܢܐ 
34
 ܘܡܬܪܓܫܢܐ. ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܚܝܠܐ ܕܒܗ ܡܥܕܝܢܢ ܡ̇ܪܓܫܝܢܢ 
 ܒܗܘ̈ܠܣ. ܪܓܫܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗܕܡܐ ܕܒܗ ܫܪ̣ܝܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ. ܡܪܓܫܢܐ ܕܝܢ܆ 
 ܗ̣ܘ ܡܐܢܐ ܚܝ̇ܐ ܕܩܢ̣ܐ ܠܗܘܢ ܠܪ̈ܓܫܐ. ܡܬܪܓܫܢܐ ܕܝܢ܆ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܢ̇ܦܠ 
 ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܫܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܗܘ ܗܘܢܐ. ܡܢ ܚܕܐ ܓܝܪ ܡܢ ܐܪܒܥܬܝܗܝܢ 
 ܓܠܝܙ ܗܘ܀ 
chapter
37
1 37
I 37
ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ܇ 
 ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘܝܐ܀ 
chapter
38
1 38
I 38
ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܥ̇ܝܪܝܢܢ: ܡܕܡ ܡܕܡ ܥܠ ܚܠܡ̈ܐ ܡܡܠܠܝܢܢ: 
 ܡܐ ܕܝܢ ܕܕܡ̣ܟܢܢ: ܒܢܣܝܢܐ ܝ̇ܠܦܝܢܢ܆ ܗܟܢܐ ܟܠ ܟܡܐ ܕܫ̇ܡܥܝܢܢ ܥܠ 
 ܐܠܗܐ܇ ܟܕ ܠܒܪ ܡܢܗ ܐܝܬܝܢ܇ ܡܐ ܕܗ̣ܘܝܢܢ ܒܗ܇ ܒܢܣܝܢܐ ܬܚܘܝܬܐ 
 ܡܩ̇ܒܠܝܢܢ܀ 
chapter
39
1 39
I 39
ܟܕ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܗ̣ܘܝܢ܆ ܙܪ̈ܥܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܬܬܟܝܢܘ ܒܢ. ܕܒܝ̈ܫܬܐ 
36
 ܕܝܢ ܠܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܩܒ̈ܠܢܐ ܚܢܢ܇ ܐܦ ܚܝܠܦ ܐܝܬ ܒܢ. 
 ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܠܐ ܗ̣ܘܝܢ ܐܝܬܝܢ܆ ܚܝܠܐ ܕܗܕܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܐ ܐܝܬ 
 ܒܢ. ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܚܝ̈ܠܐ ܡܘ̈ܙܓܐ ܐܢܘܢ. ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܝܬܘܗܝ 
 ܡܘܙܓܐ܀ 
chapter
40
1 40
I 40
ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܐ ܒܝܫܘܬܐ. ܘܢܗܘܐ ܐܡܬܝ ܕܐܦܠܐ ܬܗܘܐ܁ 
 ܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܬܗܘܐ܁ 
 ܠܐ ܡܬܛܠܩ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܙܪ̈ܥܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܘܡܦܝܣ ܠܝ ܐܦ ܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ 
 ܕܒܫܝܘܠ ܡܬܬܕܝܢ ܗܘܐ ܡܛܠ ܒܝܫܘܬܗ܆ ܘܥܠ ܐܚܘ̈ܗܝ ܡܪܚ̇ܡ ܗܘܐ. 
 ܠܡܪ̇ܚܡܘ ܕܝܢ ܙܪܥܐ ܗܘ ܫܦܝܪܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ܀ 
chapter
41
1 41
I 41
ܐܢܗ̣ܘ ܕܡ̇ܘܬܐ ܬܪܝܢܐ ܗܘ ܕܚܝ̈ܐ: ܘܟܘܪܗܢܐ ܬܪܝܢܐ ܗܘ ܕܚܘܠܡܢܐ܆ 
 ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܦ ܒܝܫܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܗܝ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܡܘܬܐ ܓܝܪ ܘܟܘܪܗܢܐ 
 ܕܢܦܫܐ ܒܝܫܘܬܐ ܗܝ. ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢܗ̇ ܕܡܨܥܝܘܬܐ ܩܫܝܫܐ ܗܝ܀ 
chapter
42
1 42
I 42
38
ܬܡܢ ܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܐܝܟܐ ܕܡ̇ܥܒܕ. ܘܐܝܟܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ 
 ܡ̇ܥܒܕ܆ ܬܡܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܩ̇ܪܝܒ. ܡ̇ܥܒܕ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ܆ ܒܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ 
 ܘܩܕܝ̈ܫܐ. ܒܚܝ̈ܠܐ ܗܟܝܠ ܫܡܝ̈ܢܐ܆ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܩ̇ܪܝܒ܀ 
chapter
43
1 43
I 43
ܐܠܗܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܘܠܘ ܒܕܘܟ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܟܠ ܕܘܟ 
 ܐܝܬܘܗܝ܆ ܕܒܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܕ ܚܟܡܬܗ ܡܠ̣ܝܬ ܦܘܪ̈ܫܢܐ. ܠܘ 
 ܕܝܢ ܒܕܘܟ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢ ܗܘܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ܀ 
chapter
44
1 44
I 44
ܐܢܗ̣ܘ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ: ܒܡܕܡ ܕܠܟܠ ܩ̇ܕܝܡ ܘܠ̇ܟܠ ܡܣܝ̇ܟ 
 ܡܬܝܕܥܐ܆ ܐܦ ܫܘܢܩܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܬܕܝܢܝܢ܇ ܒܡܕܡ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܗܘ ܢܬܝܕܥ܀ 
chapter
45
1 45
I 45
ܠܝܬ ܡܕܡ ܡܢ ܠܐ ܡܓܫܡ̈ܐ܇ ܕܒܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܓܘܫܡ̈ܐ. ܕܠܐ 
 ܓܫܘܡ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܢܢ܇ ܡܐ ܕܡܬܕܡ̇ܐ ܒܐܠܗܐ܀ 
chapter
46
1 46
I 46
ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܚܝܠܐ ܐܝܬ ܒܦܓܪ̈ܐ܆ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܩܢ̣ܝܢ ܠܗ. ܘܒܢܝ̈ 
 ܟܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗ̣ܘܘ. ܡܢ ܛܒܥܐ ܕܝܢ ܘܡܢ ܗܘܠܐ ܡܚܪܪ ܗܘ ܗܘܢܐ 
 ܕܚ̇ܐܪ ܒܐܠܗܐ܀ 
chapter
47
1 47
I 47
40
ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܒܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܢܦܫܐ܇ ܕܗܟܢܐ ܐܦ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ 
 ܐܬܬܟܝܢ ܒܗ̇. ܒܝܕ ܚܐܪܘܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܬܝܬܪܐ܆ ܘܚܝܠܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܕܓܡ̇ܪ ܠܗ̇܀ 
chapter
48
1 48
I 48
ܛܒ̈ܥܐ ܕܐܝܬ ܒܦܓܪ̈ܐ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܡܘ̈ܠܕܢܝܗܘܢ. 
 ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܒܚܐܪܘܬܐ ܕܝܗܝܒܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܛܒ̇ܥܐ ܝܬܗ̇ ܐܝܟ ܕܨܒ̇ܝܐ܇ ܐܘ 
 ܠܡܬܕܡ̇ܝܘ ܒܐܠܗܐ܇ ܐܘ ܠܡܬܕܡ̇ܝܘ ܒܚܝܘ̈ܬܐ܀ 
chapter
49
1 49
I 49
ܝܚܝܕܝܘܬܐ܆ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܝܚܝܕܐܝܬ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܐ. ܡܬܬܙܝܥܐ ܕܝܢ 
 ܒܡܩܒܠܢܘܬܗ ܕܗܘܢܐ: ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܡܗܡܝܢܘܬܗ ܡ̇ܗܦܟ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܢܗ̇܆ ܘܒܝܕ 
 ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡܢܗ̇܇ ܡ̇ܘܠܕ ܠܠܐ ܝܕܥܬ̇ܐ܀ 
chapter
50
1 50
I 50
ܟܠ ܡܕܡ ܕܗ̣ܘܐ܆ ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘܐ. ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܕܗܘܝ̈ܐ 
 ܩܕ̇ܝܡܝܢ܆ ܘܡܢܗܘܢ ܬܪ̈ܝܢܝܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܗܘܝ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ܆ ܩܫܝܫܐ ܝܕܥܬܐ 
 ܕܪܘܚ. ܘܡܢ ܗܘܝ̈ܐ ܬܪ̈ܝܢܐ܆ ܩܫܝܫܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ܀ 
chapter
51
1 51
I 51
ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܥܠ̣ܬܐ ܗܝ ܕܒܝܫܘܬܐ. ܡܛܠܩܢܝܬܐ ܕܝܢ ܕܒܝܫܘܬܐ܆ 
42
 ܐܝܬܝܗ̇ ܡܝܬܪܘܬܐ. ܫܡܗ̈ܐ ܕܝܢ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܒܦܘܪ̈ܣܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ. ܥܠ̣ܬܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ 
 ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܀ 
chapter
52
1 52
I 52
ܡܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕ̇ܝܡܝܢ ܒܗܘܝܗܘܢ ܬܗܘܐ܆ ܗܝܕܝܢ 
 ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܦ ܠܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܢܫ̣ܬܘܘܢ܀ 
chapter
53
1 53
I 53
ܫܐܕ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡ ܗܘܢܐ ܡܬܟ̇ܬܫܝܢ܆ ܡܬܩܪܝܢ ܦܪ̈ܚܬܐ. ܚܝܘ̈ܬܐ 
 ܕܝܢ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܠܚ̣ܡܬܐ ܡܕ̇ܠܚܝܢ. ܒܥܝܪ̈ܐ ܕܝܢ ܡܬܩܪܝܢ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܠܪܓܬܐ 
 ܡ̇ܕܝܠܝܢ܀ 
chapter
54
1 54
I 54
ܕܠܐ ܥܒ̣ܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܘܠܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܕܝܡܝܢ ܒܗܘܝܗܘܢ. 
 ܒܥܒ̣ܪܐ ܕܝܢ ܡܣܝܟ ܣܘܪܩܐ. ܗܘܝ̈ܐ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܢܐ ܡ̈ܬܡܬܚܝܢ ܥܡ ܣܘܪܩܐ. 
 ܢ̇ܝܚܝܢ ܕܝܢ܆ ܟܕ ܡܠܝܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܠܡܩܒ̈ܠܢܝܗ̇ ܡܝ̇ܒܠܐ܇ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ 
 ܕܝܚܝܕܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
55
1 55
I 55
ܐܝܠܝܢ ܕܩܕ̇ܝܡܝܢ ܒܗܘܝܗܘܢ܆ ܡܚܪܪܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ 
 ܕܚ̇ܒܠܐ. ܡܫܬܡܠܝܢ ܕܝܢ ܚܪܘܪ̈ܐ ܕܟܠ܆ ܡܐ ܕܗ̣ܘܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܐ ܟܠ܀ 
chapter
56
1 56
I 56
44
ܛܒ̈ܐ ܥܠ̣ܬܐ ܗ̇ܘܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܘܕܫܘܢܩܐ܆ ܒܝ̈ܫܐ ܕܝܢ ܕܫܘܢܩܐ ܒܠܚܘܕ܀ 
chapter
57
1 57
I 57
ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢ ܫܝܘܠ ܕܚ̇ܠܝܢ. ܫܐܕ̈ܐ ܕܝܢ ܡܢ ܬܗܘܡܐ ܡܣ̇ܬܪܕܝܢ܀ 
chapter
58
1 58
I 58
ܡܢܗܘܢ ܕܡ̇ܘ̈ܬܐ ܥ̣ܠܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܓܙ̇ܪ ܕܝ̣ܢܐ ܩܕܡܝܐ. 
 ܕܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܥ̣ܠܬܐ ܗܕܐ ܗܝ܆ ܛܝܒܘܬܐ ܡܚܪܪܢܝܬܐ. ܥ̣ܠܬܐ ܕܝܢ ܕܡ̇ܘܬܐ ܕܬܠܬܐ 
 ܐܝܬܝܗ̇܆ ܡܫܬܒܩܢܘܬܐ ܕܒܪ̈ܚܡܐ ܗ̣ܘܝܐ. ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܚܕܐ ܡܢ 
 ܗܠܝܢ ܠܐ ܓܕ̇ܫ̈ܢ ܠܗ܀ 
chapter
59
1 59
I 59
ܐܝܟܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܚܫܘܟܐ ܕܓܕ̈ܫܐ ܐܢܘܢ ܠܐܐܪ܆ ܗܟܢܐ ܠܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ 
 ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܒܝܫܘܬܐ܇ ܝܕܥܬܐ ܘܠܐ ܝܕܥܬܐ. ܟܕ ܩ̇ܕܝ̈ܡܢ ܒܗ̇ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܆ ܡܝܬܪܘܬܐ 
 ܘܝܕܥܬܐ܀ 
chapter
60
1 60
I 60
ܐܢܗ̣ܘ ܕܝܘܡܢ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܠܗ ܠܪܒܝܬܐ ܚܟܝܡܐ ܒܒ̈ܬܝܗܘܢ܆ ܝܕܝܥܐ 
 ܗܝ ܕܐܬܡܠܝ ܝ̣ܬܒ ܘܚܫ̣ܒ ܦ̈ܠܐܬܗܘܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܚܟܝܡܐ ܐܬܩܪܝ܆ ܕܡܢ 
 ܥ̈ܠܠܬܐ ܕܡܪܘܬܐ ܠܟܢܘ̈ܬܗ ܫ̣ܒܩ܀ 
chapter
61
1 61
I 61
46
ܠܝܬ ܡܕܡ ܡܢ ܗܘܝ̈ܐ ܬܪ̈ܝܢܐ܇ ܕܠܘ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܝܕܥܬܐ. ܘܠܐ ܡܢ 
 ܗܘܝ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ܇ ܕܒܕܘܟܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܣܖܟܐ܀ 
chapter
62
1 62
I 62
ܐܝܕܥܬܐ ܒܕܘܟܬܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܝܬܝܗ̇܆ ܐܡܬܐ ܕܒܣܘ̈ܟܠܐ ܕܒ̣ܪ̈ܝܬܐ 
 ܡܬܥܢܝܐ. ܒܠܐ ܕܘܟܬܐ ܕܝܢ܆ ܐܡܬܝ ܕܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܬܗ̇ܪܐ܀ 
chapter
63
1 63
I 63
ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܠܝ̈ܠܐ: ܐܘ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܗܕܐ 
 ܕܨܒܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܪܘܝܐ. ܕܢܗܘܘܢ ܕܝܢ ܡܝܘ̈ܬܐ܆ ܐܘ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ܆ ܗܕܐ ܕܨܒܝܢܗܘܢ 
 ܐܝܬܝܗ̇܀ 
chapter
64
1 64
I 64
ܚܝ̈ܝܗܘܢ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ ܕܒܪܘܚ. ܡܘܬܗܘܢ ܕܝܢ 
 ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ܀ 
chapter
65
1 65
I 65
ܒܬܪܒܝܬܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܕܒ̣ܪ̈ܝܬܐ܆ ܥܡ̈ܠܐ ܘܩܪ̈ܒܐ ܐܝܬ. ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܝܢ 
 ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܫܝܢܐ ܘܒܗܝܠܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ܀ 
chapter
66
1 66
I 66
48
ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܩܕܡ ܐܦܝ̈ܢ ܡܬܐܡܪ̈ܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܠܘܩܒܠ ܪ̈ܓܫܐ 
 ܚܙܝܝ̈ܗܝܢ. ܒܣܬܪܢ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪ̈ܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܒܚܫܘܟܐ 
 ܡܣ̣ܬܥܪ̈ܢ. ܠܡܥܪܩ ܓܝܪ ܡܢ ܙܢܝܘܬܐ ܡܬܦܩܕܝܢ ܚܢܢ܆ ܘܠܡܪܕܦ ܒܬܪ 
 ܪܚܡܬ ܐܟܣܢܝ̈ܐ܀ 
chapter
67
1 67
I 67
ܡܢ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܩܘܝܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܣܛܘ̈ܟܣܐ 
 ܘܦܘܠܚܢܗ ܕܟܢܪܐ ܗܢܐ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܗ̇ܘܐ ܡܪܟܒܬܐ ܒܝܕ ܦܘܠܚܢܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܡܬܥ̇ܠܐ 
 ܒܡܣܩܬܐ ܕܪܘܚ ܠܘܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
68
1 68
I 68
ܒܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܗܘܢܐ ܐܝܬ. ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܝܢ܆ ܝܬܝܪܘܬܐ 
 ܕܪܓܬܐ. ܒܫܐܕ̈ܐ ܕܝܢ܆ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܚ̣ܡܬܐ. ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܕܩܕܡܝ̈ܐ ܠܘܬ 
 ܡܨܥܝ̈ܐ ܒܝܕ ܦܘܡܐ ܩ̇ܪܒܝ̈ܢ܆ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܡܨܥܝ̈ܐ ܒܝܕ ܢܚܝܪ̈ܐ܀ 
chapter
69
1 69
I 69
ܠܗ̇ܘ ܕܪܝܫܝ ܒܝܕܥܬܐ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܗ̇ܘ ܕܒܬܪܗ. ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܪܝܫܝ ܒܠܐ 
 ܝܕܥܬܐ܆ ܠܝܬ ܠܗ܀
chapter
70
1 70
I 70
50
ܨܠܡܐ ܓܡܝܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܫ̣ܬܘܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ 
 ܩܕܝܫܬܐ. ܘܒܬܪܗ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܝܕܥܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܢܘܢ. ܘܕܬܠܬܐ 
 ܬܘܒ܆ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܓܘ̈ܫܡܐ. ܘܕܐܪܒܥܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ 
 ܕܥܠܡ̈ܐ. ܚܡܝܫܝܐ ܕܝܢ ܒܘܠܝܬܐ ܢܬܚܫ̣ܒ܆ ܐܝܢܐ ܕܩܢ̣ܐ ܚܘܠܡܢ ܢܦܫܐ܀ 
chapter
71
1 71
I 71
ܥܒ̣ܪܗ̇ ܕܝܕܥܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ܆ ܝܕܥܬܐ ܗܝ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܥܒ̣ܪܐ ܕܝܢ 
 ܠܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܠܝܬ. ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܠܝܬ ܣܟܐ ܠܣܘܟܠܗ܀ 
chapter
72
1 72
I 72
ܠܗܢܐ ܚܐ̇ܢ ܡܪܝܐ܆ ܠܐܝܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚ ܝܗ̇ܒ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ 
 ܕܙܕܝܩܐ ܒܢܘܗܪܐ ܡܗ̇ܠܟ܆ ܣܟܠܐ ܕܝܢ ܒܚܫܘܟܐ. ܚܐ̇ܢ ܗܘ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܐܦ ܠܣܟܠܐ܆ 
 ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܡܚܕܐ ܡܫܢ̇ܩ ܠܗ. ܐܠܐ ܣܐ̇ܡ ܠܗ ܚܘ̇ܪܐ ܕܢܬܘܒ ܘܢܐܚܐ܀ 
chapter
73
1 73
I 73
ܚܝ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ܆ ܝܕܥܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܢܝܫܐ ܕܝܢ 
 ܕܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܗܘܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܚܟܝܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܥܠܡܐ 
 ܗܢܐ ܡܫܬܘܕܝܢ ܝܕܥܬܐ. ܐܠܐ ܛܒܝ̈ܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܚܝ̈ܐ܀ 
chapter
74
1 74
I 74
52
ܢܘܗܪܗ ܕܗܘܢܐ ܡܬܦ̣ܪܫ ܬܐܝܬܐܝܬ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ 
 ܣܓܝܕܬܐ ܘܩܕܝܫܬܐ܆ ܘܠܟܝܢܐ ܠܐ ܡܓܫܡܐ ܘܡܓܫܡܐ܆ ܘܠܣܘܟܠܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܕܒ̣ܪ̈ܝܬܐ܀ 
chapter
75
1 75
I 75
ܐܢܗ̣ܘ ܕܟܠܝܠܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܝܕܥܬܐ ܗܝ ܕܬܠܝܬܠܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܝܕܝܥܐ 
 ܗܝ ܕܒܫܘܠܡܐ ܕܪܗܛܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܗ̇ ܡܬܟ̇ܠܠܝܢ܀ 
chapter
76
1 76
I 76
ܠܘ ܠܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܛܡܝܪܐ ܒܟܝ̈ܢܐ܇ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܥܒܝܕܐ ܣܩܘܒܠܐ. 
 ܐܠܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܫܒܪ̈ܐ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܓܡ̣ܪܘ ܗ̣ܢܘܢ ܫܒܪ̈ܐ܆ ܚܣ̇ܢܝܢ ܠܗ̇ ܠܠܐ 
 ܝܕܥܬܐ܀ 
chapter
77
1 77
I 77
ܗܘܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܝܠܐ ܕܛܒܝܥܝܢ ܒܕܡܘ̣ܬܗ ܕܒܪܘܝܗܘܢ܆ ܡܫܝܚܐ 
 ܦܪܘܩܢ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗ̣ܘܝܘ ܕܓܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܒܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
78
1 78
I 78
ܟܦܘܪܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܥܠܡܐ: ܐܝܢܐ ܕܒܢܦܫܐ ܗ̇ܘܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ 
 ܕܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܨܒܘ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܢܫ ܢܫܒܘܩ ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ܀ 
chapter
79
1 79
I 79
54
ܟܦܘܪܝܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܪܚܩܢܘܬܗ̇ ܕܒܝܫܬܐ܇ ܐܝܕܐ 
 ܕܒܚܦܝܛܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘܝܐ܀ 
chapter
80
1 80
I 80
ܟܦܘܪܝܐ ܕܬܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܦܘܪܫܢܐ ܕܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܡܥ̣ܕܐ 
 ܡܬܚܙܝܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܟ ܗ̈ܓܓܐ ܒܩܪܒܐ܇ ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܕܬܪܒܝܬܗܘܢ܀ 
chapter
81
1 81
I 81
ܬܫܒܘܚܬܗ ܘܢܘܗܪܗ ܕܗܘܢܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚ. ܬܫܒܘܚܬܗ̇ ܕܝܢ 
 ܘܢܘܗܪܗ̇ ܕܢܦܫܐ܆ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܗ̇܀ 
chapter
82
1 82
I 82
ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡ̇ܘ̇ܬܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܡܥܕ ܥ̇ܒܕ ܒܢ܆ ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ 
 ܕܝ̣ܢܗ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܝ̈ܠܐ ܕܫܪܟܐ ܣܥ̇ܪ܇ ܒܙܒܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܕܢ 
 ܡܝ̈ܬܐ ܘܚܝ̈ܐ܇ ܘܦ̇ܪܥ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥ̇ܒ̈ܕܘܗܝ܀ 
chapter
83
1 83
I 83
ܐܢܗ̣ܘ ܕܓܝܚܘܢ ܢܗܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܨܪܝܐ: ܗ̇ܘ ܕܚܕ̇ܪ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ 
 ܕܟܘܫ: ܕܡܢܗ ܒܝܕ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܐܬܦ̇ܩܕ ܠܝܣܪܝܠ ܕܠܐ ܢ̣ܫܬܐ܆ ܝ̣ܕܥܢ ܐܢܘܢ 
 ܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܬܠܬܐ ܪ̈ܝܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܘܠܢܗܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܦ̇ܪܫܝܢ ܐܪܒܥܐ ܪ̈ܝܫܝܢ܀ 
chapter
84
1 84
I 84
56
ܗܘܢܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܝܕܥܬܐ ܘܕܠܐ ܝܕܥܬܐ. ܪܓܬܐ ܕܝܢ 
 ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܘܕܙܠܝܠܘܬܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܛܢܢܐ܆ ܚܘ̣ܒܐ ܘܣܢܐܬܐ ܪܕ̇ܝܢ. 
 ܡܬܠܘ̇ܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܕܩܕ̇ܝܡ ܒܩܕܡܝ̈ܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܩܕ̇ܝܡ ܒܬܪ̈ܝܢܐ. ܘܠܗ̇ܘ ܕܩܕ̇ܝܡ 
 ܒܬܪ̈ܝܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܩܕ̇ܝܡ ܒܬܠܝܬܝ̈ܐ܀ 
chapter
85
1 85
I 85
ܡܬܟ̣ܪܟ ܗܘܢܐ܆ ܟܕ ܢܗܘܐ ܚܫܘܫܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܬܠܒܟܢܐ ܗ̇ܘܐ܆ 
 ܟܕ ܣܥ̇ܪ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ. ܩܐ̇ܡ ܕܝܢ ܡܢ ܚܐܦܗ ܘܫܠ̇ܐ ܡܢ ܛܘܥܝܝ 
 ܕܚܕܝܪܐ ܠܗ܆ ܡܐ ܕܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܚܫ̈ܐ܇ ܘܗ̣ܘܐ ܒܥܢܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ 
 ܐܝܬܝܗܘܢ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܡܡܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܪ̈ܓܝܓܬܗ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ܀ 
chapter
86
1 86
I 86
ܚܘ̣ܒܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܬܩܢܘܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ܇ ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ 
 ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܚ̇ܒ ܠܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ܀ 
chapter
87
1 87
I 87
ܟܘܠ ܡܕܡ ܕܗ̣ܘܐ܆ ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘܐ. ܟܘܠ ܡܕܡ ܕܝܢ 
 ܕܡܛܠ ܐܚܪܢܐ ܗ̣ܘܐ܆ ܒܨܝܪ ܗܘ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܛܠܬܗ ܗ̣ܘܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ 
 ܡܝܬܪܐ ܗܝ ܡܢ ܟܘܠ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܡܛܠܬܗ̇ ܓܝܪ ܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ܀ 
chapter
88
1 88
I 88
58
ܐܝܕܥܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܣܘܟܠܐ ܕܫܪܪܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܛܠ 
 ܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܗ̣ܘܘ܀ 
chapter
89
1 89
I 89
ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܐܬܬܟܝܢ ܠܡܐܠܦ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ 
 ܝܕܥܬܐ ܐܝܬܝܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܠܟܝܢܐ ܗܟܝܠ ܡܠܝܠܐ ܕܐܬܒܪ̣ܝ܆ ܐܝܬ ܠܗ 
 ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܬܒܪ̣ܐ ܗܘܐ. ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܝܢ ܕܚܐܪܘܬܗ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܒܝܫܘܬܐ 
 ܘܠܐ ܝܕܥܬܐ. ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܝܬܝܗ̇ ܣܩܘܒܠܐ ܠܐܠܗܐ܀ 
chapter
90
1 90
I 90
ܐܢ ܝܘܡܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܪܘܒܬܐ: ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܐܨܛܠܒ ܦܪܘܩܢ܆ ܟܠܗܘܢ 
 ܐܝܠܝܢ ܕܡܝ̣ܬܘ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ܆ ܦܠܐܬܐ ܐܢܘܢ ܕܩܒܪܗ܇ ܕܒܗܘܢ ܙܕܝܩܘܬܗ ܕܐܠܗܐ 
 ܐܬܩܒ̣ܪܬ̇. ܗ̇ܝ ܕܩܝ̇ܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ܆ ܟܕ ܠܒܝܫܐ ܓܘܫܡܐ ܕܪܘܚ. ܫܪܝܪܐ ܗܝ 
 ܓܝܪ ܡܠܬܗ ܕܝܠܗ ܕܦܪܘܡܢ܇ ܕܝܘܡܢ ܘܡܚܪ ܚܝ̈ܠܐ ܣܥ̇ܪ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ 
 ܡܫܬܡܠܐ܀ 
epilogue
epi
1 epi
I epi
 ܫܠ̣ܡ̇ܬ ܡܐܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܕܚܣܝܪܐ ܪ̈ܝܫܐ ܥܣܪܐ܀ 
century
2
II
2
II
title
title
2 title
II title
60
 ܡܐܬܐ ܕܬܖܬܝܢ܀ 
chapter
1
2 1
II 1
ܡܚܙܝܬܐ ܕܛܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ: ܘܕܚܝܠܗ ܘܕܚܟܡܬܗ ܗܕܐ ܗܝ܆ ܒܪ̣ܝܬܐ 
 ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܠܡܕܡ ܗ̣ܘܬ܀ 
chapter
2
2 2
II 2
ܒܬܐܘܪܝܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܚܟܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܠ̣ܝܬ ܦܘܪ̈ܫܢܐ 
 ܚܙ̇ܝܢܢ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܐܬܚ̇ܫܚ ܘܒܪ̣ܐ ܥܠܡ̈ܐ. ܒܝܕܥܬܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ܆ 
 ܥܠ ܩܢܘܡܗ ܝܠ̇ܦܝܢ ܚܢܢ܀ 
chapter
3
2 3
II 3
ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܝܕܥ̈ܬܐ܆ ܝܕܥܬܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇. 
 ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ ܟܝܢܝܬܐ ܩܫܝܫܐ ܗܝ ܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܘܩܕܡ 
 ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܢܦܩ̣ܬ̇܆ ܘܥܡ ܟܝܢܐ ܕܐܬܠܘ̇ܝ ܠܗ̇ ܕܢܚ̣ܬ̇܀ 
chapter
4
2 4
II 4
ܟܕ ܫܘ̈ܚܠܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܢܘܢ܆ ܚܢܢ ܒܠܚܘܕ ܦܘܪܫܢܐ ܕܐܪܒܥܐ ܫܘ̈ܚܠܦܝܢ 
 ܝܕ̇ܥܝܢܢ. ܘܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ. ܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܒܝܫܘܬܐ 
62
 ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ. ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܝܢ܆ ܡܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ ܠܘܬ ܬܐܘܪܝܐ ܟܝܢܝܬܐ 
 ܕܬܪ̈ܬܝܢ. ܕܬܠܬܐ ܕܝܢ܆ ܥܘܠܝܐ ܕܡܢ ܗܕܐ܇ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ. ܘܕܐܪܒܥܐ܆ 
 ܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ܇ ܠܘܬܗ̇ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
5
2 5
II 5
ܦܓܪܐ ܕܪܘܚ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ ܗܢܘ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܘܝ̈ܐ. ܚܝܝ̈ܗܘܢ 
 ܕܝܢ ܫܪܝܪ̈ܐ܆ ܝܕܥܬܐ ܗܝ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
6
2 6
II 6
ܢܦܫܐ ܦܠܘܚܬܐ: ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܨܠܚ̣ܬ̇: ܘܡܢ ܦܓܪܐ ܫܢ̇ܝܬ̇܆ 
 ܒܗ̇ܢܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܗ̇ܘܝܐ. ܐܝܟܐ ܕܐܒܪ̈ܐ ܕܠܐ ܚܫܘܫܘܬܗ̇ ܢܡܢ̇ܥܘܢܗ̇܀ 
chapter
7
2 7
II 7
ܗܠܝܢ ܝܪ̇ܬܝܢ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܒܬܪ ܡܘܬܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܘ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܐܘ 
 ܒܒܝܫܘܬܐ܇ ܗ̣ܘܘ ܠܗ̣ ܡܚܦ̈ܛܢܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܐ܀ 
chapter
8
2 8
II 8
ܥܘܬܪܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܐܝܕܥܬܐ ܗܝ ܕܪܘܚ. ܡܣܟܢܘܬܗ̇ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ. ܐܢ 
 ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܗܝ ܕܝܕܥܬܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܩܕ̇ܝܡ ܗܘ ܥܘܬܪܐ ܠܡܣܟܢܘܬܐ܇ 
 ܘܚܘܠܡܢ ܢܦܫܐ ܠܟܘܪܗܢܗ̇܀ 
chapter
9
2 9
II 9
64
ܡܢ̣ܘ ܝܕ̇ܥ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܢ̣ܘ ܡܣܬ̇ܟܠ 
 ܚܝ̈ܠܝܗ̇ ܕܢܦܫܐ܇ ܘܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܠܗܠܝܢ ܡܐܣܝܢ܇ ܘܠܘܬ ܬܐܘܪܝܐ ܕܫܪܪܐ 
 ܡܩ̇ܪܒܝܢ܀ 
chapter
10
2 10
II 10
ܪ̈ܓܝܓܢ ܡ̇ܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܪ̈ܓܫܐ ܡܬܝܕܥ̈ܢ. ܪܓܝܓܐ ܕܝܢ 
 ܡܢܗܝܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܟ̇ܒܐ ܠܝܕܥܬܐ ܗ̣ܝ ܡܪܓܫܢܘܬܐ 
 ܒܥܠܬ ܟܪܝܗܘܬܗ̇܆ ܡܣܬ̣ܒܪܐ ܕܡܝܬܪܐ ܒܩܪܝܒܘܬܗ̇ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܒ̣ܥܕܐ 
 ܘܡܢܗ̇ ܡܝܬܪܐ܀ 
chapter
11
2 11
II 11
ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܐܬܩܝ̇ܡ: ܟܕ ܢܗܘܐ 
 ܩܪ̇ܝܒ ܘܟܕ ܢܗܘܐ ܡܒܥ̣ܕ܆ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܡܣܒ ܬܐܘܪܝܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ 
 ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ. ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܗܘܢܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ. ܘܝܬܝܪ 
 ܡܢ ܗܢܐ܆ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ. ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܕܪ̣ܟ܆ ܐܦܠܐ ܒܝܬ 
 ܡܫܪܝܗ܀ 
chapter
12
2 12
II 12
ܝܡܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܦ ܐܝܕܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܐܝܕܗ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܩܪܝܐ ܐܦ 
 ܝܡܝܢܗ. ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܢܝܫܗ̇ ܒܡܘܗܒܬܐ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܢܝܫܗ̇ ܒܡܪܕܘܬܐ܀ 
chapter
13
2 13
II 13
66
ܣܦ̣ܩ̇ܬ ܩܕܡܝܬܐ ܬܐܘܪܝܐ ܕܪܘܚ܆ ܠܗܘܝܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ. ܬܣܦ̣ܩ 
 ܕܝܢ ܐܦ ܗܕܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܠܡܥܠܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܓܡܝܪܘܬܐ܀ 
chapter
14
2 14
II 14
ܐܝܠܝܢ ܕܫ̣ܘܝܢ ܒܓܡܝܪܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܗ̇ܘܝܢ ܫܘ̣ܝܢ ܐܦ ܒܦܘܪܥܢܐ 
 ܕܥܡ̈ܠܝܗܘܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܘ̣ܝܢ ܒܝܕܥܬܗܘܢ܆ ܕܪܘܚ܆ ܗ̇ܘܝܢ ܫܘ̣ܝܢ ܐܦ 
 ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܪܬܘܬܗܘܢ܀ 
chapter
15
2 15
II 15
ܡܐ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܩܒ̇ܠ ܬܐܘܪܝܐ ܕܢܦܫܗ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܚܝܠܗ 
 ܕܗܘܢܐ ܡܠܝܐܝܬ ܗ̇ܘܐ ܓܡ̇ܝܪ܀ 
chapter
16
2 16
II 16
ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܝ ܝܕܥܬܐ ܕܟܠ ܕܗ̣ܘܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܢܦܫܐ ܫܘܬܦܬܗ̇ 
 ܬܡܢ̇ܥ ܥܕܡܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
17
2 17
II 17
ܒܬܪܒܝܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܡܬܚܠ̇ܦܝܢ ܥܠܡ̈ܐ ܘܡܬܛ̇ܠܩܝܢ 
 ܫܡܗ̈ܐ. ܟܕ ܦܝ̇ܫܐ ܫܘܝܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܐܝܟ ܫܘܝܘܬܐ ܕܩܢܘܡ̈ܐ܀ 
chapter
18
2 18
II 18
68
ܐܝܟܢܐ ܕܠܦܓܪ̈ܐ ܡܟ̇ܣܝܢ ܐܘ ܡܘ̈ܙܓܐ ܐܘ ܓܘ̈ܢܐ ܕܡܬܝܒ̇ܠܝܢ 
 ܒܗܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܡܟ̇ܣܝܢ ܠܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܝܕܥܬܐ܇ ܐܘ ܒܝܫܘܬܐ ܘܠܐ 
 ܝܕܥܬܐ܀ 
chapter
19
2 19
II 19
ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܩܫܝܫܐ ܗܝ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܡܛܠ 
 ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܘܝܗܘܢ ܒܗ̇ ܡܬܪܒ̇ܝܢ܆ ܥܕܡܐ ܕܡܡܢ̇ܥܝܢ ܠܓܡܝܪܘܬܗ̇܀ 
chapter
20
2 20
II 20
ܠܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚ ܕܩܕ̇ܝܡܐ ܠܓܘ̈ܫܡܐ܆ ܗ̣ܘ ܒܪܘܝܐ ܒܬܪ ܗܘܝܐ 
 ܕܒܓܘ̈ܫܡܐ ܐܠܦ̇ܗ̇ ܠܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܀ 
chapter
21
2 21
II 21
ܟܠ ܡܕܡ ܕܗ̣ܘܐ܆ ܟܪܘܙܐ ܗܘ ܕܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠ̣ܝܬ ܦܘܪ̈ܫܢܐ. 
 ܠܝܬ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ܆ ܕܢܗܘܐ ܡܕܪܟܢܐ ܕܟܝܢܗ܀ 
chapter
22
2 22
II 22
ܐܝܟܢܐ ܕܕܡܘ̣ܬܗ ܕܐܒܐ: ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܒܪܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ: 
 ܐܕܢܚ ܘܚܘܝ ܠܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܕܡܘ̣ܬܗ ܕܝܠܗ܇ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ 
 ܡܚܘ̇ܐ܀ 
chapter
23
2 23
II 23
70
ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ܆ ܗ̣ܘܝܘ ܡܠܦܢܐ 
 ܕܝܕܥܬܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܗܢܘ ܕܝܢ܆ ܠܘܬ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܕܗ̣ܘܐ ܒܨܠܡܗ܀ 
chapter
24
2 24
II 24
ܚܕ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܩܒ̇ܠ ܥܠܘܗܝ܇ ܠܡܩܢܐ 
 ܫܡܗ̈ܐ ܫܐܝ̈ܠܐ ܥܡ ܫܘܡ̈ܗܘܗܝ܀ 
chapter
25
2 25
II 25
ܐܝܟܢܐ ܕܦܪܕܬܐ ܕܫܢܢܐ ܕܥܬܝܕܐ: ܡܬܩܪܝܐ ܓܘܫܡܗ̇ ܕܗܕܐ ܕܐܙ̣ܕܪܥ̇ܬ܆ 
 ܗܟܢܐ ܐܦ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܩܐ̇ܡ܇ ܦܪܕܬܐ ܢܬܩܪܐ ܕܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ܀ 
chapter
26
2 26
II 26
ܐܢܗ̣ܘ ܕܚܛ̈ܐ ܢܝܫܐ ܛܥܝ̈ܢܢ ܕܡܝܬܪܘܬܐ: ܘܬܒܢܐ ܢܝܫܐ ܕܒܝܫܘܬܐ܆ 
 ܥܠܡܐ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ܆ ܢܝܫܐ ܛܥܝܢ ܕܟ̣ܘܪܐ ܡܦܪܫܢܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܨܥܝܐ ܗ̇ܘܐ ܒܝܬ 
 ܥܒܘ̣ܪܐ ܠܬܒܢܐ܀ 
chapter
27
2 27
II 27
ܗܘܢܐ ܪܘܚܢܐ ܕܡ̇ܕܝܩ ܒܡܬܝܕܥܢܝ̈ܬܐ܆ ܒܙܒܢ ܚܙܬܗܝܢ ܡܦܪܫܐܝܬ̇ 
 ܡܦܩ̇ܒܠ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܚܙ̇ܝܗܝܢ ܢܗܝܪܐ ܗ̇ܘܐ܀ 
chapter
28
2 28
II 28
ܥܝܢܐ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܟܕ ܬ̣ܚܘܪ ܒܡܐ ܕܡܬܚܙܐ܆ ܠܘ ܣܟܗ ܚܙ̇ܝܐ 
72
 ܥܝܢܐ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ܆ ܐܘ ܠܐ ܚܙ̣ܬ̇. ܐܘ ܟܕ ܬ̣ܚܙܐ܆ ܡܚܕܐ ܡܢ ܟܠ ܣܛܪ̈ܘܗܝ 
 ܚܕ̇ܪܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܚܙ̇ܝܐ܀ 
chapter
29
2 29
II 29
ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܝ ܢܘܪܐ ܒܚܝܠܐ ܩܢ̣ܝܐ ܠܗ ܠܓܘܫܡܗ̇܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܘܢܐ 
 ܒܚܝ̇ܠܐ ܢ̣ܩܢܝܗ̇ ܠܢܦܫܐ. ܟܕ ܟܠܗ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܢܬܡ̇ܙܓ܆ ܒܢܘܗܪܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ 
 ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
30
2 30
II 30
ܕܟܘܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܦܪܢܣܢܘܬܗܘܢ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܩܒ̇ܠܘ܆ ܐܦ 
 ܣܘܟܠܐ ܕܝܕܥܬܗܘܢ ܝܕ̇ܥܝܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܕܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝ̣ܕܥܘ ܣܘܟܠܗܘܢ܆ ܐܦ 
 ܡܦܪܢܣܢܘܬܗܘܢ ܩܒ̇ܠܘ܀ 
chapter
31
2 31
II 31
ܦܘܪܫܢܐ ܕܬܠܬܐ ܚܝ̈ܝܢ ܚ̇ܐܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܟܝܢܐܝܬ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ܆ 
 ܘܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ. ܬܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܚܕ ܐܝܟ ܡܗܡܝܢܘܬܐ ܕܨܒܝܢܗܘܢ܀ 
chapter
32
2 32
II 32
ܐܝܟܢܐ ܕܠܘ ܗܘ̈ܠܣ ܡܬܪ̈ܣܝܢ ܠܦܓܪ̈ܐ ܐܠܐ ܚܝܠܗܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ 
 ܣܘܥܪ̈ܢܐ܆ ܠܘ ܗ̣ܢܘܢ ܡܪܒ̇ܝܢ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ܇ ܐܠܐ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܝܕܥܬܗܘܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ܀ 
chapter
33
2 33
II 33
74
ܬܪܒܝܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܒܚܙܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܬܚܒ̈ܠܢܐ ܘܕܠܐ 
 ܡܬܚܒ̈ܠܢܐ. ܕܘܪܫܗ̇ ܒܡܬܚܒ̈ܠܢܐ. ܓܡܝܪܘܬܗ̇ ܒܠܐ ܡܬܚܒ̈ܠܢܐ܀ 
chapter
34
2 34
II 34
ܐܝܟܢܐ ܕܟܐܦܐ ܡܓܢܛܝܣ: ܒܚܝܠܐ ܟܝܢܝܐ ܕܟ̣ܣܐ ܒܗ̇: ܢ̇ܓܕܐ ܠܗ 
 ܠܦܪܙܠܐ ܠܘܬܗ̇܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܕܥܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܠܗܘܢܐ ܕܟ̣ܝܐ܀ 
chapter
35
2 35
II 35
ܐܦ ܗ̣ܘ ܗܘܢܐ ܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܪ̈ܘܚܢܐ ܩܢ̣ܐ܇ ܕܒܗܘܢ ܚܙ̇ܐ ܘܡ̇ܪܓܫ 
 ܒܣܘ̈ܟܠܐ ܕܒ̣ܪ̈ܝܬܐ. ܘܚܙܬܐ ܡ̇ܢ ܡܚܘ̇ܝܐ ܠܗ ܠܗܘܝܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܣܘܥܪ̈ܢܐ. 
 ܒܡܫܡܥܬܐ ܕܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܡܩܒ̇ܠ. ܒܝܕ ܣܘܩܐ ܕܝܢ ܡܬܒ̇ܣܡ ܒܪܝܚܐ 
 ܩܕܝܫܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܝܬ ܒܗ ܚܘܠܛܢܐ ܕܓܠܐ. ܟܕ ܡܬܒ̇ܣܡ ܒܗܠܝܢ ܚܟܐ ܕܦܘܡܗ. 
 ܒܝܕ ܓܫܬܐ ܕܝܢ ܦܝܣܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܕܒܗܠܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܩܒ̇ܠ܀ 
chapter
36
2 36
II 36
ܟܠ ܚܙ̇ܝ̈ܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܬܝ̈ܕܥܢܐ܇ ܡܢ ܟܕܘ ܐܬܗܝܡܢܘ ܐܦ 
 ܡܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܝܠܝܢ ܕܡ̈ܠܝܗܘܢ ܐܬܗܝܡܢܘ ܠܡܚܙܐ܇ ܐܦ 
76
 ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܚܙ̇ܝܢ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܢܫܝ̈ܢ܆ ܕܐܦ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ 
 ܡܫ̣ܬܘܝܢ. ܕܗ̣ܢܘܢ ܡܬܩܪܝܢ ܒܘܟܪ̈ܐ ܕܐܚܝ̈ܗܘܢ܀ 
chapter
37
2 37
II 37
ܚܕ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘܝ̈ܐ܇ ܕܫܡܐ ܐܝܬ ܠܗ ܘܐܬܪܗ ܠܐ ܝܕܝܥ܀ 
chapter
38
2 38
II 38
ܡܢܗ ܕܣܘܟܠܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܩܕܡ ܚܫܐ. ܡܢܗ 
 ܕܝܢ ܒܦܢܛܝܩܘܣܛܐ ܩܕܝܫܬܐ ܪܫܝܡ܀ 
chapter
39
2 39
II 39
ܡܢܝܢܐ ܕܚܡܫܐ܆ ܒܪ ܐܪܙܐ ܗܘ ܕܚܡܫܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܥܠ̣ܬܐ 
 ܕܣܘܟܠܐ܀ 
chapter
40
2 40
II 40
ܡܢܝܢܐ ܕܐܪܒܥܐ܆ ܒܪ ܐܪܙܐ ܗܘ ܕܐܪܒܥܝܢ. ܘܒܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ 
 ܕܝܠܗܘܢ܀ 
chapter
41
2 41
II 41
ܚܕ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܒܠܥܕ ܐܪܒܥܐ ܘܚܡܫܐ܇ ܡ̣ܨܐ ܠܡܕܥ ܐܪܙܐ ܕܐܪܒܥܝܢ 
 ܘܕܚܡܫܝܢ܀ 
chapter
42
2 42
II 42
ܡܢ̣ܘ ܢܐܬܐ ܠܦܣܟܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܡܢ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܠܦܢܛܝܩܘܣܛܐ 
 ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
43
2 43
II 43
78
ܚܕ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܒܗܕܐ ܐܫܬܒܩ. ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܢܫܬܟܚ܀ 
chapter
44
2 44
II 44
ܠܘ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܠܠܚܡܐ ܐܟ̇ܠܝܢ. ܠܟܣܐ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫ̇ܬܝܢ܀ 
chapter
45
2 45
II 45
ܪ̈ܓܫܐ ܘܗܘܢܐ ܡܦ̇ܠܓܝܢ ܠܗܝܢ ܠܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ. ܗܘܢܐ ܕܝܢ 
 ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܡܬܝܕܥܢܝ̈ܬܐ. ܐܦ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܕܡܠܝ̈ܗܘܢ 
 ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘܐ ܚܙ̇ܝܐ܀ 
chapter
46
2 46
II 46
ܐܘܡܢܘܬܗ ܕܐܘܡܢܐ ܡܣ̇ܝܟܐ ܠܥ̇ܒܕܗ. ܘܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܣܝ̇ܟܐ 
 ܠܟܠ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܝܢܐ ܕܦ̇ܪܫ ܐܘܡܢܘܬܗ ܕܐܘܡܢܐ ܡܢܗ: ܫ̇ܪܐ ܠܗ ܠܥ̇ܒܕܗ܆ ܗܟܢܐ 
 ܐܝܢܐ ܕܒܬܪܥܝܬܗ ܡ̇ܡܪܚ ܕܢܦܪܘܫ ܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܢܗ܇ ܡܚܒܠܢܐ ܗܘ ܕܟܠ܀ 
chapter
47
2 47
II 47
ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܠܐ ܡܬܡܢܝܐ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ 
 ܘܡܬܝܕܥܢܝ̈ܬܐ. ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܬܚܒ̈ܠܢܝܬܐ܆ ܘܗܠܝܢ ܡܩ̈ܒܠܢܝܬܐ 
 ܕܫܘ̈ܚܠܦܐ. ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܝܢ ܩܕܝܫܬܐ ܒܠܚܘܕܝܗ̇܆ ܝܕܥܬܐ ܐܝܬܝܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܀ 
chapter
48
2 48
II 48
80
ܗܘܢܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒܫܒܝܠܐ ܕܩܢܘܡܗ ܪܕ̇ܐ܆ ܦ̇ܓܥ ܒܚܝ̈ܠܘܬܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܐܢ 
 ܕܝܢ ܒܫܒܝܠܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܗ ܕܦܓܪܐ܆ ܦ̇ܓܥ ܒܫܐܕ̈ܐ܀ 
chapter
49
2 49
II 49
ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܕܡ ܘܢ̣ܣܒ ܫܢܢܐ ܕܦܪܕܬܐ܆ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝܐ ܠܐܝܠܝܢ 
 ܕܢ̣ܣܒܘ ܦܪܕܬܐ. ܘܐܝܢܐ ܕܢ̣ܣܒ ܫܢܢܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝܐ ܠܐܠܝܢ ܕܢ̣ܣܒܘ 
 ܕܬܠܬ. ܘܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܘܒܠܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܬܥ̇ܠܐ ܚܝܠܗ̇ ܕܦܪܕܬܐ܀ 
chapter
50
2 50
II 50
ܡܐ ܕܝ̈ܠܕܬܐ ܦܫ̣ ܡܢ ܕܠܡܐܠܕ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܢܛܘܪ̈ܘܗܝ ܕܒܝܬܐ ܡܬܬܙܝܥܘܢ 
 ܘܥܡܘ̈ܕܘܗܝ ܢܬܚ̣ܒܘܢ ܘܢܬܪܟܢܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܪ̈ܝܫܐ܆ ܢܥ̣ܦܘܢ ܘܪܕܐ ܘܒܘܨܐ܀ 
chapter
51
2 51
II 51
ܡܪܟܒܬܐ ܕܝܕܥܬܐ܆ ܢܘܪܐ ܘܐܐܪ. ܡܪܟܒܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ܆ ܐܐܪ ܘܡܝ̈ܐ܀ 
chapter
52
2 52
II 52
ܡܢܗܘܢ ܕܫܐܕ̈ܐ ܠܡܬܝܕܥܢܝ̈ܬܐ ܝܕܘ̈ܥܝܬܐ ܩ̣ܪܘ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ 
 ܠܝܕܥܬܗ ܕܝܕܘܥܐ ܢ̣ܣܒܘ ܡܢܗ܀ 
chapter
53
2 53
II 53
82
ܚܕ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܣܓܝܕܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܚܝܕܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ ܝܚܝܕܝܐ܀ 
chapter
54
2 54
II 54
ܐܝܕܥܬܐ ܠܘ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܪܕ̇ܝܐ܆ ܐܠܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ܀ 
chapter
55
2 55
II 55
ܡܢܗܘܢ ܕܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܢܬܦ̣ܘܗ̇ ܠܠܐ ܝܕܥܬܐ ܠܘܬܗܘܢ. 
 ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܨܒܝܢܗܘܢ. ܘܬܪ̈ܝܢܐ ܡ̇ܢ ܫܒܝ̣̈ܐ ܡܬܩܪܝܢ. ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܝܢ ܫ̇ܒܝ̈ܐ܇ 
 ܕܡܢܗܘܢ ܦܪܘܩܢ ܐܥܕܝܗ̇ ܠܫܒܝ̣ܬܐ܀ 
chapter
56
2 56
II 56
ܗܘܢܐ ܗܟܝܠ ܠܢܦܫܐ ܡ̇ܠܦ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܦܓܪܐ. ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪ 
 ܐܢܫܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܕܝܕܥܬܐ ܡ̣ܨܐ ܠܡܕܥ܀ 
chapter
57
2 57
II 57
ܬܠܬܐ ܡܕܒ̈ܚܐ ܕܡܪ̈ܘܡܐ ܝ̣ܠܦܢܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܝܚܝܕܝܐ ܗܘ 
 ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ ܗܘ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡܪ̈ܟܒܐ܀ 
chapter
58
2 58
II 58
ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܒܦܬܝܐ ܥ̇ܡܪܝܢ܆ ܐܬܝܗܒܘ ܠܗܘܢ ܬܠܬܐ ܡܕܒ̈ܚܐ. 
 ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܐܘܪܟܐ ܘܒܥܘܡܩܐ ܥ̇ܡܪܝܢ܆ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܬܝܗܒܝܢ ܠܗܘܢ܀ 
chapter
59
2015-03-06
kalvesmaki
2 59
II 59
84
ܣܗ̈ܕܐ ܕܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܝܕܝܢ 
 ܣܩܘܒܠܐ ܠܡܝܬܪܘܬܐ. ܟܪ̈ܘܙܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܚܡܘܗܝ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗ ܡܬܦܪܢܣܝܢ 
 ܟܕ ܠܐ ܫܘ̇ܝܢ܀ 
chapter
60
2 60
II 60
ܦܬܘܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܒܐ. ܦܬܘܪܐ ܕܝܢ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܒܪ̈ܚܡܐ܆ ܗ̣ܘ 
 ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ܀ 
chapter
61
2 61
II 61
ܬܐܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܪܘܚ܆ ܒܚܝ̈ܠܘܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܚܙ̇ܝܢܢ. ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܢ 
 ܟܝܢܝܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܒܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ܀ 
chapter
62
2 62
II 62
ܡܐ ܕܗ̈ܘܢܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܩ̇ܒܐܘ ܬܐܘܪܝܐ ܕܩܢܘܡܗܘܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܥܒܝܘܬܐ 
 ܕܓܘ̈ܫܡܐ ܬܫ̣ܬܩܠ ܡܢ ܡܨܥܬܐ. ܘܚܙܬܐ ܡܟܝܠ ܪܘܚܢܝܬܐ ܬܗܘܐ܀ 
chapter
63
2 63
II 63
ܡܢܗܝܢ ܕܝܕܥ̈ܬܐ ܕܠܐ ܗܘܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܒܗܘ̈ܠܣ 
 ܡܬܝ̈ܕܥܢ. ܝܕܥܬܐ ܕܝܢ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܥܠܝܐ܀ 
chapter
64
2 64
II 64
86
ܓܠܝܢܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܗ̣ܘܐ܆ ܠܐ ܟܬܝܒܐ ܗܘ ܘܟܬܝܒܐ. ܠܐ ܟܬܝܒܐ܆ 
 ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܠ̇ܗܘܢܐ ܡܬܓ̣ܠܐ. ܟܬܝܒܐ ܕܝܢ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܪܘܚܐ ܒܚܘܪܝܒ ܐܬܝܗܒ܀ 
chapter
65
2 65
II 65
ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܫܘܡܠܝܐ ܓܡܝܪܐ ܕܒܝܫܬܐ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܡ̣ܛܘ܆ 
 ܝ̇ܠܦܝܢܢ ܪܒܘܬܐ ܕܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܨܒܝܢܗܘܢ ܛܒܐ ܥ̇ܡܠܝܢ 
 ܠܡܬܝܬܪܘ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ܆ ܝ̇ܠܦܝܢܢ ܚܢܢܗ ܫܦܝܥܐ ܕܡܪܢ܀ 
chapter
66
2 66
II 66
ܒܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܕܦܓܪ̈ܐ܆ ܐܪܙ ܦܘܪܫܢܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ 
 ܚܙ̇ܝܢܢ. ܘܒܟܘܢܝܐ ܕܪܘܟܒܗܘܢ܆ ܦܘܪܫܢܐ ܕܛܘܟܣܗܘܢ ܕܗܠܝܢ܀ 
chapter
67
2 67
II 67
ܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗ̣ܘܘ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܦܠܝܓܝܢ܆ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܕܠܐ 
 ܦܠܝܓܘܬܐ ܗ̇ܘܝܢ ܥܡܗܘܢ܀ 
chapter
68
2 68
II 68
ܠܥܠ ܡܬܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢ̣ܝܢ ܓܘ̈ܫܡܐ ܩܠܝ̈ܠܐ 
 ܘܢܗܝܪ̈ܐ. ܠܬܚܬ ܕܝܢ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢ̣ܝܢ ܓܘ̈ܫܡܐ ܝܩܝܪ̈ܐ. ܘܠܬܚܬ ܡܢ ܗܠܝܢ܆ 
 ܐܝܠܝܢ ܕܩܢ̣ܝܢ ܓܘ̈ܫܡܐ ܚܫܝ̈ܟܐ ܘܛܢܦ̈ܐ܀ 
chapter
69
2 69
II 69
88
ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ: ܠܘܥܠ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܫܡܝܢܝ̈ܬܐ ܓܠ̣ܬ̇ 
 ܠܢ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܗܘܝ̈ܐ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒ̣ܕܩ̇ܬ ܠܢ܀ 
chapter
70
2 70
II 70
ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ ܟܠܡܕܡ ܕܒ̣ܪܐ ܒܚܟܡܬܐ ܒ̣ܪܐ܆ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܢܗ 
 ܐܬܒ̣ܪܝ܇ ܕܠܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܝܫܐ ܕܢܗܝܪ̈ܐ ܛܥܝܢ܀ 
chapter
71
2015-03-17
kalvesmaki
2 71
II 71
ܬܐܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܓܫܡ̇ܐ܆ ܠܐ ܡܬܥܠܝܐ ܘܡܬܬܚܬܝܐ. ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܢ 
 ܕܓܘ̈ܫܡܐ ܡܬܬܚܬܝܐ ܘܡܬܥܠܝܐ܀ 
chapter
72
2 72
II 72
ܐܢܗ̣ܘ ܕܝܕܥܬܐ ܕܪ̈ܚܢܐ: ܩ̇ܕܝܡܐ ܘܪܝܫܝܐ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܦܓܪ̈ܢܐ܆ 
 ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܦ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܩ̇ܠܝܠܝܢ ܘܢ̇ܗܝܪ̈ܝܢ ܡܢ ܕܗܠܝܢ܀ 
chapter
73
2 73
II 73
ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܡܠܬܗ ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܓ̣ܠܐ ܠܢ: ܠܘ 
 ܥܠ ܓܘ̈ܫܡܐ ܘܠܐ ܓܘ̈ܫܡܐ ܬܢ̇ܝ ܠܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܟܕ ܥܠ ܗܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ 
 ܐܘܕܥܢ ܒܛܘܪ ܣܝܢܝ܇ ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܫܘܦܪܗ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܓ̣ܠܐ ܠܢ܀ 
chapter
74
2 74
II 74
90
ܡܢ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܐܣ̇ܬܟܠ ܦܘܪܫܢܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܡܢ̣ܘ ܕܝ̣ܕܥ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ 
 ܩܕܡܝܬܐ܇ ܘܐܝܟܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ ܒܝܕ ܥܡܠܐ ܕܩܢܘܡܗܘܢ ܥ̇ܛܦܝܢ ܠܝܪܬܘܬܗܘܢ܀ 
chapter
75
2 75
II 75
ܥ̇ܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܗ̣ܘ ܥܨܝܗܝ ܠܐܠܗܐ ܠܡܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܝܢ̇ܐ. 
 ܘܐܝܠܝܢ ܕܓܡ̇ܪܝܢ ܙܕܩܘ̈ܗܝ ܕܚܘ̣ܒܐ ܕܣܝܡܬ ܒܢܝ̈ܐ܆ ܥ̇ܛܦܝܢ ܠܝܪܬܘܬܐ܀ 
chapter
76
2 76
II 76
ܐܝܟܢܐ ܕܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܬܩܢܘܬܐ ܦ̇ܪܫܝܢ ܠܡܠܝ̈ܠܐ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ 
 ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܦ̇ܪܫܝܢ ܠܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ܀ 
chapter
77
2 77
II 77
ܕܝ̣ܢܐ ܐܚܪܝܐ ܕܕܝ̇ܢܐ ܟܐܢܐ܆ ܠܘ ܚܘܠܦܐ ܕܦܓܪܐ ܥ̇ܒܕ. ܐܠܐ ܥܒܝܘܬܗܘܢ 
 ܫ̇ܩܠ ܡܢ ܡܨܥܬܐ. ܟܕ ܡ̇ܠܘܬ ܠܗܘܢ ܚܝܠܐ܇ ܐܝܟ ܕܢܫܟܚܘܢ ܢܓ̣ܪܘܢ ܒܝܪܬܘܬܐ܇ 
 ܐܘ ܕܕܝ̣ܢܐ ܐܘ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܀ 
chapter
78
2 78
II 78
ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܓܘ̈ܕܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ܆ ܐܘ ܟܠܗ̇ ܡܢ ܥܠܝ̈ܐ܆ 
 ܐܘ ܟܠܗ̇ ܡܢ ܬܚܬܝ̈ܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܘ ܡܢ ܥܠܝ̈ܐ ܐܘ ܡܢ ܬܚܬܝ̈ܐ ܡܩܝܡܐ܀ 
chapter
79
2 79
II 79
92
ܗ̇ܘ ܕܪܕ̇ܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܝܕܥܬܐ܆ ܒܚܘܕܬܐ ܕܝܘܡ ܡܢ ܝܘܡ ܪܕ̇ܐ. ܗ̇ܘ 
 ܕܝܢ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܪܕ̇ܐ܆ ܡ̇ܒܥܕܘ ܡ̇ܒܥܕ ܡܢ ܬܩܢܘܬܐ ܕܩܐ̇ܡ ܒܗ̇܀ 
chapter
80
2 80
II 80
ܕܦܘܪܫܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܟܢܪܗ̇ ܕܢܦܫܐ. ܣܓܝܐܬ ܕܝܢ ܦܘܪ̈ܫܢܝܗ̇܆ 
 ܬܐܘܪܝܐ ܕܟܢܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܐ. ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܪ̈ܘܚܢܐ. ܒܗ̇ܝ 
 ܕܡܩܒܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
81
2 81
II 81
ܝܕܥܬܐ ܠܝܕܥܬܐ ܡ̇ܘܠܕܐ. ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܝܕܘ̈ܥܐ 
 ܡ̇ܘܠܕܐ ܠܡܕܥ܀ 
chapter
82
2 82
II 82
ܐܝܟ ܦܘܪܫܢܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܦܘܪܫܢܐ ܕܬܘܪܣܝܗܘܢ ܒܥܠܡܝ̈ܗܘܢ܀ 
chapter
83
2 83
II 83
ܐܝܟܢܐ ܕܒܪ̈ܓܫܐ ܡܬܚ̇ܠܦܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ: ܒܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܡܘ̈ܙܓܐ 
 ܘܕܓܘ̈ܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܘܢܐ ܡܬܚ̇ܠܦ܇ ܟܕ ܚܐ̇ܪ ܒܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܬܐܘܪ̈ܝܣ܀ 
chapter
84
2 84
II 84
94
ܐܝܬ ܐܡܬܝ܆ ܕܗ̣ܘ ܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ̇ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܠܚܘܕ. ܠܐ ܕܝܢ 
 ܢܗܘܐ ܐܡܬܝ܆ ܕܕܡ̈ܝܬܐ ܢܗܘܐ ܕܝܢ̇ܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܢܗܘܐ ܬܘܒ ܐܡܬܝ܆ ܕܕܚܝ̈ܐ 
 ܒܠܚܘܕ ܢܗܘܐ ܕܝܢ̇ܐ܀ 
chapter
85
2 85
II 85
ܐܢܗ̣ܘ ܕܚܝ̈ܐ ܡܩܒ̈ܠܢܐ ܐܢܘܢ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܘܕܠܐ ܡܝܬܪܘܬܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ 
 ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܐܢܘܢ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܒܙܒܢ ܒܨܒܝܢܗܘܢ 
 ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܢ̣ܦܠܘ܀ 
chapter
86
2 86
II 86
ܕܝܠܝܢ ܕܡܢ ܠܒܪ ܗܘ ܕܘܒܪܗܘܢ܆ ܠܚܡܗܘܢ ܕܠܐ ܐܦ̈ܐ ܗܘ. 
 ܘܫܩ̣ܝܗܘܢ ܕܒܒ̈ܐ ܡܠ̣ܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܠܓܘ ܐܝܬܘܗܝ ܕܘܒܪܗܘܢ܆ 
 ܠܚܡܗܘܢ ܠܚ̣ܡ ܐܦ̈ܐ ܗܘ. ܘܫ̣ܩܝܗܘܢ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ ܗܘ܀ 
chapter
87
2 87
II 87
ܕܙܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܙܘܥܐ ܕܓܘ̈ܫܡܐ. ܕܠܐ ܙܒܢ ܕܝܢ ܫܘܓܢܝܐ ܕܠܐ 
 ܓܘ̈ܫܡܐ܀ 
chapter
88
2 88
II 88
ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܬܚܙܝܢܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܬܘܪܣܝܐ 
 ܝܗܝܒܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܡܠܝ̈ܠܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀ 
chapter
89
2 89
II 89
96
ܗ̇ܘ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝ̇ܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܕܐܒܐ܆ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܩ̣ܢܐ 
 ܝܕܥܬܐ ܕܝܡܝܢܐ܀ 
chapter
90
2 90
II 90
ܐܝܠܝܢ ܕܚ̣ܙܘ ܢܘܗܪܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܢܗܝܪ̈ܐ ܕܪܘܚ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܢܫ̣ܬܘܘܢ ܠܡܚܙܐ 
 ܠܗ̇ܘ ܢܘܗܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܛܘ̈ܒܐ܇ ܕܠܗ ܢܚܙܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܟܕ 
 ܢܫܬܘܐ ܠܚܘܕܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܢ܀ 
epilogue
epi
2 epi
II epi
 ܫܠ̣ܡ̇ܬ ܡܐܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܕܚܣܝܪܐ ܪ̈ܝܫܐ ܥܣܪܐ܀ 
century
3
III
3
III
title
title
3 title
III title
98
 ܡܐܬܐ ܕܬܠܬ܀ 
chapter
1
3 1
III 1
ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܒܐ ܝ̇ܕܥ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ 
 ܝ̇ܕܥ ܠܐܒܐ. ܗܢܐ ܡ̇ܢ܆ ܐܝܟ ܝܚܝܕܝܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܝܚܝܕܝܘܬܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ܆ ܐܝܟ 
 ܚܕܝܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ܀ 
chapter
2
3 2
III 2
ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܝܬ ܠܗ ܟܠܗ̇ ܝܚܝܕܝܘܬܐ܇ ܘܡܘܟܟܐ 
 ܩ̇ܒܠ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܀ 
chapter
3
3 3
III 3
ܝܚܝܕܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܗ̇ܝ ܕܗܫܐ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ 
 ܡܬܝܕܥܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܕܥܬܗ ܐܝܬܝܝܬܐ ܗܝ܀ 
chapter
4
3 4
III 4
ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܕܒܟܠܙܒܢ ܗ̣ܘܘ ܡܬܬܪܣܝܢ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܗܘܝ̈ܐ. ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ 
 ܕܝܢ܆ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ. ܕܫܐܕ̈ܐ ܕܝܢ܆ ܐܦܠܐ ܒܙܒܢ܀ 
chapter
5
3 5
III 5
ܗܘ̈ܢܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܕܟ̣ܝܢ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܡܠ̣ܝܢ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ 
 ܘܓܘ̈ܫܡܝܗܘܢ ܢܘܗܪܐ ܐܢܘܢ܇ ܕܨܡ̇ܚܝܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܘܝܢ ܠܘܬܗܘܢ 
 ܓܠܝ̈ܢܐ܀ 
chapter
6
3 6
III 6
100
ܗܘܢܐ ܥܪܛܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܡܠܝ ܒܚܙܬܐ ܕܩܢܘܡܗ: ܘܐܫ̣ܬܘܝ 
 ܕܢܫܬܘܬܦ ܠܬܐܘܪܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
7
3 7
III 7
ܦܘܪܫܢܐ ܕܚܘ̈ܕܬܐ ܗܕܐ ܐܬܗܝܡܢ܆ ܕܗ̣ܘܐ ܡܬܪܣܐ ܠܡܠܝ̈ܠܐ. ܘܐܝܠܝܢ 
 ܕܡܬܬܪܣܝܢ܆ ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ ܩ̇ܪܒܝܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܬܪܣܝܢ܆ ܠܫܘ̈ܓܢܝܐ 
 ܚܣܝܪ̈ܐ ܥ̇ܛܦܝܢ܀ 
chapter
8
3 8
III 8
ܗܘܢܐ ܕܩ̣ܢܐ ܠܒܘܫܐ ܐܚܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܐܘܪܝܐ ܟܝܢܝܬܐ 
 ܕܬܪ̈ܬܝܢ܀ 
chapter
9
3 9
III 9
ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܣ̇ܬܝܟܐ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ. ܡܬܝܬܪܐ ܒܗܘܢ ܕܝܢ 
 ܝܕܥܬܐ ܕܦܘܪ̈ܫܢܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܢܒ̇ܥܝܢ ܚܕܘܬܐ ܘܟܪܝܘܬܐ. ܚܕܘܬܐ ܠܚܦܝ̈ܛܐ܆ 
 ܘܟܪܝܘܬܐ ܠܫܦ̈ܠܐ܀ 
chapter
10
3 10
III 10
ܗܘܢܐ ܕܠܐ ܡܫܡܠܝ ܐܝܬܗܘܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܥܕܟܝܠ ܣܢܝܩ ܕܢܬܝܬܪ ܒܣܘܟܠܐ 
 ܕܟܝ̈ܢܐ ܕܒ̣ܪ̈ܝܬܐ܇ ܘܒܬܐܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܢܪܐ ܗܢܐ ܡ̣ܨܐ ܩܢ̇ܐ ܠܗܝܢ܀ 
chapter
11
3 11
III 11
102
ܚܟܡܬܐ ܡܠ̣ܝܬ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܩܒ̇ܠ. ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܕܢ̣ܚ̇ܬ 
 ܠܢ ܐܦ ܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
12
3 12
III 12
ܗܘܢܐ ܓܡܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܕܥܬܐ ܐܝܬܝܝܬܐ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܫܟܚ 
 ܕܢܩܒ̇ܠ܀ 
chapter
13
3 13
III 13
ܠܚܟܡܬܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܡܬܢܚܬܢܘܬܗ̇ ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ 
 ܡܠܝܠܐ ܝ̣ܕܥܢܢ. ܘܒܗ̇ ܩܒ̇ܠܝܢ ܓܠܝ̈ܢܐ ܟܣܝ̈ܐ ܕܐܒܐ܆ ܘܢܡܘ̈ܣܐ ܓܡܝܪ̈ܐ 
 ܕܪܘܚ܀ 
chapter
14
3 14
III 14
ܢܦܫܐ ܚ̇ܣܝܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܐܝܕܐ ܕܚܝܠܗ̇ ܚܫܘܫܐ ܠܘܬ ܣܪܝܩܘܬܐ ܪܟ̣ܝܢ܀ 
chapter
15
3 15
III 15
ܐܢܗ̣ܘ ܕܫܘܡܠܝܗ ܕܗܘܢܐ: ܝܕܥܬܐ ܗܝ ܕܪܘܚ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ: 
 ܕܟܠܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ܆ ܕܐܝܢܐ ܕܡܢ 
 ܗܠܝܢ ܚܣܝܪ܆ ܡܒ̣ܥܕ ܗܘ ܡܢ ܫܘܡܠܝܐ܀ 
chapter
16
3 16
III 16
ܢܦܫܐ ܓܡܝܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܐܝܕܐ ܕܚܝܠܗ̇ ܚܫܘܫܐ ܟܝܢܐܝܬ ܡ̇ܥܒܕ܀ 
chapter
17
3 17
III 17
104
ܐܝܠܕܗ̣ܘܘ ܒܬܐܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܐܦ ܒܬܩܢܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܩܝ̇ܡܝܢ. 
 ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܒܬܩܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܩܝ̇ܡܝܢ. ܐܝܠܝܢ 
 ܕܝܢ ܕܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܩܝ̇ܡܝܢ܆ ܒܬܩܢܘܬܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܇ ܘܡܬܩܪܝܢ 
 ܬܠܝܬܝ̈ܐ ܒܛܟܣܐ܀ 
chapter
18
3 18
III 18
ܫܘܢܩܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܟܪܝܘܬܐ ܕܒܝܕ ܢܘܪܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܡܕܟ̇ܝܐ 
 ܚܫܘܫܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ܀ 
chapter
19
3 19
III 19
ܐܝܟܝܢܐ ܕܬܐܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܥܠ ܗܘܢܐ ܥܪܛܠܝܐ ܣܢܝܩܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ 
 ܬܐܘܪܝܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܇ ܥܠ ܥܪܛܠܝܘܬܗ ܣܢܝܩܐ܇ ܐܦܢ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܩܕܡܝܬܐ ܒܢܝܫܗ̇܀ 
chapter
20
3 20
III 20
ܫܘܚܠܦܐ ܕܓܘ̈ܫܡܐ ܦܠܘ̈ܚܐ܆ ܚܘܕܬܐ ܗܘ ܕܡܢ ܦܓܪܢܘܬܐ ܠܪܘܚܢܘܬܐ܇ 
 ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܕܬܩܢܘܬܗܘܢ܀ 
chapter
21
3 21
III 21
ܬܐܘܪܝܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܘܕܬܠܬ܆ ܓܘܢܐܝܬ ܩܢ̣ܝܢ ܠܗ̇ ܠܝܕܥܬܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ 
 ܕܒ̣ܪ̈ܝܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܕ̇ܝܡܐ ܠܚܒܪܬܗ̇܆ ܗܘܢܐ ܥܪܛܠܝܐ ܩܢ̣ܝܐ܀ 
chapter
22
3 22
III 22
106
ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܕܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢܗ: 
 ܡܢ ܐܝܕܥܬܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܕܒܗ܀ 
chapter
23
3 23
III 23
ܡܠܝ̈ܠܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ܆ ܓܘܢܐܝܬ ܩܢ̣ܝܢ ܠܗܘܢ ܠܐܪܒܥܬܝܗܘܢ 
 ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ. ܝܚܝܕܐܝܬ ܕܝܢ ܠܦܘܪܫܢܐ ܕܡܘ̈ܙܓܐ܀ 
chapter
24
3 24
III 24
ܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܟܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܝܗ̇. ܕܠܗ̇ 
 ܡܫܬܘܫܛܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܫܘܡܠܝܐ ܕܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ܀ 
chapter
25
3 25
III 25
ܦܓܪܐ ܕܪܘܚ ܕܠܒܫܝܢ ܡܠܝ̈ܠܐ ܡܨܥܝ̈ܐ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ܆ ܠܘ 
 ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܠܒܪ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܗܢܐ ܕܠܗ ܫ̇ܠܚܝܢ. ܐܠܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܗܢܐ 
 ܕܡܙܕܪܥ ܒܚܒ̇ܠܐ܆ ܠܒ̇ܫܝܢ ܕܠܐ ܚܒ̇ܠܐ ܟܕ ܬܪܝܨ ܘܡܒܪܟ܀ 
chapter
26
3 26
III 26
ܐܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܟܝܢܐ ܬܪܝܢܐ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܗܝ ܪܘܚܢܝܬܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ 
 ܐܬܚܫ̇ܚ ܡܫܝܚܐ ܘܒ̣ܪܐ ܥܠܡ̈ܐ܀ 
chapter
27
3 27
III 27
108
ܬܐܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܝܢܐ܆ ܢܝܫܐ ܗܝ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܕܗܘܢܐ܆ ܘܕܠܐ 
 ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ܀ 
chapter
28
3 28
III 28
ܢܦܫܐ ܚ̇ܛܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܗܘܢܐ ܕܟ̣ܝܐ ܕܒܝܕ ܡܗܡܝܢܘܬܗ ܢ̣ܦܠ 
 ܡܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܇ ܘܣܢܝܩ ܕܒܝܕ ܥܡܠܐ ܣܓܝܐܐ ܢܫܬܘܐ 
 ܠܨܠܡܐ ܓܡܝܪܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܢ̣ܦܠ܀ 
chapter
29
3 29
III 29
ܐܬ̇ܐ ܕܬܩܢܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܦܓܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ. ܢܝܫܐ ܕܝܢ 
 ܕܬܩܢܘܬܐ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ܆ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܪܒܘܬܐ. ܘܐܣܟܡܐ. 
 ܘܓܘܢܐ. ܚܝ̈ܠܐ ܟܝ̈ܢܝܐ. ܘܡܚܝܠܘܬܐ. ܘܙܒܢܐ. ܘܐܬܪܐ. ܘܐܒܗ̈ܐ. ܘܬܪܒܝܬܐ. ܘܦܘܪ̈ܣܐ. 
 ܘܐܘ̈ܡܢܘܬܐ. ܘܚܝ̈ܐ. ܘܡܘܬܐ. ܘܟܡܐ ܕܐܝܬ ܠܡܕܥ܇ ܒܐܝܠܝܢ ܕܒܬܪ ܗܠܝܢ ܪܕ̇ܝܢ܀ 
chapter
30
3 30
III 30
110
ܗܘܢܐ ܪܘܚܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܚܙ̇ܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
31
3 31
III 31
ܕܡܢܐ ܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܕܗܘܢܐ܆ ܡܫܟܚܐ ܗܝ ܠܡܐܡܪ. ܕܡܢܐ 
 ܗܘ ܕܝܢ ܟܝܢܗ ܠܐ ܡܬܐܡܪ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܝܢ ܐܬܩܝ̇ܡ܀ 
chapter
32
3 32
III 32
ܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܠܘ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܨܐ ܡܬܬܨܝܪ ܒܗ ܢܝܫܐ ܕܚܟܡܬܗ܇ 
 ܐܝܕܐ ܕܡܫܟܚܐ ܗ̣ܘܝܐ܇ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܝܢ ܐܬܩܝ̇ܡܘ. ܐܠܐ 
 ܗܢܘ ܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܝܢܐ ܕܡ̣ܨܐ ܕܢܩܒ̇ܠ ܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
33
3 33
III 33
ܢܝܫܐ ܕܚܝܘܬܗ ܕܗܘܢܐ܆ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܢܝܫܐ ܕܝܢ ܕܐܡܝܢܘܬܗ 
 ܗ̇ܝ ܕܠܥܠܡ ܡܩ̇ܘܐ. ܘܠܢܝܫܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ܆ ܠܘ̣ܝܐ ܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ 
 ܩܕܝܫܬܐ. ܠܢܝܫܐ ܕܝܢ ܕܬܪ̈ܝܢ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܝܢܐ܀ 
chapter
34
3 34
III 34
ܫܐܕܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܚ̣ܡܬܐ ܢ̣ܦܠ 
 ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܠܗܐ܀ 
chapter
35
3 35
III 35
ܠܗܘܢܐ ܝܕܥܬܐ ܡܐܣܝܐ ܠܗ: ܘܠܚ̣ܡܬܐ ܚ̣ܘܒܐ. ܘܠܪܓܬܐ ܢܟܦܘܬܐ. 
 ܥܠ̣ܬܐ ܕܝܢ ܕܩܕܡܝܐ ܬܪܝܢܐ܆ ܘܕܬܪܝܢܐ ܬܠܝܬܝܐ܀ 
chapter
36
3 36
III 36
112
ܥܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܩܘܝܡܐ ܕܟܝ̈ܢܐ܇ ܕܐܬܩܝ̇ܡ ܡܢ ܦܓܪ̈ܐ ܡܦܪ̈ܫܐ܇ 
 ܘܡܣܝ̇ܟ ܡܠܝ̈ܠܐ ܦܪ̈ܝܫܐ܇ ܡܛܠ ܬܪܒܝܬܐ ܕܒܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ܀ 
chapter
37
3 37
III 37
ܟܘ̈ܟܒܐ ܒܫܘܒܚܐ ܦܪܝܫܝܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܒܓܘ̈ܫܡܐ܆ 
 ܡܛܠ ܕܫ̣ܘܝܢ ܐܢܘܢ܀ 
chapter
38
3 38
III 38
ܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܦܘܪܫܢܐ ܟܐܢܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܓܘ̈ܫܡܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ ܣܐ̇ܡ 
 ܦܘܪܥܢܐ ܐܘ ܓܙ̇ܪ ܕܝ̣ܢܐ܇ ܘܒܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܦܘܠܚܢܐ ܕܥ̇ܒܕ̈ܘܗܝ. ܗܢܘ 
 ܕܝܢ ܐܘ ܫܘܒܚܐ ܐܘ ܫܘܢܩܐ܀ 
chapter
39
3 39
III 39
ܡܢܗ̇ ܕܢܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܩܕܢܐ ܘܡܢܗ̇ ܠܐ ܡܘܩܕܢܐ. ܘܡܘܩܕܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ 
 ܗ̇ܘ ܕܠܗܘܠܐ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܡ̇ܘܩܕ. ܠܐ ܡܘܩܕܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܓܡܪܢܐ 
 ܕܫܓܝܫܘܬܐ ܕܫܓܝ̈ܫܐ. ܘܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡ̇ܘܩܕ ܟܠܗ ܡܠܘܐܐ ܡܬܪܓܫܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ 
 ܕܬܪ̈ܝܢ ܡܘܩܕܢܐ ܗܘ ܕܟܠܗ ܡܠܘܐܐ ܕܫܓܝܫܘܬܐ܀ 
chapter
40
3 40
III 40
ܩܪܢܐ ܐܚܪܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܦܘܩܕܢܐ ܕܕܝܢ̇ܐ ܟܐܢܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܠܒܫ ܠܡܠܝ̈ܠܐ 
 ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܠܦܘܬ ܬܩܢܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ܀ 
chapter
41
3 41
III 41
114
ܥܠ ܬܐܘܪܝܐ ܕܗܘܝ̈ܐ: ܘܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܚܢܢ ܘܫܐܕ̈ܐ 
 ܡ̇ܕܝܠܝܢܢ ܟܠܗ ܩܪܒܐ ܗܢܐ ܕܒܡܨܥܬܐ. ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܨ̇ܒܝܢ ܕܢܥܘܟܘܢܢ ܕܠܐ 
 ܢܕܥ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܚܦ̇ܛܝܢܢ ܠܡܐܠܦ܀ 
chapter
42
3 42
III 42
ܬܐܘܪܝܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܐܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܟܠܡܕܡ ܕܗ̣ܘܐ ܘܕܗ̇ܘܐ܇ ܐܝܕܐ 
 ܕܡܪܒ̇ܝܐ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܘܡܩ̇ܪܒܐ ܠܗ ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܨܠܡܗ ܐܝܟ ܕܐܬܒ̣ܪܝ܀ 
chapter
43
3 43
III 43
ܐܝܠܝܢ ܕܚܦܝܛܝܢ ܠܡܬܓ̣ܡܪܘ ܒܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܓܘܢܐܝܬ ܩܢ̣ܝܢ 
 ܠܡܝ̈ܐ ܘܠܡܫ̣ܚܐ ܡܒ̇ܣܡܐ. ܝܚܝܕܐܝܬ ܕܝܢ ܩܢ̣ܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܡܫ̣ܚܐ܀ 
chapter
44
3 44
III 44
ܫܡܫܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܘܫܛ ܠܡܛܥܢ 
 ܢܘܗܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ܀ 
chapter
45
3 45
III 45
ܐܝܟܢܐ ܕܠܝܬ ܠܡܐܡܪ ܕܐܝܬ ܗܘܢܐ ܕܩܫܝܫ ܡܢ ܗܘܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܠܝܬ 
 ܓܘ̈ܫܡܐ ܪ̈ܘܚܢܐ ܕܩܫܝܫܝܢ ܡܢ ܓܘ̈ܫܡܐ ܦܓܪ̈ܢܐ܀ 
chapter
46
3 46
III 46
116
ܥܡܠܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܥܠ ܢܦ̈ܫܬܐ ܟܪ̈ܝܗܬܐ܇ ܕܢܩ̇ܪܒܘܢ 
 ܐܢܝܢ ܠܫܘܡܠܝܗ ܕܚܘܠܡܢܐ܀ 
chapter
47
3 47
III 47
ܚܕ ܗܘ ܚܘܕܬܐ ܕܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܗ̇ܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܦܓܪ̈ܐ ܡܠܝ̈ܠܐ. ܗ̇ܘ 
 ܕܒܦܘܩܕܢܗ ܕܕܝ̇ܢܐ ܟܐܢܐ܇ ܡܦ̇ܪܫ ܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܦܘܪܥܢܐ ܕܥܡܠܗ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ 
 ܕܢܡܪܚ ܐܢܫ ܘܢܐܡܪ: ܕܐܝܬ ܚܘܕܬܐ ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܢܐ ܕܟܠܗ ܓܘܐ܆ ܗܕܐ ܢܝܫܐ 
 ܗܝ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܪܓܫ ܒܣܘܟܠܐ ܕܕܝ̣ܢܗ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ܀ 
chapter
48
3 48
III 48
ܚܘܕܬܐ ܪܘܚܢܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܗܢܘ܆ ܥܘܠܝܐ ܕܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܠܡܝܬܪܘܬܐ܇ 
 ܘܡܢ ܝܕܥܬܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܡܢܗ̇ ܡܝܬܪܐ܀ 
chapter
49
3 49
III 49
ܠܐ ܡܬܟ̇ܠܠ ܗܘܢܐ ܒܟܠܝܠܐ ܕܝܕܥܬܐ ܐܝܬܝܝܬܐ܇ ܐܢ ܠܐ ܕܚ̇ܩ ܡܢܗ 
 ܠܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܓܘ̈ܢܐ܀ 
chapter
50
3 50
III 50
ܫܘܚܠܦܐ ܕܚܛܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܚܛܗ̈ܐ ܠܚܛܗ̈ܐ ܕܩܫܝܢ܇ 
 ܘܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܠܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܚܫ̇ܝܟܐ ܡܢܗ̇܀ 
chapter
51
3 51
III 51
118
ܒܟܠܗ ܟܝܢܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܝܕܥܬܐ ܦ̇ܪܚܐ ܒܝܘܡ ܚܘܕܬܐ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܗ̇ܘܝܐ܆ 
 ܠܡܢܗܘܢ ܠܒܘܣܡܐ ܘܠܡܢܗܘܢ ܠܫܘܢܩܐ܀ 
chapter
52
3 52
III 52
ܣܗܪܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ 
 ܡܬܢ̇ܗܪ܀ 
chapter
53
3 53
III 53
ܟܠ ܕܒܒ̣ܪܝܬܗ ܗ̣ܘܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܗܕܐ ܝܕܥܬܐ 
 ܡܝ̇ܩܪ ܠܠܐ ܝܕܥܬܐ܆ ܗܢܐ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܩܪܐ ܒܝܫܐ. ܠܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܟܝܢܐ ܦܓܪܢܐ 
 ܡܩܒܠܢܐ ܕܗܕܐ ܝܕܥܬܐ. ܘܡܟܝܠ ܠܘ ܟܐܢܐܝܬ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܕܦܓܪܐ 
 ܒܝܫܐ ܗܘ܀ 
chapter
54
3 54
III 54
ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܐܬܩܝ̇ܡܘ ܗܘܝ̈ܐ ܡܓܫܡ̈ܐ ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ. 
 ܘܠܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܒܬܪܥܝܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܩܫܝܫ ܡܢ ܚܒܪܗ܀ 
chapter
55
3 55
III 55
ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܗܘܢܐ ܡܠܝܠܐ܆ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ. ܥ̣ܛܦ 
 ܕܝܢ ܘܗ̣ܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܠܪ̈ܓܫܐ. ܘܒܫܘܡܠܝܗ ܬܘܒ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܫ̣ܬܘܐ 
 ܠܡܠܦܢܐ ܩܕܡܝܐ܀ 
chapter
56
3 56
III 56
120
ܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܓܦ̈ܐ ܕܗܘܢܐ. ܘܝܕܘܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܢܐ ܕܓܦ̈ܐ. 
 ܐܢܕܝܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܟܠܗܝܢ ܨܒܘ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܦܠܐܬܐ ܫܩܝ̈ܠܢ ܕܐܝ̈ܠܢܐ܇ 
 ܕܥܠܝܗܘܢ ܫܟ̇ܢ ܗܘܢܐ܇ ܘܒܛܪ̈ܦܝܗܘܢ ܡܬܦܪܓܐ܇ ܘܡܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܡܬܒ̇ܣܡ܇ 
 ܥܕܡܐ ܕܢܫ̣ܬܘܐ ܠܡܬܡ̇ܢܥܘ ܠܘܬ ܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ܀ 
chapter
57
3 57
III 57
ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܠܝܠܘ̈ܕܐ ܡ̇ܫܠܡܝܢ: ܒܥܩܒ̈ܐ ܕܕܦ̈ܐ ܪܫ̇ܡܝܢ 
 ܠܗܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܡ̇ܠܦ ܠܡܠܝ̈ܠܐ ܚܟܡܬܗ܇ ܒܟܝܢܐ ܕܦܓܪܐ 
 ܪܫ̣ܡ ܐܬܘ̈ܬܗ܀ 
chapter
58
3 58
III 58
ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܠܡܩ̇ܒܠܘ ܐܬܘ̈ܬܐ܆ ܥܠ ܢܘܗܪܐ ܣܢܝܩ ܕܢܚܙܐ ܐܢܝܢ. ܘܗ̇ܘ 
 ܕܥܬܝܕ ܠܡܐܠܦ ܚܟܡܬܐ ܕܒܗܘܝ̈ܐ܆ ܥܠ ܚܘ̣ܒܐ ܪܘܚܢܐ ܣܢܝܩ܇ ܕܒܗ ܢܚܙܐ 
 ܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ܀ 
chapter
59
3 59
III 59
ܐܢ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܘܬܐ ܡܢ ܬܠܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܬܝܠܕܐ: ܗܢܘ ܕܝܢ 
 ܡܢ ܡܠܝܠܘܬܗ̇ ܘܡܢ ܪܓܬܗ̇ ܘܡܢ ܚܡ̣ܬܗ̇: ܐܢ ܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘ 
 ܠܡܬܚܫ̇ܚܘ ܛܒܐܝܬ ܘܒܝܫܐܝܬ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܡܢ ܚܫܚܬܐ ܕܠܒܪ ܡܢ 
122
 ܘܠܝܬܐ ܡܬܝܠܕܐ ܒܝܫܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܝܬܝܗ̇܆ 
 ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܒ̣ܪܝ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܝܫܬܐ܀ 
chapter
60
3 60
III 60
ܦܠܐܬܐ ܕܡܕܢܚܗ ܕܝܘܡܐ܆ ܦܠܐܬܐ ܗܝ ܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܕܡܥܪܒܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ 
 ܢܦ̈ܫܬܐ ܕܒܫܝܘܠ. ܫܘܡܠܝܐ ܕܝܢ ܕܪܗܛܐ ܕܟܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
61
3 61
III 61
ܡܝܬܪܘܬܐ ܡܚܘ̇ܝܐ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܬܐܘܪܝܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ 
 ܡ̇ܩܝܡܐ ܠܗ ܒܬܩܢܘܬܗ ܩܕܡܝܬܐ. ܘܗ̣ܝ ܬܘܒ ܬܩܢܘܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܡܩ̇ܪܒܐ 
 ܠܗ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
62
3 62
III 62
ܟܘ̈ܟܒܐ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ܇ ܕܐܬܗܝܡܢܘ ܠܡܢ̇ܗܪܘ 
 ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܀ 
chapter
63
3 63
III 63
ܐܝܢܐ ܕܝܕܥܬܗ ܒܥܒ̣ܪܐ ܗܝ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܦܠܐ ܝܕܥܬܗ ܒܥ̣ܒܪܐ ܗܝ 
 ܘܐܝܢܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܗ ܒܠܐ ܥܒ̣ܪܐ ܗܝ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܦ ܝܕܥܬܗ ܒܠܐ ܥܒ̣ܪܐ ܗܝ܀ 
chapter
64
3 64
III 64
ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒܡܬܛܥܡܢܝ̈ܬܐ ܠܝܬ ܕܚ̣ܠܐ ܡܢ ܕܒܫܐ ܘܡܢ ܟܟܪܝܬܐ: 
124
 ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܠ̣ܝܐ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܡܢ 
 ܟܠ ܕܒܐܪܥܐ ܗܘ܇ ܕܝ̇ܗܒ ܗܢܝܐܘܬܐ ܠܢܦܫܐ ܐܝܟ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ܀ 
chapter
65
3 65
III 65
ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܬܬܠܡܕܘ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܒܥܠܡܐ 
 ܕܥܬܝܕ ܫܘ̈ܬܦܐ ܗ̇ܘܝܢ ܕܫܘ̈ܒܚܝܗܘܢ܇ ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܕܬܪܒܝܬܗܘܢ܀ 
chapter
66
3 66
III 66
ܐܝܟܢܐ ܕܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐ ܒܪܘܝܐ ܗ̣ܘܐ ܕܟܠ ܓܘ̈ܫܡܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܩܪܢܐ 
 ܐܚܪܝܬܐ ܡܚܕܬܢܝܬܐ ܕܟܠ ܦܓܪ̈ܝܢ܀ 
chapter
67
3 67
III 67
ܟܠܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܢܝܫܐ ܛܥܝܢܐ ܕܚ̇ܠܒܐ. ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܢ 
 ܕܕܒܫܐ. ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܪܥܐ ܕܡ̇ܪܕܝܐ ܚ̇ܠܒܐ ܘܕܒܫܐ܀ 
chapter
68
3 68
III 68
ܐܝܟܢܐ ܕܡܪܬܝܢܘܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܝܫܘܬܐ ܦܪ̣ܫ̇ܬ ܡܢ ܟܝܢܐ 
 ܡܠܝܠܐ܆ ܗܟܢܐ ܕܝ̣ܢܗ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܡܓܡܪܢܐ ܕܣܟܐ ܕܟܠܗ̇ ܒܝܫܘܬܐ ܗ̇ܘܐ܀ 
chapter
69
3 69
III 69
126
ܡܢ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ܆ ܗܘܢܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܩܒܠܢܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ 
 ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
70
3 70
III 70
ܕܗܘܢܐ ܗܝ ܥܪܛܠܝܐ ܗܕܐ ܠܡܐܡܪ: ܕܡ̇ܢܘ ܟܝܢܗ. ܘܠܗܢܐ ܫܘܐܠܐ ܗܫܐ 
 ܠܝܬ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܗ̣ܘ ܫܘܐܠܐ܀ 
chapter
71
3 71
III 71
ܐܝܟܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܟܕ ܩܒ̇ܠ ܡܦܘܚܝܬܐ: ܗ̣ܘܐ ܠܢܦܫ ܚܝ̇ܐ܆ ܗܟܢܐ 
 ܐܦ ܗܘܢܗ ܡܐ ܕܩ̇ܒܠܗ̇ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܇ ܗ̇ܘܐ ܠܗܘܢܐ ܚܝ̇ܐ܀ 
chapter
72
3 72
III 72
ܝܪܬܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܝܚܝܕܝܘܬܐ ܗܝ ܕܐܝܬܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܟܘܠ ܕܗ̇ܘܝܢ 
 ܥܡܗ ܝܪ̈ܘܬܐ܆ ܫܘ̈ܬܦܐ ܗ̇ܘܝܢ ܥܡܗ ܒܗܕܐ ܐܝܕܥܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܐ 
 ܕܢܗܘܘܢ ܥܡܗ ܝܪ̈ܘܬܐ܇ ܐܠܐ ܗ̣ܘܘ ܝܪ̈ܬܘܗܝ܀ 
chapter
73
3 73
III 73
ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܟ ܓܢܒܐ ܗܟܢܐ ܐܬ̇ܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܝܬ ܐܢܫ 
 ܡܢ ܟܘܠ ܕܒܒܝܬܐ ܗܘ܇ ܕܡ̣ܨܐ ܠܡܕܥ ܠܝܘܡܐ ܐܘ ܠܫܥܬܐ܇ ܕܒܗ̇ ܡܚ̇ܠܨ 
 ܠܕܡܟ̈ܐ܀ 
chapter
74
3 74
III 74
128
ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܗܘ ܦܓܪܢܐ: ܘܡܬܩܪܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܒܡܠܬܗ 
 ܕܡܪܝܐ ܡܬܩ̇ܕܫ. ܡܠܝ̈ܠܐ ܕܝܢ ܒܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܬܩ̇ܕܫܝܢ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ 
 ܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܕܒܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܬܩ̇ܕܫܝܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܛܠܝ̈ܐ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ 
 ܡܩܒ̈ܠܢܐ ܐܢܘܢ ܕܝܕܥܬܐ܀ 
chapter
75
3 75
III 75
ܡܕܡ ܕܠܐ ܕܟ̣ܐ܆ ܐܘ ܒܥܠ̣ܬܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܚܫܚܬܐ ܗ̇ܘܐ܆ ܐܘ ܒܥ̣ܠܬܐ 
 ܕܒܝܫܘܬܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܚܫܚܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܒܝܕ ܦܓܪܐ ܡܫܬܡܫ̈ܢ. 
 ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܡܛܘܠ ܒܝܫܘܬܐ ܡܬܛܢܦ̈ܢ܆ ܒܝܕ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ 
 ܡܣ̣ܬܥܪ̈ܢ܇ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܦ ܐܒܗ̈ܬܐ܀ 
chapter
76
3 76
III 76
ܟܕ ܡܬܛܒ̇ܥܝܢܢ ܒܟܪܣܐ܆ ܚܝ̈ܐ ܕܢܨܒ̈ܬܐ ܚܐ̇ܝܢ ܚܢܢ. ܡܐ ܕܝܢ 
 ܕܐܬܝܠܕܢܢ܆ ܚܝ̈ܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܚܐ̇ܝܢܢ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܓܡ̇ܪܢܢ܆ ܐܘ ܚܝ̈ܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܘ 
 ܚܝ̈ܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܚܐ̇ܝܢܢ. ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܐܘ ܒܝܕ ܡܝܬܪܘܬܐ܆ ܐܘ ܒܝܕ ܪܦܝܘܬܐ܀ 
chapter
77
3 77
III 77
ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܚܝܝ̈ܗܘܢ ܘܡܘܬܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܬܢ̣ܝ̇ܬ ܠܢ܆ 
 ܕܝܠܗܘܢ ܐܦ ܩܝ̣ܡܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܩ̇ܕܡ̇ܬ ܣ̇ܒܪܬ̇ ܠܢ܀ 
chapter
78
3 78
III 78
130
ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܫܐܕ̈ܐ ܠܥܠܡܢ ܡܬܩ̇ܪܒܝܢ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܥܠܡܝ̈ܗܘܢ ܠܐ 
 ܡܬܩ̇ܪܒܝܢܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܕܢܩ̇ܪܒ ܠܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܨܝܢܢ܆ ܐܦܠܐ ܠܫܐܕ̈ܐ 
 ܠܡܛܡ̇ܐܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܪܥ̇ܝܢܢ܀ 
chapter
79
3 79
III 79
ܟܕ ܒܝ̈ܫܐ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܫܐܕ̈ܐ ܒܨܒܝܢܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܦܪܝܫܐ ܗܝ ܒܗܘܢ 
 ܒܝܫܘܬܐ. ܐܝܬ ܗܘ ܒܗܘܢ ܓܝܪ ܕܩܫܝܐ ܒܗܘܢ ܒܝܫܘܬܐ ܡܢ ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܀ 
chapter
80
3 80
III 80
ܬܚܝܬ ܐܝܕܥܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܟܚܕ ܟܝܢܐ ܕܓܘ̈ܫܡܐ ܘܟܝܢܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ. 
 ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܝܕܘܥܐ܆ ܟܝܢܐ ܕܠܐ ܡܓܫܡ̈ܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܦ ܝܕܘܥܐ 
 ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܡܬܝܕܥܢܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܟܝܢܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ܆ ܐܦܠܐ ܐܝܟ ܟܝܢܐ 
 ܡܓܫܡܐ܀ 
chapter
81
3 81
III 81
ܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܠܐܠܗܐ܆ ܐܘ ܝܕܥܬܐ ܕܟܝܢܗ ܐܝܬ ܠܗ܆ ܐܘ ܝܕܥܬܐ ܕܚܟܡܬܗ 
 ܡܠ̣ܝܬ ܦܘܪ̈ܫܢܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܐܬܚ̇ܫܚ ܘܒ̣ܪܐ ܥܠܡ̈ܐ܀ 
chapter
82
3 82
III 82
132
ܛܘܒܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܒܣܘܥܪ̈ܢܐ܇ ܡܩ̇ܒܠ ܬܚܘܝܬܐ ܕܛܝܒܘܬܗ 
 ܕܐܠܗܐ. ܛܘܒܘܗܝ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܝܢܐ ܕܒܝܕ ܝܕܥܬܐ ܡ̣ܨܐ ܕܢܥ̇ܩܒ ܥܠ ܗܠܝܢ܀ 
chapter
83
3 83
III 83
ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܛܒܬܐ ܕܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܐܬܬܣܝ̣ܡ̇ܬ ܒܢ ܡܢ 
 ܐܠܗܐ. ܗ̇ܝ ܕܡܕܒ̇ܪܐ ܠܢ ܥܕܡܐ ܠܛܘܒܐ ܕܥܬܝܕ܀ 
chapter
84
3 84
III 84
ܟܠܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܪܙܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܟܘܟܒ̈ܐ܇ ܗܠܝܢ 
 ܕܐܬܗܝܡܢܘ ܠܡܢ̇ܗܪܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܚܫܘܟܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܀ 
chapter
85
3 85
III 85
ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܝ̈ܐ ܥ̇ܡܕܝܢ܆ ܠܪܝܚܐ ܕܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢ. 
 ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡ̇ܥܡܕ܆ ܗ̣ܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܫ̣ܚܐ ܡܒ̇ܣܡܐ܀ 
chapter
86
3 86
III 86
ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܐܚܒ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܕܛܥ̣ܝܢ ܢܝܫܐ 
 ܕܬܐܘܪܝܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܠܗ̇ ܠܬܐܘܪ̈ܝܐ ܕܝܠܗܘܢ܀ 
chapter
87
3 87
III 87
ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܣܢ̣ܐ ܠܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܬܐܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ 
 ܕܟܝ̈ܢܐ܇ ܐܠܐ ܠܡܗܡܝܢܘܬܗܘܢ܀ 
chapter
88
3 88
III 88
134
ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܡ̣ܛܐ ܠܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܡܬܥ̣ܒܪܐ܀ 
chapter
89
3 89
III 89
ܐܝܟܢܐ ܕܦܓܪܢ ܟܕ ܡܢ ܐܒܗ̈ܝܢ ܡܬܝܠܕ: ܕܢܗܦܘܟ ܢܘܠܕ ܐܢܘܢ ܠܐ 
 ܡ̣ܨܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܘܢܐ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܝܠܝܕ ܡܢ ܐܠܗܐ܇ ܕܢܦ̣ܪܥܝܘܗܝ ܝܕܥܬܐ 
 ܠܐ ܡ̣ܨܐ. ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. ܕܡܢܐ ܐܦܪܘܥ ܠܡܪܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܥܢܘܗܝ ܥܠܝ܀ 
chapter
90
3 90
III 90
ܠܐ ܫ̇ܠܝ̈ܢ ܫܐܕ̈ܐ ܡܢ ܕܠܡܥܫܩ ܠܝܕܘܥܐ܆ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢ̇ܣܟܠ. ܕܗܘܢܐ 
 ܒܝܕ ܚ̣ܡܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܢܬܦܘܢ. ܐܝܟ ܥܪܦܠܐ ܓܝܪ ܥܡܛܢܐ ܩ̇ܐܡ ܩܕܡ ܬܪܥܝܬܐ܆ 
 ܘܬܐܘܪܝܐ ܕܚ̇ܩ ܡܢ ܗܘܢܐ܇ ܒܥܕܢܐ ܕܐܝܟ ܕܠܥܫܘ̈ܩܐ ܡ̇ܟܣ ܠܗܘܢ ܠܫܐܕ̈ܐ܀ 
epilogue
epi
3 epi
III epi
 ܫܠ̣ܡ̈ܬ ܡܐܬܐ ܕܬܠܬ܆ ܕܚܣܝܪܐ ܪ̈ܝܫܐ ܥܣܪܐ܀ 
century
4
IV
4
IV
title
title
4 title
IV title
136
 ܡܐܬܐ ܕܐܪܒܥ܀ 
chapter
1
4 1
IV 1
ܐܠܗܐ ܢ̣ܨܒܡܠܝ̈ܠܐ. ܪܒ̇ܝܬ̇ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܚܟܡܬܗ܆ ܟܕ ܩ̇ܪܝܐ̇ 
 ܠܗܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܒܟܠ ܦܘܪܫܢ܀ 
chapter
2
4 2
IV 2
ܡܬܝܕܥܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩ̇ܕܝܡܝܢ ܒܗܘܝܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ 
 ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ ܕܝܢ ܒܡܫܝܚܗ ܐܝܬܝܗ̇܀ 
chapter
3
4 3
IV 3
ܡܬܝܕܥܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܒܐܝܠܝܢ ܕܬܪ̈ܝܢܝܢ ܒܗܘܝܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ 
 ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ ܕܝܢ ܒܐܒܘܗܝ ܐܝܬܝܗ̇܀ 
chapter
4
4 4
IV 4
ܝܪܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܫ̣ܬܘܝ ܠܡܗܘܐ ܚܙ̇ܝܐ ܕܗܘܝ̈ܐ܀ 
chapter
5
4 5
IV 5
138
ܝܕܥܬܐ ܠܝܕܘ̈ܥܐ܆ ܡܢܗ̇ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡ̈ܫܟܚܢ ܕܢܬܝܕ̈ܥܢ ܗ̣ܘܝܐ. ܡܢܗ̇ 
 ܕܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡ̈ܫܟܚܢ ܕܢܬܝܕ̈ܥܢ ܕܢ̇ܚܐ܀ 
chapter
6
4 6
IV 6
ܡܢܗ̇ ܕܝܕܥܬܐ ܡܬܝܕܥܐ ܠܕܟܝ̈ܐ܆ ܘܡܢܗ̇ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܕܟ̣ܝܢ. ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ 
 ܕܡܬܝܕܥܐ ܠܕܟܝ̈ܐ܆ ܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܓ̇ܕܫܐ ܠܬܪ̈ܝܢܐ܆ 
 ܝܕܥܬܐ ܫܚܝܡܬܐ ܕܟܝܢܐ ܩ̇ܪܝܢ܀ 
chapter
7
4 7
IV 7
ܗ̇ܘ ܕܚܟܡܬܐ ܡ̣ܠܝܬ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܒܗܘܝ̈ܐ ܣ̣ܡ܆ ܗ̣ܘ ܡ̣ܨܐ ܕܢܐ̇ܠܦ 
 ܐܘܡܢܘܬܗ ܠܚܦܝ̈ܛܐ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܠܝܠܐܝܬ ܐܢܫ ܢܗܘܐ ܚ̇ܙܝܗ̇܀ 
chapter
8
4 8
IV 8
ܝܪܘܬܐ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܗ̇ܘܐ ܒܝܚܝܕܝܘܬܐ܇ ܟܕ ܡܬܒ̇ܣܡ 
 ܥܡܗ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗ̇܀ 
chapter
9
4 9
IV 9
ܐܢ ܐܚܪܝܢ ܗܘ ܝܪܘܬܐ: ܘܐܚܪܬܐ ܗܝ ܝܪܬܘܬܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܡܠܝ̈ܠܐ 
 ܕܐܬܒ̣ܪܝܘ ܒܨܠܡܗ ܕܒܪܐ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܗ̇ܘܝܢ ܝܪ̈ܘܬܘܗܝ ܠܘܬ ܐܒܐ܀ 
chapter
10
4 10
IV 10
ܡܢܗܘܢ ܕܡܟܬܒ̈ܢܐ ܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܛܘܥܝܝ܆ ܡܢ ܬܐܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܝܢܐ 
140
 ܢ̣ܦܠܘ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢܝܬܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ 
 ܩܕܝܫܬܐ ܫ̣ܪܥܘ܀ 
chapter
11
4 11
IV 11
ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܝܬ ܟܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܠܟܝܢܐ ܦܓܪܢܐ ܡܬܝܕܥ ܐܠܗܐ: ܬܐܘܪܝܐ 
 ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܛܟܣ̈ܝܢ ܡ̇ܚܝܐ ܠܡܠܝ̈ܠܐ܆ ܫܦܝܪ ܐܡܝܪܐ ܠܢܒܝܐ܇ 
 ܕܐܠܗܐ ܒܝܢܬ ܬܪ̈ܝܢ ܚܝܝ̈ܢ ܡܬܝܕܥ܀ 
chapter
12
4 12
IV 12
ܓܙܘܪܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܡܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܚܫ̈ܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܒܨܒܝܢܐ 
 ܛܒܐ܇ ܡܛܠ ܐܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘܝܐ܀ 
chapter
13
4 13
IV 13
ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܠܒ̣ܣܪܐ ܘܕܡ̣ܐ܆ ܒܢܝ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܟܠ ܕܝܢ ܒܪܐ. 
 ܕܛ̣ܠܐ܆ ܠܐ ܛܒܬܐ ܘܠܐ ܒܝܫܬܐ ܩ̣ܢܐ ܓܡܝܪܐܝܬ. ܫܦܝܪ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪܝܢ 
 ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܕܡܨܥܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܝܬ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܫܐܕ̈ܐ܀ 
chapter
14
4 14
IV 14
ܐܝܟܢܐ ܕܪܗܒܘܢܐ ܕܒܦܓܪ̈ܐ: ܡܢ̇ܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ ܕܦܓܪܐ܆ ܗܟܢܐ ܠܦ 
 ܪܗܒܘܢܐ ܕܒܝ̈ܕܥܬܐ܇ ܡܢ̇ܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܗܘܝ̈ܐ܀ 
chapter
15
4 15
IV 15
142
ܐܢ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܠܡܐ ܗܘ ܕܛܠܝ̈ܐ܆ ܐܡܬܝ ܕܗ̣ܘ ܠܩܘܡܬܐ 
 ܢܬܟ̇ܒܘܢ܇ ܗ̇ܝ ܕܪܗ̇ܛܐ ܩܕܡ ܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܐܘ ܕܪܗ̇ܛܐ ܩܕܡ ܥ̇ܘ̈ܠܐ܀ 
chapter
16
4 16
IV 16
ܝܚܝܕܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܐܬܝܠܕ܇ ܐܦܠܐ ܡܢ ܒܬܪܗ 
 ܐܚܪܢܐ܀ 
chapter
17
4 17
IV 17
ܠܥܠ ܡܬܩܪܝܐ ܡܣܩܬܐ ܕܝܕܥܬܐ. ܠܬܚܬ ܕܝܢ ܡܚܬܬܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ܀ 
chapter
18
4 18
IV 18
ܡܫܝܚܘܬܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܝܕܥܬܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. 
 ܡܠܦܢܐ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܠܡܠܝ̈ܠܐ ܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ܀ 
chapter
19
4 19
IV 19
ܚܕ ܒܡܢܝܢܐ ܕܟܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܐܡܪ. ܫ̇ܟܢ ܥܠ ܟܝܢܐ ܦܓܪܢܐ. 
 ܡܢܝܢܐ ܗܟܝܠ܆ ܕܬܐܘܪܝܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܐܝܬܘܗܝ܀ 
chapter
20
4 20
IV 20
ܒܘܟܪܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܐܬܝܠܕ. ܒܬܪܗ ܕܝܢ 
 ܐܚܪ̈ܢܐ ܗ̣ܘܘ܀ 
chapter
21
4 21
IV 21
144
ܡܫܝܚܘܬܐ ܐܘ ܐܬ̇ܐ ܗܝ ܕܝܕܥܬܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ܆ ܐܘ ܢܝܫܐ ܕܬܐܘܪܝܐ ܕܗܘܝ̈ܐ܀ 
chapter
22
4 22
IV 22
ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܦ̈ܠܐܬܐ ܕܕܒܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܡܩ̇ܪܒܝܢ ܒܝܕ ܡܝܬܪ̈ܬܐ: 
 ܙܘ̈ܥܐ ܚܝܘ̈ܬܢܐ ܕܢܦܫܐ ܡ̇ܘܩܕܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܠܫܐܕ̈ܐ ܡܕ̈ܒܚܝܢ ܒܝܕ 
 ܒܝ̈ܫܬܐ܇ ܡܥܒܕܢܘ̈ܬܐ ܟܝܢܝ̈ܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܚ̇ܒܠܝܢ܀ 
chapter
23
4 23
IV 23
ܠܝܬܘܗܝ ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܚܕ ܢܝܫܐ 
 ܫܩܝܠ ܕܬܐܘܪܝܐ ܕܟܝ̈ܢܐ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܀ 
chapter
24
4 24
IV 24
ܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܩܕܡܐܝܬ 
 ܩ̣ܡ܇ ܟܕ ܠܒܝܫ ܓܘܫܡܐ ܕܪܘܚ܀ 
chapter
25
4 25
IV 25
ܐܝܟܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܕ̇ܠܩ ܒܗܝ̈ܟܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܢܝܫܐ ܫܩܝܠ ܕܝܕܥܬܐ 
146
 ܪܘܚܢܝܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܫܪ̈ܓܐ ܕܕ̇ܠܩܝܢ ܒܢܘ̈ܣܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܇ ܢܝܫܐ ܫܩܝܠܝܢ ܕܝܕܥܬܐ 
 ܕܓܠܬܐ. ܘܢܘܗܪܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܡܬܬܪܣܐ ܒܝܕ ܡܫ̣ܚܗ ܕܚ̣ܘܒܐ. ܕܠ̣ܩܐ ܕܝܢ 
 ܬܪܝܢܐ܆ ܡܢ ܪܚܡܬܐ ܕܣܪܝܩܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܀ 
chapter
26
4 26
IV 26
ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܫܝܚܐ ܡܫܬܡܠܐ: ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܩܕܡ 
 ܗܢܐ: ܝ̣ܩܕ ܗ̇ܘ ܕܩܝ̈ܣܐ ܒܡܕܒܪܐ ܡܓ̇ܒܐ ܗܘܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܝܘܡܐ ܕܝܘܡܢܐ܆ ܢܝܫܐ 
 ܕܥܪܘܒܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܕܒܫܥܬܐ ܕܚܕ ܥܣܪܐ܇ ܕܒܗ̇ ܥܡܡ̈ܐ ܡܢ ܦܪܘܩܢ ܠܚܝ̈ܐ 
 ܐܬܩܪܝܘ܀ 
chapter
27
4 27
IV 27
ܕܡ̣ܘܬܐ ܕܝܘܢܐ ܕܥܠ ܝܘܪܕܢܢ ܠܡܥܡܕܢܐ ܐܬܚ̣ܙܝ̇ܬ܆ ܣܗܕܘܬܐ ܗܝ 
 ܠܥܡ̇ܘܕܐ܇ ܕܒܪܗ ܗܘ ܕܥܠܝܐ܀ 
chapter
28
4 28
IV 28
ܦܛܝܪܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܬܩܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܡܢ 
 ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܕܟܝ̈ܬܐ܇ ܘܡܢ ܐܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܬܩ̇ܝܡܐ܀ 
chapter
29
4 29
IV 29
ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܬܫ̣ܬܩܠ ܐܪܥܐ ܡܢ ܐܦܝ̈ ܫܡܫܐ: ܠܠܝܐ ܒܐܦܝ̈ 
148
 ܪܩܝܥܐ ܠܐ ܗ̇ܘܐ܆ ܗܟܢܐ ܟܕ ܬܫ̣ܬܩܠ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܪܦܝܘܬܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ܇ ܬܘܒ ܠܐ ܬܗܘܐ 
 ܠܐ ܝܕܥܬܐ܀ 
chapter
30
4 30
IV 30
ܐܢܗ̣ܘ ܕܥܘܬܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ: ܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܒܗ ܐܝܬܝܗ̇܆ 
 ܢܒ̣ܗܬܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܟܐ ܘܒܟܪܣܐ ܡܣܝ̇ܟܝܢ ܠܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܀ 
chapter
31
4 31
IV 31
ܐܝܟܢܐ ܕܟܘܟܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܓܢܝܐ ܕܚܒܪܗ ܡܬܟ̇ܣܐ: ܥܠܝ ܗܘ ܡܢܗ܆ 
 ܗܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܝܟ ܡܢ ܚܒܪܗ ܒܦܘܪܫܢܐ܇ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܢܫܬܟܚ ܕܡܥܠܝ ܗܘ 
 ܡܢܗ܀ 
chapter
32
4 32
IV 32
ܚܨܪ ܟܒܕܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܡܚܫܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܡܢ ܪܓܬܐ ܕܢܦܫܐ 
 ܗ̣ܘܝܐ܀ 
chapter
33
4 33
IV 33
ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܐܢܘܢ܆ ܫܐܕ̈ܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܝܢ ܡܩܒ̇ܠܝܢ. ܠܐܝܠܝܢ 
 ܕܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܐܢܘܢ܆ ܫܐܕ̈ܐ ܕܒܝܫܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܩܒ̇ܠܝܢ ܠܗܘܢ. 
150
 ܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܛܥܝܐ ܠܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܦܫܗܘܢ ܩ̇ܛܠܝܢ܇ ܕܫܐܕ̈ܐ 
 ܕܡܢ ܟܘܠܗܘܢ ܫܐܕ̈ܐ ܒܝܫܝܢ ܡܩܒ̇ܠܝܢ ܠܗܘܢ܀ 
chapter
34
4 34
IV 34
ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ܆ ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܠܡܦܠܛ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ 
 ܕܢ̇ܦܠ ܒܗ. ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܠܐ ܬܦܘܩ ܡܢ ܬܡܢ܆ ܥܕܡܐ ܕܬܬܠ ܫܡܘܢܐ ܐܚܪܝܐ. 
 ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܘܪܥܢܐ ܕܒܘܨܪܐ ܙܥܘܪܐ܀ 
chapter
35
4 35
IV 35
ܐܢܗ̣ܘ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܠܫܢ̈ܐ: ܡܘܗܒܬܐ ܗܝ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ 
 ܕܡܢ ܗܕܐ ܫܐܕ̈ܐ ܓܠܝܙܝܢ ܐܢܘܢ. ܒܠܫܢ̈ܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܡܠܠܝܢ. ܘܐܦܠܐ ܚܕ ܫܐܕܐ 
 ܟܠܗܘܢ ܠܫܢ̈ܐ ܝ̇ܕܥ. ܡܬܕ̇ܪܫܘ ܕܝܢ ܡܬܕ̇ܪܫܝܢ ܒܠܫܢܝ̈ܢ ܠܫܢܝ̈ܢ܆ ܡܛܠ 
 ܕܥܬܝ̈ܩܐ ܐܢܘܢ ܒܥܠܡܐ܀ 
chapter
36
4 36
IV 36
ܬܪܒܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܥܒܝܘܬܐ ܕܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܠܗܘܢܐ ܓ̇ܕܫܐ܀ 
chapter
37
4 37
IV 37
152
ܡܢܗܝܢ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܢܫܡܬܐ ܡܢ ܠܒܪ ܢ̇ܬܦ̈ܢ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܢܫܡܬܗܝܢ 
 ܒܓܘܗܝܢ ܡܬܬܙܝܥܐ. ܘܕܡܢ ܠܒܪ ܢ̇ܬܦ̈ܢ܆ ܒܐܐܪ ܥ̇ܡܪ̈ܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ 
 ܠܓܘ܆ ܒܡܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܀ 
chapter
38
4 38
IV 38
ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ܆ ܒܪܢܫܐ ܚܡܬܢܐ ܥܡ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܐ ܡܬܡܢܐ. ܐܦܠܐ 
 ܪܝܫܢܘܬܐ ܢܬܗܝܡܢ܆ ܡܛܠ ܕܚ̣ܡܬܐ ܢܘܟܪܝܐ ܗܝ ܠܕܘܒܪܐ ܡܠܐܟܝܐ܀ 
chapter
39
4 39
IV 39
ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ: ܐܠܗܐ ܥܘܬܪܗ ܠܡܠܝ̈ܠܐ ܡܚܘ̇ܐ܆ ܝܕܝܥܐ 
 ܗܝ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܢ̇ܬܐ ܡܢܗ ܐܚܝܕܝܢ܀ 
chapter
40
4 40
IV 40
154
ܩܠܝܕܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܗܘܢܐ 
 ܓ̇ܠܝܐ܇ ܠܬܐܘܪܝܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܪܘܚܢܐ ܘܠܣܘܟܠܐ ܕܒܟܝ̈ܢܐ ܘܠܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܐܠܗܘܬܐ܀ 
chapter
41
4 41
IV 41
ܡܫܝܚܐ ܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ܆ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܕܡ̣ܘ̈ܬܐ ܕܦܘܪ̈ܫܢܐ ܐܬܚܙܝ 
 ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܝܢ܆ ܒܫܪܪܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ܀ 
chapter
42
4 42
IV 42
ܦܘܪܥܢܐ ܕܡܐܐ ܐܥܦܝ̈ܢ: ܕܒܣܒܪܬܗ ܡܪܢ ܐܫܬܘܕܝ܆ ܬܐܘܪܝܐ 
 ܕܗܘܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܚܝ̈ܐ ܕܝܢ ܕܠܥܠܡ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. 
 ܕܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ܆ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܝܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܒܠܚܘܕܝܟ܇ 
 ܘܡ̇ܢ ܕܫܕܪܬ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܀ 
chapter
43
4 43
IV 43
ܣܒܠܬܐ ܕܐܬܚܙ̣ܝ̇ܬ ܠܝܥܩܘܒ: ܕܪܝܫܗ̇ ܡ̇ܛܐ ܠܫܡܝܐ: ܘܡܪܝܐ 
 ܥܠܝܗ̇ ܣܡܝܟ܆ ܢܝܫܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܬܐܘܪ̈ܝܣ ܐܝܬ ܒܗ̇܇ ܡܣܩܬܐ ܕܕܟܝܘܬܐ܆ 
 ܘܕܡܝܬܪܝܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ܀ 
chapter
44
4 44
IV 44
ܫܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܒܗܝܠܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܟܢܐ ܒܗ̇܇ 
 ܕܠܐ ܗ̣ܘܬ ܥ̇ܒܪܐ ܬܚܘ̈ܡܐ ܕܟܝܢܐ܀ 
chapter
45
4 45
IV 45
156
ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܚܘ̈ܩܐ ܐܢܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܕܒ̇ܚܝܢ ܠܗܘܢ. ܗ̣ܢܘܢ 
 ܓܝܪ ܡ̇ܠܦܝܢ܆ ܕܟܘܠ ܕܒܚܬܐ ܠܡܪܝܐ ܬܬܩ̇ܪܒ. ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪ ܠܓܕܥܘܢ 
 ܘܠܡܢܘܚ܀ 
chapter
46
4 46
IV 46
ܐܪܒܥ ܩܪ̈ܢܢ ܢܝܫܐ ܡ̇ܘܕ̈ܥܢ ܕܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܝܢ. ܘܡܐܢܐ ܕܐܬܚܙܝ܆ 
 ܢܝܫܐ ܗܘ ܕܥܒܝܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܝܢ ܕܟܠ ܓܢܣ܆ ܢܝܫܐ ܐܢܝܢ ܕܛܟܣ̈ܐ 
 ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܀ 
chapter
47
4 47
IV 47
ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܠܢܝ̈ܫܐ ܩܛܝ̈ܢܐ ܕܪܘܚ ܡܟܬܒܢ̈ܐ ܗ̇ܘܝܢ܆ ܫܐܕܐ ܕܪܘܓܙܐ 
 ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܡ̇ܩܪܒ. ܗ̣ܘܝܘ ܓܝܪ ܕܡܥܕ ܡܥ̇ܘܪ ܬܪܥܝܬܐ܇ ܘܓ̇ܠܙ 
 ܠܗ̇ ܡܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܪܘܚ܀ 
chapter
48
4 48
IV 48
ܟܠܝܠܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܡܨܛܠܝܐ. ܗ̇ܝ ܕܩܢܛܐ 
 ܕܕܚܠܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܡܩܒ̇ܠܐ܀ 
chapter
49
4 49
IV 49
ܟܕ ܟܠ ܗܢܝܝܘܬܐ ܕܠܦܘܠܚܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܗ̣ܘܝܐ: ܠܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ 
 ܡܩ̇ܕܡܐ܆ ܗܢܝܝܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚ܆ ܡܟ̇ܬܪܐ ܥܡ ܗܘܢܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܥܠܡܐ 
 ܕܥܬܝܕ܀ 
chapter
50
4 50
IV 50
158
ܚܕܐ ܗܝ ܪܚܡܬܐ ܛܒܬܐ ܕܠܥܠܡ ܡܩ̇ܘܝܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܚܡܬܐ 
 ܕܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ܀ 
chapter
51
4 51
IV 51
ܒܬܐܘܪܝܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܡܢܗܘܢ ܫܠܝ̈ܛܢܐ ܘܡܢܗܘܢ ܬܚܝܬ 
 ܫܘ̈ܠܛܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܝܚܝܕܝܘܬܐ ܕܝܢ܆ ܠܐ ܫܠܝ̈ܛܢܐ ܘܠܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘ̈ܠܛܢܐ. 
 ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܢܗܘܘܢ܀ 
chapter
52
4 52
IV 52
ܛܣܐ ܪܘܚܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
53
4 53
IV 53
ܡܬܚ̇ܣܪܐ ܝܕܥܬܐ ܘܢ̇ܚܬܐ܆ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܘܡܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ 
 ܕܓܠܬܐ ܒ̇ܢܝܢ ܡܓܕܠܐ. ܓ̇ܕܫܐ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܘܒܘܠܒܠܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ 
 ܓ̣ܕܫ̇ܬ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢ̇ܝܢ ܗܘܘ ܡܓܕܠܐ܀ 
chapter
54
4 54
IV 54
ܒܟܠܗܘܢ ܠܫܢ̈ܐ܆ ܫܡܗ̈ܐ ܘܡ̈ܠܐ ܡܬܝܕܥܝܢ. ܡ̇ܘܕܥܝܢ ܕܝܢ ܥܠ 
 ܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܗܟܢ ܠܫܢܐ ܕܪܘܚܐ܇ ܥܠ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܡ̇ܘܕܥ܀ 
chapter
55
4 55
IV 55
160
ܡ̈ܠܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ ܡܚܙܝܬܐ ܐܢܝܢ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ. ܐܝܢܐ ܗܟܝܠ ܕܫ̇ܡܥ ܡ̈ܠܐ 
 ܘܠܐ ܥ̇ܒܕ ܠܗܝܢ܆ ܗܢܐ ܒܠܚܘܕ ܛܠܠܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܒܡܚܙܝܬܐ ܚ̇ܙܐ. ܡܝܬܪܘܬܐ 
 ܕܝܢ ܫܪܝܪܬܐ ܦܪܨܘܦܐ ܚܬܝܬܐ ܕܢܦܫܐ܀ 
chapter
56
4 56
IV 56
ܐܦܘܕܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܬܩܢܘܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ܇ ܕܒܗ̇ 
 ܡܥܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܡܦܠܚ ܡܝܬܪ̈ܬܗ܀ 
chapter
57
4 57
IV 57
ܒܡܝܬܪ̈ܬܐ ܕܦ̣ܠܚ ܡܫܝܚܐ: ܘܒܐܬܘ̈ܬܐ ܘܒܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܒܐܣܘ̈ܬܐ ܕܥ̣ܒܕ܆ 
 ܕܒܪܘܝܐ ܗܘ ܐܬܟܪܙ܀ 
chapter
58
4 58
IV 58
ܐܠܗܐ ܥܕܠܐ ܢ̣ܒܪܐ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܆ ܒܐܝܬܘܬܗ ܥ̇ܡܪ ܗܘܐ. ܡܢ ܒܬܪ 
 ܕܝܢ ܕܒ̣ܪܐ܆ ܡܥܡܪܗ ܥܒ̣ܕܗ܀ 
chapter
59
4 59
IV 59
ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܬܐ ܒ̣ܪܝܬܐ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܟܢܬܗ̇: ܕܝܬܝܪܐ ܐܘ ܕܒܨܝܪܐ 
 ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܒܒ̣ܪܝܬܗ̇: ܡܪܢ ܕܝܢ ܒܣܒܪܬܗ ܐܘܕܥ ܕܐܝܬ ܫܐܕܐ ܕܒܝܫ ܡܢ 
 ܚܒܪܗ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܫܐܕ̈ܐ ܠܘ ܒܒ̣ܪܝܬܗܘܢ ܒܝܫܝܢ܇ ܐܠܐ ܒܨܒܝܢܗܘܢ܀ 
chapter
60
4 60
IV 60
162
ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܓܕ̇ܦܝܢ ܥܠ ܒܪܘܝܐ: ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܒܝܫܐܝܬ ܠܦܓܪܐ ܗܢܐ 
 ܕܢܦܫܐ܆ ܡܢ̣ܘ ܢܘܕܥ ܐܢܘܢ ܥܠ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܥܒܝܕܐ ܒܗܘܢ ܘܡܣ̇ܬܪܐ ܠܗܘܢ 
 ܡܢ ܫܐܕ̈ܐ ܟܠܥܕܢ. ܣ̇ܗܕܝܢ ܠܝ ܕܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܗܕܐ܆ ܐܝܠܝܢ 
 ܕܒܚܠܡܝ̈ܗܘܢ ܡܢ ܫܐܕ̈ܐ ܡܣܬܪܕ̇ܝܢ܇ ܘܒܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢܗܘܢ ܒܡܠܐܟ̈ܐ ܡܬܓܘܣܝܢ܇ 
 ܘܗܟܢܐ ܠܥܝܪܘܬܐ ܐܬܝ̇ܢ ܟܕ ܡ̇ܪܓܫܝܢ܀ 
chapter
61
4 61
IV 61
ܓܠܝܢܐ ܕܫܘܘܕܥܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܦܘܫܩܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܇ ܐܝܢܐ 
 ܕܡܬܓܠ̣ܐ ܠܒܘܝܐܐ ܕܦܫܝ̈ܛܐ܀ 
chapter
62
4 62
IV 62
ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܕܢܬܥ̣ܢܐ܆ ܐܘ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ܆ ܐܘ 
 ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܓܘ̈ܫܡܐ܆ ܐܘ ܒܚܙܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܝ̈ܘܗܝ. 
 ܐܠܐ ܠܐ ܡܓܫܡ̈ܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܚܙܐ܇ ܟܕ ܢܗܘܐ ܛܡܐܐ ܒܨܒܝܢܗ. ܐܦܠܐ ܠܗܘܢ 
 ܠܓܘܫܡ̈ܐ܇ ܟܕ ܢܬܓܠܙ ܡܢ ܟܢܪܐ܇ ܕܒܝܕ ܪ̈ܓܫܘܗܝ ܡܚܘ̇ܐ ܠܗ. ܘܐܢ ܗܠܝܢ 
 ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܡܢܐ ܝܬܝܪ ܢܬܠܘܢ ܠܚܙܬܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܕܐ ܕܡܝܬܐ܇ ܐܝܠܝܢ 
 ܕܛܠ̇ܡܝܢ ܠܒܪܘܝܐ܇ ܘܥ̇ܫܩܝܢ ܐܦ ܠܦܓܪܢ ܗܢܐ܀ 
chapter
63
4 63
IV 63
164
ܦܕܬܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܡܒܝܐܐ 
 ܠܦܠܘ̈ܚܐ܀ 
chapter
64
4 64
IV 64
ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐܝܣܪܝܠ ܩܕܡܝܐ: ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܠܘ ܡܢ ܐܝܣܪܝܠ ܗ̣ܘܘ 
 ܐܬܠܘ̇ܝܘ ܠܗ܆ ܕܠܡܐ ܐܦ ܥܡ ܐܝܣܪܝܠ ܚܕܬܐ܇ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܢܦ̣ܩܘ܀ 
chapter
65
4 65
IV 65
ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܠܬܠܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܬܦ̣ܪܫ. ܘܥܠ ܚܕܐ ܡ̇ܡܠܟܝܢ 
 ܚܝ̈ܐ. ܘܥܠ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܚܝ̈ܐ ܘܡܘܬܐ. ܥܠ ܬܠܝܬܝܬܐ ܕܝܢ ܡܘܬܐ܀ 
chapter
66
4 66
IV 66
ܦܪܙܘܡܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܝܕܥܬܐ ܟܣܝܬܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܀
chapter
67
4 67
IV 67
ܨܒܘ̈ܬܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܡ̇ܙܝ̈ܥܢ ܠܢܦܫܐ ܠܡܠܒܫ ܕܡ̣ܘ̈ܬܗܝܢ܆ 
 ܗܟܢܐ ܐܦ ܣܘ̈ܟܠܐ ܡܬܝ̈ܕܥܢܐ ܠܗܘܢܐ ܡ̇ܙܝܥܝܢ ܠܡܠܒܫ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗܘܢ܀ 
chapter
68
4 68
IV 68
166
ܦܓܪܢ ܗܢܐ܆ ܢܝܫܐ ܗܘ ܕܒܝܬܐ. ܪ̈ܓܫܐ ܕܝܢ ܢܝܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ 
 ܕܟܘ̈ܐ. ܕܡܢܗܝܢ ܡ̇ܕܝܩ ܗܘܢܐ܇ ܘܚܙ̇ܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ܀ 
chapter
69
4 69
IV 69
ܡܪܛܘܛܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܠܦܢܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܇ ܕܡܟ̇ܢܫܐ ܠܐܝܠܝܢ 
 ܕܛܥ̇ܝܢ܀ 
chapter
70
4 70
IV 70
ܠܘ ܕܟܠܢܫ ܗܝ ܒܚܝܠܐ ܠܡܐܡܪ܇ ܕܐܦܩ ܢܦܫܝ ܡܢ ܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ 
 ܕܐܘܕܐ ܠܫܡܟ. ܐܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ܇ ܐܦ ܒܠܥܕ ܦܓܪܐ ܗܢܐ܇ 
 ܡ̣ܨܝܢ ܕܢܕܝܩܘܢ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܗܘܝ̈ܐ܀ 
chapter
71
4 71
IV 71
ܐܢ ܚܕܐ ܡܢ ܡܪ̈ܓܫܢܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܬܚ̣ܣܪ: ܩܫܝܐܝܬ ܡ̇ܥܝܩܐ 
 ܠܐܝܢܐ ܕܐܬܓܠܙ ܡܢܗ̇܆ ܡܢ̣ܘ ܡܫܟܚ ܕܢܣܝܒܪ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ܇ ܐܝܕܐ 
 ܕܡܢ ܫܠܝܐ ܗ̇ܘܝܐ܇ ܘܓ̇ܠܙܐ ܠܗ ܡܢ ܬܗܪܐ ܕܒܓܘ̈ܫܡܐ܀ 
chapter
72
4 72
IV 72
168
ܦܪܙܘܡܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܝܬܘܬܐ ܕܪܓܬܐ ܒܝܫܬܐ܇ ܐܝܕܐ 
 ܕܗ̣ܘܝܐ ܡܛܠ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ܀ 
chapter
73
4 73
IV 73
ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗܘܢܗ ܒܟܠܙܒܢ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܗܘ: ܘܛܢܢܗ ܡܠ̣ܐ ܡܢ 
 ܥܘܗܕܢܗ: ܘܟܠܗ̇ ܪܓܬܗ ܠܘܬܗ ܡܬܝܚܐ܆ ܠܗܢܐ ܩ̇ܪܝܒܐ ܗܝ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢ̣ܕܚܠ܇ 
 ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪ̈ܝܢ ܡܬܟܪܟܝܢ܇ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܥܠܝ̈ ܕܪܐ ܡܪ̈ܘܕܐ܀ 
chapter
74
4 74
IV 74
ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܘܡܠܝܐ ܕܦܘܩܕ̈ܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܐܬܓ̣ܡܪܘ: ܘܦ̣ܛܪܘ 
 ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܐ ܦܪܝܫܝܢ ܡܢ ܚܘܠܛܢܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܀ 
chapter
75
4 75
IV 75
ܒܘܨܐ ܪܘܚܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܙܕܝܩܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ܇ ܕܒܗ̇ ܡ̣ܥܕܐ ܡܬܢ̇ܨܚܐ 
 ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ܇ ܘܒܝܕܥܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܀ 
chapter
76
4 76
IV 76
ܐܝܢܐ ܕܡ̣ܠܐ ܚܫ̈ܐ: ܘܡܨ̇ܠܐ ܕܒܥܓܠ ܬܗܘܐ ܡܦܩܬܗ ܡܢ ܥܠܡܐ 
 ܗܢܐ܆ ܕܡ̇ܐ ܠܓܒܪܐ ܕܟܪܝܗ ܘܡܦܝܣ ܠܗ ܠܢܓܪܐ܇ ܕܒܥܓܠ ܢ̣ܬܒܪܝܗ̇ ܠܥܪܣܗ 
 ܩܕܡ ܚܘܠܡܢܗ܀ 
chapter
77
4 77
IV 77
170
ܨܒܘ̈ܬܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ܆ ܡܢ ܠܒܪ ܠܗܘܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܚܙܬܗܝܢ ܕܝܢ 
 ܠܓܘ ܡܢܗ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܐܝܕܥܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܝܬܐ 
 ܐܝܬܝܗ̇܀ 
chapter
78
4 78
IV 78
ܡܫܝܚܐ ܡܬܝܪܬ ܘܝ̇ܪܬ܆ ܐܒܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܬܝܪܬ܀ 
chapter
79
4 79
IV 79
ܐܣܪ ܚܨ̈ܐ ܕܟܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܟܝܟܘܬܗ ܕܛܢܢܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܡܚܝ̇ܨܐ 
 ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܗܘܢܐ܀ 
chapter
80
4 80
IV 80
ܡܚܬܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܫܝܘܠ ܘܡܣܩܬܗ ܕܠܘܬ ܐܒܐ܆ ܠܘ ܡܛܠܬܗ ܗ̣ܘܬ܆ 
 ܐܠܐ ܡܛܠܬܢ. ܟܝܢܗ ܓܝܪ ܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ܆ ܐܠܐ ܚ̣ܘܒܗ ܒܠܚܘܕ ܥܠ 
 ܗܕܐ ܐܣܢܩܗ܀ 
chapter
81
4 81
IV 81
ܟܠ ܬܐܘܪܝܐ ܒܢܝܫܐ ܕܣܘܟܠܗ̇܆ ܕܠܐ ܗܘܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ. 
 ܕܗܘܠܐ ܕܝܢ ܘܕܠܐ ܗܘܠܐ ܡܬܩܪܝܐ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܐܝܕܐ ܕܩܢ̣ܝܐ ܐܘ ܠܐ ܩ̣ܢܝܐ܇ ܦܘܪܫܢܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ 
 ܕܒܗܝܢ ܡܬܝܕܥܐ܀ 
chapter
82
4 82
IV 82
172
ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܦܓܪܐ ܢܦܫܢܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܚܫܘܫܬܐ܇ ܗ̇ܘ 
 ܕܡܣ̇ܬܪ ܠܗ̇ ܘܡܦ̇ܨܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܫܐܕ̈ܐ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗ̇܀ 
chapter
83
4 83
IV 83
ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܕܟ̣ܐ: ܘܡ̇ܓܗܐ ܡܢ ܦܓܪܐ܆ ܗܢܐ ܢܬܚ̇ܫܒ ܒܬܪܥܝܬܗ 
 ܕܠܡܐ ܒܪ ܫܪܒܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܩ̣ܛܠ܇ ܠܒܪ ܩ̇ܐܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܘܡܩ̇ܛܪܓ ܠܗ܀ 
chapter
84
4 84
IV 84
ܙܘܥܝ̈ܗܘܢ ܕܠܐ ܡܓܫܡ̈ܐ ܒܝܕܥܬܐ. ܙܘܥܝ̈ܗܘܢ ܕܝܢ ܕܓܘ̈ܫܡܐ ܒܓܘ̈ܢܐ 
 ܘܒܡܘ̈ܙܓܐ܀ 
chapter
85
4 85
IV 85
ܚ̇ܣܢܝܢ ܫܐܕ̈ܐ ܠܢܦܫܐ ܟܕ ܢ̣ܣܓܘܢ ܚܫ̈ܐ. ܘܠܒܪ ܐܢܫܐ ܠܐ ܡܪܓܫܢܐ 
 ܥ̇ܒܕܝܢ ܠܗ. ܟܕ ܡܕܥ̇ܟܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܕܪ̈ܓܫܘܗܝ܆ ܕܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܢ̇ܪܓܫ ܒܚܕܐ ܡܢ 
 ܥܠ̈ܠܬܐ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܕܗܘܝ̈ܢ ܠܗ ܠܚܝ̈ܘܗܝ܇ ܐܝܕܐ ܕܟܕ ܢ̇ܪܓܫ ܒܗ̇܆ ܐܝܟ ܕܡܢ 
 ܓܘܒܐ ܬܚܬܝܐ ܕ̇ܠܝܐ ܠܗ܀ 
chapter
86
4 86
IV 86
ܟܕ ܢܗܘܐ ܦܓܪܐ ܠܗܘܢܐ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܚܙܐ ܠܠܐ ܡܓܫܡ̈ܐ. ܘܟܕ ܢܗܘܐ 
 ܕܠܐ ܓܫܘܡ܆ ܠܐ ܢܚܙܐ ܠܓܘ̈ܫܡܐ܀ 
chapter
87
4 87
IV 87
174
ܟܠ ܬܐܘܪܝܐ܆ ܒܨܒܘ̈ܬܐ ܕܬܚܘܬܝܗ̇ ܡܬܝܕܥܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ 
 ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
88
4 88
IV 88
ܡܢܗܘܢ ܕܬܠܬܐ ܡܕܒ̈ܚܐ ܕܝܕܥܬܐ܆ ܬܪ̈ܝܢ ܒܚܘܕܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܚܕ ܕܝܢ 
 ܕܠܐ ܣܟܐ ܗܘ܀ 
chapter
89
4 89
IV 89
ܡ̣ܢܘ ܢܫ̇ܬܥܐ ܥܠ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܢ̣ܘ ܢܥ̇ܩܒ ܥܠ ܡ̈ܠܐ 
 ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ܇ ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܦܘܠܚܢܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܡܕܒ̇ܪ ܠܟܝܢܐ 
 ܡܠܝܠܐ܇ ܥܕܡܐ ܠܚܘܠܛܢܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܗ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
90
4 90
IV 90
ܝܕܥܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܠܘ ܥܠ ܢܦܫܐ ܕܪܘܫܬܐ ܣܢܝܩܐ. ܐܠܐ ܥܠ ܚܙܝܬܐ. 
 ܕܪܫܐ ܓܝܪ܆ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܕܟ̣ܝ̈ܢ ܡ̣ܨܝܢ ܩܢ̇ܝܢ. ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܐܝܠܝܢ 
 ܕܕܟ̣ܝ̈ܢ܀ 
epilogue
epi
4 epi
IV epi
 ܫ̣ܠܡ̇ܬ ܡܐܬܐ ܕܐܪܒܥ܆ ܕܚܣܝܪܐ ܪ̈ܝܫܐ ܥܣܪܐ܀ 
century
5
V
5
V
title
title
5 title
V title
176
 ܡܐܬܐ ܕܚܡܫ܀ 
chapter
1
5 1
V 1
ܐܕܡ ܛܘܦܣܐ ܗܘ ܕܡܫܝܚܐ. ܚܘܐ ܕܝܢ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܇ ܕܡܛܠܬܗ̇ 
 ܡܫܝܚܐ ܢ̣ܦܩ ܡܢ ܦܪܕܝܣܗ܀ 
chapter
2
5 2
V 2
ܫܡܘ̈ܥܐ ܕܥܕܬܐ ܓܠܝܬܐ܆ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܡܬܦ̣ܪܫܝܢ ܡܢ ܚܕܕ̈ܐ. ܫܡܘ̈ܥܐ 
 ܕܝܢ ܕܥܕܬܐ ܕܒܫܡܝܐ܆ ܘܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܘܒܦܓܪ̈ܐ ܡܬܦ̣ܪܫܝܢ܀ 
chapter
3
5 3
V 3
ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܘܡܬܪܓܪܓܝܢ ܠܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ܆ 
 ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܚ̇ܙܝܢ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܫ̇ܠܡܘ ܪܗܛܗܘܢ ܫܦܝܪܐ 
 ܘܡܢ̇ܥܘ܆ ܢܗܝܪܐܝܬ ܚܙ̇ܝܢ ܠܗ܀ 
chapter
4
5 4
V 4
ܪܝܫܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ܇ ܕܐܬܗܝܡܢ 
 ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܝܬܪܐ ܒܛܟܣܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ܀ 
chapter
5
5 5
V 5
178
ܠܡ̇ܢܬܐ ܚܫܘܫܬܐ ܕܢܦܫܐ܆ ܬܪ̈ܝܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܡܕܟ̇ܝܢ. ܦܘܠܚܢܐ 
 ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ܆ ܘܡܟܝܟܘܬܗ ܘܚܫܝܫܘܬܗ ܕܗܘܢܐ܀ 
chapter
6
5 6
V 6
ܐܢܗ̣ܘ ܕܬܐܘܪܝܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܘܪܫܠܡ ܕܒܫܡܝܐ ܘܨܗܝܘܢ ܡܬܩܪܝܐ܆ ܐܝܠܝܢ 
 ܕܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ ܘܐܬܩ̇ܪܒܘ ܠܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ ܘܠܡܕܝܢܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝ̇ܐ܆ 
 ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܬܐܘܪܝܐ ܕܡܠܐܟܘ̈ܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܬܩ̇ܪܒܘ܀ 
chapter
7
5 7
V 7
ܡܠܐܟܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ܇ ܕܐܬܗܝܡܢ ܡܢ ܐܠܗܐ 
 ܬܫܡܫܬܐ ܕܠܘܬ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܐܪܬ ܚܝ̈ܐ܀ 
chapter
8
5 8
V 8
ܐܝܠܝܢ ܕܐܪܥܗܘܢ ܦ̣ܠܚܘ ܒܫܬ ܫܢܝ̈ܐ ܕܦܘܠܚܢܐ܆ ܗܠܝܢ ܠܘ ܒܫ̣ܢܬܐ 
 ܕܬܡܢܐ ܐܠܐ ܒܫ̣ܢܬܐ ܕܫܒܥ ܢܬܪܣܘܢ ܝܬܡ̈ܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ. ܒܫ̣ܢܬܐ ܓܝܪ ܕܬܡܢܐ 
 ܠܝܬ ܝܬܡ̈ܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ܀ 
chapter
9
5 9
V 9
180
ܡܢܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܥܐܕܐ ܥ̇ܒܕܝܢ ܥܡ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܫܚܪܐ 
 ܕܫܐܕ̈ܐ ܡܬܚ̇ܠܛܝܢ. ܘܡܢܗܘܢ ܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܛܡ̈ܐܐ ܡܫ̇ܬܢܩܝܢ܀ 
chapter
10
5 10
V 10
ܒܘܟܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܝܬܪܘܬܗܘܢ ܩ̇ܕܝܡܝܢ 
 ܠܐܚܝ̈ܗܘܢ܀ 
chapter
11
5 11
V 11
ܡܢ ܬܩܢܘܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ܆ ܠܕܘܒܪܐ ܐܢܫܝܐ ܡܫܬܪ̈ܓܠܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. 
 ܘܡܢܗ ܬܘܒ܆ ܠܫܦ̣ܠܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܡܬܬܚܬܝܢ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܥ̇ܛܦܝܢ ܠܡܣܩ܆ ܥܠ 
 ܕܪ̈ܓܐ ܕܢ̣ܦܠܘ ܡܢܗܘܢ ܥ̇ܒܪܝܢ܀ 
chapter
12
5 12
V 12
ܡܐ ܕܗܘܢܐ ܐܫ̇ܬܠܚ ܡܢ ܚܫ̈ܐ: ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܚܙ̇ܝܐ ܗ̇ܘܐ 
 ܕܗܘܝ̈ܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܒܣܪܢܐ ܗ̇ܘܐ ܐܦ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ܇ ܡܛܠ 
 ܕܗ̣ܝ ܪܘܚܢܘܬܗ ܡܬܒܢܝܐ. ܘܗ̇ܘܐ ܪܘܝܚ ܒܩܢܘܡܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗ ܥܠܡܐ 
 ܘܠܬܡܢ ܗ̇ܘܐ ܢ̇ܬܦ ܠܗ̇ ܠܬܪܥܝܬܗ܆ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܓܠܝ̈ܬܐ܀ 
chapter
13
5 13
V 13
182
ܥܢܢܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ܇ ܐܝܕܐ 
 ܕܐܬܗ̣ܝܡܢ̇ܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܡܫܩܝܘ ܠܬܡܝ̈ܡܐ܀ 
chapter
14
5 14
V 14
ܐܝܟܢܐ ܕܡܐ ܕܕ̇ܢܚ ܫܡܫܐ: ܐܦ ܒܙܩ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܒܐܪܥܐ ܛܠܠܐ ܥ̇ܒܕܝܢ܆ 
 ܗܟܢܐ ܐܦ ܩܕܡ ܗܘܢܐ ܕܡܫ̇ܪܐ ܨ̇ܡܚ ܒܝܕܥܬܐ܇ ܨܒܘ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܘܩܕܡ 
 ܥܡܘܛܐܝܬ ܡ̈ܬܚܙܝܢ܀ 
chapter
15
5 15
V 15
ܗܘܢܐ ܡܐ ܕܐܫ̇ܬܠܚ ܡܢ ܚܫ̈ܐ܆ ܟܠܗ ܨ̇ܡܚ ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ. ܘܗ̇ܘܐ 
 ܚܙ̇ܝܐ ܢܗܝܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥ̇ܒܕ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܀ 
chapter
16
5 16
V 16
ܥܪܦܠܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܪܘܚ܇ ܐܝܕܐ ܕܐܬܗ̣ܝܡܢ̇ܬ ܡ̈ܠܐ 
 ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܕܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ܀ 
chapter
17
5 17
V 17
ܐܝܟܢܐ ܕܓܠ̈ܠܐ ܡܐ ܕܡܬܬܪܝܡܝܢ ܛܠܠܐ ܥ̇ܒܕܝܢ: ܘܒܪܫܥܬܗ 
 ܢ̇ܝܚܝܢ ܘܡܫ̣ܬܪܐ ܛܠܠܗܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܩܕܡ ܗܘܢܐ ܪܘܚܢܐ܇ ܐܦܢ ܢܗܘܘܢ ܥܘ̈ܘܟܐ 
 ܙܥܘܪ̈ܐ܇ ܕܠܝܠܐܝܬ ܕܥ̇ܟܝܢ܀ 
chapter
18
5 18
V 18
184
ܫܐܕ̈ܐ ܒܓܘ̈ܢܐ ܘܒܐܣܟܡ̈ܐ ܕܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܕܡ̇ܝܢ. ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܝܢ 
 ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܐܦ ܠܡܘܙܓܐ ܕܦܓܪܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ܀ 
chapter
19
5 19
V 19
ܩܝ̣ܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗ̇ܘܐ ܠܗ ܡܢ ܡܦܘܠܬܐ 
 ܕܛܡܐܘܬܐ܇ ܠܩܝ̣ܡܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ܀ 
chapter
20
5 20
V 20
ܚܝ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܢ̇ܛܪܝܢ ܠܚܝ̈ܐ. ܡ̇ܚܝ̈ܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܡܝ̈ܬܐ܀ 
chapter
21
5 21
V 21
ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܒܫܡܝܐ ܘܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܬܫܟܚ܀ 
chapter
22
5 22
V 22
ܩܝ̣ܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܢ ܚܫܘܫܘܬܐ܇ 
 ܠܬܩܢܘܬܐ ܕܠܐ ܚܫ̈ܐ܀ 
chapter
23
5 23
V 23
186
ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܘܕܚܫ̈ܐ܆ ܥܡܘܛܐ ܘܚ̇ܫܝܟܐ ܥ̇ܒܕܝܢ ܠܗ ܠܢܝܫܐ 
 ܕܬܐܘܪܝܐ܇ ܕܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܕܒܪܢܘܬܗ܀ 
chapter
24
5 24
V 24
ܐܒܗ̈ܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢ܆ ܕܡ̈ܠܐ ܕܕܝ̣ܢܐ ܬܪ̈ܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܇ ܕܡ̈ܠܐ 
 ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ܀ 
chapter
25
5 25
V 25
ܩܝ̣ܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܗܘܢܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ 
 ܠܝܕܥܬܐ܀ 
chapter
26
5 26
V 26
ܡ̇ܢ ܕܠܐܠܗܐ ܠܐ ܚ̣ܙܐ܆ ܕܢܡܠܠ ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܡ̣ܨܐ܀ 
chapter
27
5 27
V 27
ܚ̣ܡܬܐ ܡܕܠܚܢܝܬܐ܆ ܠܚܙ̇ܝܐ ܡܣܡ̇ܝܐ. ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܒܝܫܬܐ 
 ܠܡܬܚܙܝܢܝ̈ܬܐ ܡܟ̇ܣܝܐ܀ 
chapter
28
5 28
V 28
ܣܝܦܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܠܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܦ̇ܪܫܐ ܢܦܫܐ ܡܢ 
 ܦܓܪܐ܇ ܘܦ̇ܣܩܐ ܡܢܗ̇ ܒܝܫܘܬܐ ܘܠܐ ܝܕܥܬܐ܀ 
chapter
29
5 29
V 29
188
ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܙ̇ܝ̈ܐ ܗ̇ܘܝܢ ܕܫܘܦܪ̈ܐ ܕܡܕܝ̈ܢܬܐ: ܒܬܗܪܐ 
 ܕܒܗܝܢ ܡ̇ܓܪܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܗܘܢܐ ܟܕ ܢܗܘܐ ܚܙ̇ܝܐ ܒܥ̇ܒ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܇ ܒܬܗܪܐ 
 ܡ̇ܓܪ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܠܝܬ ܕܡ̣ܨܐ ܢ̇ܬܦ ܠܗ܀ 
chapter
30
5 30
V 30
ܐܢܗ̣ܘ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܬܐܘܪܝܐ ܕܗܘܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇܇ ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܝܟ 
 ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܒܓܘܢ ܐܝܬܝܗ̇: ܓܘܢ ܕܝܢ ܠܒܝܟ ܗܘ ܡܢ ܫܐܕ̈ܐ܆ ܫܦܝܪ 
 ܡܬܐܡܪܐ܇ ܕܦܠܫܬܝ̈ܐ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܠܒܝܟܝܢ܀ 
chapter
31
5 31
V 31
ܣܟܪܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܐܝܕܥܬܐ ܦܠܘܚܬܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܠܡ̇ܢܬܐ ܠܐ ܚܫܘܫܬܐ 
 ܕܢܦܫܐ܇ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ ܡܣ̇ܬܪܐ܀ 
chapter
32
5 32
V 32
ܟܕ ܣ̣ܓܝ̇ܬ ܒܢ ܚܟܡܬܗ ܣܓܝܕܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܚ̣ܡܪܐ ܘܒܡܝ̈ܐ 
 ܡܙܓܬܗ̇ ܒܢ. ܘܥܠ ܬܐܘܪܝܐ ܕܗܠܝܢ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܥܩ̇ܒ܀ 
chapter
33
5 33
V 33
190
ܪܒܝܬܐ ܚܟܝܡܐ ܗܢܘ܆ ܐܝܢܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܐܬܗܝܡܢ ܡܢ ܐܠܗܐ܇ 
 ܒܦܘܪܫܢܐ ܢܦܪܢܣܝܗ̇ ܠܟܢܘ̈ܬܗ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܙܕܩܗ ܕܙܒܢܐ܀ 
chapter
34
5 34
V 34
ܣܢܘܪܬܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܐܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܡܢ̇ܛܪܐ 
 ܡܠܝܠܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ ܢܟܝܢܐ܀ 
chapter
35
5 35
V 35
ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܚ̣ܡܐ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ: ܬܐܘܪܝܐ ܕܗܘܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ: ܠܗܢܐ 
 ܕܝܢ ܦܩܝܕܝܢܢ ܕܒܕܘܥܬܐ ܕܐܦܝ̈ܢ ܢܐܟܠܝܘܗܝ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܒܦܘܠܚܢܐ 
 ܕܦܘܩܕ̈ܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܠܗܢܐ ܐܟ̇ܠܝܢܢ܀ 
chapter
36
5 36
V 36
ܐܝܠܝܢ ܕܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܝ̣ܕܬܘ܆ ܒܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܗ̣ܘܘ ܡܩ̇ܛܠܝܢ 
 ܠܦܠܫܬܝ̈ܐ. ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܢܣܐܒ ܒܗܘܢ ܝܫܘܥ܇ ܢܦܘܫ ܠܗ ܡܢ ܕܠܡܦܩ 
 ܒܚܝܠܗܘܢ܇ ܘܬܘܒ ܢܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܥ̣ܒ̈ܕܐ ܠܦܠܫܬܝ̈ܐ܀ 
chapter
37
5 37
V 37
192
ܒܠܘܥܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܠܦܢܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܡܢ ܥܘܡܩܐ 
 ܕܒܝܫܘܬܐ ܠܢܦܫܐ ܢ̇ܬܦܐ܀ 
chapter
38
5 38
V 38
ܐܝܢܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܡܬܟ̇ܬܫ܆ ܢܙ̇ܕܝܢ ܒܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ 
 ܕܐܠܗܐ. ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܫܪܪܐ܆ ܢܙܕܝܢ ܒܝܕܥܬܗ ܘܗܟܢܐ ܢܦܘܩ ܠܘܩܒܠ 
 ܒܥܠܕܒܒ̈ܘܗܝ. ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܡܙܕܟܝܢܘܬܗ ܕܩܕܡܝܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܢܣܥܘܪ ܡܕܡ 
 ܕܦܩܝܕ. ܘܕܬܪܝܢܐ܆ ܟܕ ܢ̣ܫܪܥ ܡܢ ܫܪܪܐ ܒܝܘܠܦܢܗ܇ ܘܪܝܫܐ ܢܗܘܐ ܠܝܘ̈ܠܦܢܐ 
 ܛܥܝ̈ܐ܀ 
chapter
39
5 39
V 39
ܕܘܟܬܗ ܕܐܠܗܐ ܫܝܢܐ ܐܬܩ̣ܪܝ̇ܬ. ܫܝܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܬܩܢܘܬܐ ܕܠܐ 
 ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ. ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܪܓ̇ܐ ܠܗ ܕܐܠܗܗ ܢ̣ܫܪܐ ܒܗ܆ ܒܚܦܝܛܘܬܐ 
 ܢܕ̇ܟܐ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܫ̈ܐ܀ 
chapter
40
5 40
V 40
ܛܘܪܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝܕ ܬܐܘܪܝܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܒܡܪܘܡܐ ܣ̣ܝܡܐ. 
 ܕܟܕ ܗܘܢܐ ܠܘܬܗ̇ ܢܡ̇ܢܥ܇ ܚܙ̇ܝܐ ܗ̇ܘܐ ܕܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܟܝ̈ܢܐ܀ 
chapter
41
5 41
V 41
194
ܐܝܢܐ ܕܥܠܡܐ ܕܪܘܚ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܢܦܫܗ ܛܥܝܢ ܘܡܬܟ̣ܪܟ܆ ܦ̇ܐܫ 
 ܠܗ ܡܟܝܠ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܪܓܬܗ ܕܚܒ̇ܠܐ. ܒ̇ܗܬ ܕܝܢ ܣܓܝ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ 
 ܩܕܝܡ ܣܥܝܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗ܆ ܟܕ ܪܫ̇ܐ ܠܗ ܦܘܪܫܢܗ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܠܐ ܡܪܓܫܢܘܬܗ 
 ܩܕܡܝܬܐ܀ 
chapter
42
5 42
V 42
ܥܠܡܐ ܕܬܐܘܪܝܐ ܕܪܘܚ ܕܒܗܘܢܐ ܡܬܩ̇ܝܡ܆ ܒܡܝܬܪ̈ܬܐ ܢܗܝܪܐܝܬ 
 ܡܬܚܙܐ. ܒܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܡܢܗܝܢ܆ ܐܡܝܢܐܝܬ ܚ̇ܫܟ܀ 
chapter
43
5 43
V 43
ܐܘܪܚܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܬܩܢܘܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ 
 ܕܒܗ̇ ܗܘܢܐ ܪܕ̇ܐ܇ ܘܦ̇ܓܥ ܒܗܘܝ̈ܐ܇ ܘܡܬܒ̇ܣܡ ܒܚܙܬܗܘܢ܀ 
chapter
44
5 44
V 44
ܐܢܗ̣ܘ ܕܚ̣ܡܬܐ ܕܬܢܝܢܐ ܚ̣ܡܪܐ ܗܘ ܒܝܫܐ: ܡܢ ܚ̣ܡܪܐ ܕܝܢ 
 ܐܬܦ̣ܩܕܘ ܢܙܝܪ̈ܐ ܠܡܪܚܩܘ܆ ܙ̇ܕܩܐ ܗܝ ܡܟܝܠ ܕܢܙܝܪ̈ܐ ܕܪܘܚ܆ ܡܢ ܚ̣ܡܬܐ 
 ܒܟܠܙܒܢ ܗ̣ܘܘ ܪܚܝܩܝܢ܀ 
chapter
45
5 45
V 45
ܗܘܢܐ ܪܝܫܐ ܕܢܦܫܐ ܡܬܩܪܐ. ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܕܝܢ ܣܥܪܐ ܕܢܙܝܪܘܬܗ܆ ܕܟܕ 
 ܡܢܗ ܢܬܓܠܙ܇ ܡܫ̣ܬܠܡ ܒܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒ̈ܘܗܝ܀ 
chapter
46
5 46
V 46
196
ܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ 
 ܡܬܟ̇ܫܦ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܇ ܟܕ ܒܡܨܥܝܘܬܗ ܦ̇ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܘܠܐ ܝܕܥܬܐ܀ 
chapter
47
5 47
V 47
ܡܝ̇ܩܪܝܢ ܚܢܢ ܠܡܠܐܟ̈ܐ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܟܝܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ 
 ܡܝܬܪܘܬܗܘܢ. ܘܡ̇ܨܚܝܢܢ ܠܫܐܕ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܒܝܫܘܬܗܘܢ܀ 
chapter
48
5 48
V 48
ܚܕ ܗܘ ܦܓܪܐ ܕܡܢ ܟܘܠ ܣܓܝܕ܆ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܡܛܠ 
 ܕܒܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܓܘܫܡܢܐܝܬ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ܀ 
chapter
49
5 49
V 49
ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܕܡ ܕܢ̣ܒܪܐ ܠܐ ܡ̣ܨܐ܇ ܐܠܐ ܡ̣ܠܐ 
 ܒܝܫܘܬܐ ܟܣܝܬܐ܀ 
chapter
50
5 50
V 50
ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܡܢ ܩܕܡ ܥܠܡ̈ܐ ܣܓܝܕܐ. ܕܡܢܗ̇ 
 ܒܬܪܟܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘܝ̈ܐ ܕܓܘ̈ܫܡܐ ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܬܩܝ̇ܡܘ܀ 
chapter
51
5 51
V 51
198
ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܚܙܬܐ ܕܗܘܝ̈ܐ ܒܐܠܗܐ ܚ̇ܐܪ܆ ܠܘ ܠܟܝܢܗ ܚܙ̇ܐ. ܐܠܐ 
 ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܚܟܡܬܗ. ܘܐܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܡܢܐ ܗܝ ܟܝ ܫܢܝܘܬܐ 
 ܕܐܝܠܝܢ ܕܡ̇ܡܪܚܝܢ ܠܡܐܡܪ ܕܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܝ̇ܕܥܝܢ܀ 
chapter
52
5 52
V 52
ܟܕ ܠܓܘ̈ܫܡܐ ܒ̇ܥܝܢ ܚܢܢ ܠܡܚܙܐ܆ ܥܠ ܗܘܢܐ ܕܟ̣ܝܐ ܣܢܝܩܝܢܢ. 
 ܟܕ ܕܝܢ ܠܠܐ ܓܘ̈ܫܡܐ܆ ܠܕܟܝܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ. ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܢ ܣܓܝ܆ ܡܐ 
 ܕܩ̇ܪܒܝܢ ܚܢܢ ܠܡܚܙܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
53
5 53
V 53
ܕܒܚܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܬܐܪܬܐ ܕܟ̣ܝܬܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܥܠ ܬܩܢܘܬܗ 
 ܕܗܘܢܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܕܒܚܐ ܣܝ̇ܡܐ܀ 
chapter
54
5 54
V 54
200
ܐܝܟܢܐ ܕܥܛܠܐ ܠܡܕܥ ܣܘ̈ܟܠܐ ܕܟܝ̈ܢܐ: ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܡܚܙܐ 
 ܓܠܝܘܬܗܘܢ: ܗܟܢܐ ܥܛܠܐ ܠܡܕܥ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܦܓܪ̈ܐ܇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܡܚܙܐ 
 ܠܗܘܢ ܠܡܓܫܡ̈ܐ܀ 
chapter
55
5 55
V 55
ܠܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܕܡܘ̈ܙܓܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܕܒ̣ܪ̈ܝܬܐ 
 ܐܝܬܝܗ̇܀ 
chapter
56
5 56
V 56
ܗ̇ܘ ܕܐܬܦ̣ܪܫ ܡܢ ܨܒܘ̈ܬܐ܆ ܐܦ ܡܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗܝܢ ܐܬܓܠܙ. ܘܐܝܢܐ 
 ܕܐܫ̣ܬܩܠ̇ܬ ܡܢܗ ܬܐܘܪܝܐ܆ ܐܦ ܠܒܪ ܡܢܗܝܢ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܢܫܬܟܚ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ 
 ܗܝ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܗܝܡܢܢ ܓܝܪ ܕܝܕܥܬܐ ܐܝܬܝܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܀ 
chapter
57
5 57
V 57
ܐܝܟܢܐ ܕܗܫܐ ܒܝܕ ܪ̈ܓܫܐ ܚܙ̇ܝܢܢ ܠܟܝ̈ܢܐ: ܘܡܐ ܕܐܬܕܟܝܢ ܚܙ̇ܝܢܢ ܬܐܘܪܝܐ 
 ܕܝܠܗܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܡܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܬܕܟܝܢ܇ ܡ̇ܕܝܩܝܢܢ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܠܐ ܓܘ̈ܫܡܐ. 
 ܘܡܐ ܕܬܠܝܬܐܝܬ ܐܬܕܟܝܢ܆ ܡܫ̣ܬܘܝܢܢ ܐܦ ܠܚܙܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
58
5 58
V 58
202
ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܦ̇ܪܫܐ. ܗܘܢܐ ܕܝܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗܝܢ܀ 
chapter
59
5 59
V 59
ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܠܡܪܓܫܢܘܬܐ ܠܐ ܦ̇ܪܫܐ. ܦ̇ܪܫܝܢ ܕܝܢ ܪ̈ܓܫܐ ܠܘ 
 ܠܪ̈ܓܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܠܐ ܠܡܪܓܫܢܘܬܐ. ܗܘܢܐ ܕܝܢ ܠܪ̈ܓܫܐ ܘܠܡܪܓܫܢܘܬܐ ܦ̇ܪܫ܀ 
chapter
60
5 60
V 60
ܐܚܪܝܢ ܗܘ ܚܝܠܗ ܕܗܘܢܐ ܡܐ ܕܚ̇ܐܪ ܒܟܝ̈ܢܐ܆ ܘܐܚܪܝܢ ܗܘ ܚܝܠܗ ܡܐ 
 ܕܡ̇ܕܝܩ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܚܕ ܗܘ ܕܝܢ ܚܝܠܗ ܟܕ ܫ̣ܘܐ ܡܐ ܕܡ̇ܕܝܩ 
 ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
61
5 61
V 61
ܡܐ ܕܚܝ̇ܪܝܢܢ ܒܗ̈ܘܠܣ܆ ܥ̇ܗܕܝܢܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗܝܢ. ܘܡܐ ܕܩ̇ܒܠܢܢ 
 ܬܐܘܪܝܐ܆ ܬܘܒ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܗܘ̈ܠܣ ܐܬ̇ܝܢܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܓ̇ܕܫܐ ܠܢ܇ ܐܦ 
 ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
62
5 62
V 62
ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܠܘ ܨܒܘܬܐ ܗܝ ܕܪ̈ܘܟܒܐ ܐܘ ܕܡܘ̈ܙܓܐ܇ ܐܘ 
 ܕܚܣܝܪܘܬܐ ܐܘ ܕܝܬܝܪܘܬܐ. ܐܝܬܘܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܝܚܝܕܝܬܐ܆ ܕܒܟܠܡܕܡ ܒܟܠܙܒܢ 
 ܫܘ̣ܝܐ ܗܝ܀ 
chapter
63
5 63
V 63
204
ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܗܘܝ̈ܐ ܡܣ̈ܩܬܐ ܘܡ̈ܚܬܬܐ ܐܝܬ܆ ܐܝܟ ܚܦܝܛܘܬܐ 
 ܘܡܗܡܝܢܘܬܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܚܙܬܐ ܗܝ ܓܝܪ 
 ܫ̣ܘܝܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗ̇ ܡܣܩܬܐ ܘܡܚܬܬܐ܀ 
chapter
64
5 64
V 64
ܐܝܟܢܐ ܕܡܚܙܝܬܐ ܕܠܐ ܛܘܢܦܐ ܡܟ̇ܬܪܐ ܡܢ ܕܡ̣ܘ̈ܬܐ: ܐܝܠܝܢ ܕܡ̇ܕܝ̈ܩܢ 
 ܒܗ̇܆ ܗܟܢܐ ܢܦܫܐ ܠܐ ܚܫܘܫܬܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܒܐܪܥܐ܀ 
chapter
65
5 65
V 65
ܦܠܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܦܠܚܐ ܕܦܘܪܫܢܐ. ܝܕܘܥܐ ܕܝܢ ܡܥܕܪܢܐ ܕܚܟܡܬܐ܀ 
chapter
66
5 66
V 66
ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܢܐ ܕܢܫܬܘܬܦ ܠܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚ܇ ܩܕܡ ܕܢܐܬܐ ܠܚܘܠܡܢܐ 
 ܡܢ̇ܬܐ ܚܫܘܫܬܐ ܕܢܦܫܐ܀ 
206
chapter
67
5 67
V 67
ܐܢܗ̣ܘ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ ܢܝܫܐ ܕܐܝ̈ܠܢܐ ܛܥܝܢܝܢ: ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܡܝ̈ܐ 
 ܡܬ̇ܪܒܝܢ܆ ܫܦܝܪ ܝܕܥܬܐ ܡܝ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܐܢܘܢ܇ ܗܠܝܢ ܕܪܕ̇ܝܢ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܕܚܝ̈ܐ܀ 
chapter
68
5 68
V 68
ܦܠܫܬܝܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܐܡ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ 
 ܕܥ̇ܐܠܝܢ ܠܡܐܪܬ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ܀ 
chapter
69
5 69
V 69
ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܡܝ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܕܥܠܝܗܘܢ ܢܨܝܒ ܐܝܠܢܐ 
 ܕܚܝ̈ܐ܀ 
chapter
70
5 70
V 70
ܐܝܟܢܐ ܕܦܓܪܢ ܒܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܐܘ ܒܗ̇ܝ ܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ 
 ܗܘܢܢ ܒܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܝܕ̈ܥܬܐ܀ 
chapter
71
5 71
V 71
ܓܢܒܪܐ ܡܪܘܕܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܥ̣ܠܘ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ܇ 
 ܕܢ̇ܦܩ ܡܢܗ̇ ܡܬܚܪܐ܀ 
chapter
72
5 72
V 72
ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܪܒܥܐ ܪ̈ܝܫܝܢ ܡܢ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܦ̇ܪܫܘ܆ ܒܦܘܪܫܢܐ 
 ܢܣ̇ܬܟܠ ܡܦܩ̈ܬܗܘܢ ܘܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ܀ 
chapter
73
5 73
V 73
208
ܗܘܢܐ ܡܬܕ̇ܡܪ܆ ܟܕ ܚ̇ܐܪ ܒܟܝ̈ܢܐ ܘܠܐ ܡܬܕ̇ܠܚ. ܦ̇ܓܥ ܓܝܪ 
 ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܡܚܝ̣ܢܐ ܘܪܚܝܡܐ ܠܗ܀ 
chapter
74
5 74
V 74
ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܪܘܚ܇ ܕܡܣܝ̇ܟܝܢ ܒܗ̇ ܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ܀ 
chapter
75
5 75
V 75
ܗܘܢܐ ܟܡܐ ܕܡܫ̇ܬܠܚ ܡܢ ܚܫ̈ܐ܆ ܗܟܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܕܝܩ 
 ܒܣܘ̈ܟܠܐ. ܘܟܡܐ ܕܬ̇ܟܒܐ ܚܦܝܛܘܬܗ܆ ܗܟܢ ܥ̇ܬܪܐ ܝܕܥܬܗ܀ 
chapter
76
5 76
V 76
ܟܝܢܐ ܝܕܘܥܐ ܡܒ̇ܚܢ ܝܕܥܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ. ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܝܕܥܬܐ ܡܕ̇ܟܝܐ 
 ܠܝܕ̈ܘܥܐ܀ 
chapter
77
5 77
V 77
ܬܪ̈ܥܐ ܡܬܝ̈ܕܥܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ܇ ܐܝܠܝܢ 
 ܕܡܢ ܚܦܝܛܘܬܗ ܕܗܘܢܐ܇ ܘܡܢ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܝ̇ܡ܀ 
chapter
78
5 78
V 78
ܠܐ ܡܬܒ̇ܨܪܝܢ ܘܠܐ ܡܬܝ̇ܬܪܝܢ ܓܘ̈ܫܡܐ ܩܛܝ̈ܢܐ ܕܫܐܕ̈ܐ. ܠܘ̣ܝܐ ܠܗܘܢ 
210
 ܕܝܢ ܣܪܝܘܬܐ ܩܫܝܬܐ܆ ܕܒܪܝܚܗ̇ ܡ̇ܪܓܫܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܠܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܩ̇ܒܠܘ 
 ܠܡ̇ܪܓܫܘ ܒܗ̇܀ 
chapter
79
5 79
V 79
ܠܡ̇ܪܓܫܘ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܟܝ̈ܢܐ܆ ܗܕܐ ܕܚܝܠܐ ܗܝ ܕܗܘܢܐ. ܠܡ̇ܕܩܘ ܕܝܢ 
 ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܠܝܬܝܗ̇ ܕܚܝܠܗ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܡܘܗܒܬܐ ܝܬܝܪܬܐ 
 ܕܛܝܒܘܬܐ܀ 
chapter
80
5 80
V 80
ܡܘܟܠܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܚܐܪܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܒܛܢܢܗ̇ ܠܐ 
 ܡܬܟܦܦܐ ܡܢ ܩܕܡ ܒܝܫܘܬܐ܇ ܡܛܠ ܪܚܡܬܗ̇ ܕܛܒܬܐ܀ 
chapter
81
5 81
V 81
ܡܐ ܕܗܘܢܐ ܐܫ̣ܬܘܝ ܠܡܗܘܐ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ 
 ܗܝܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܡܬܩܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܫܬܡܠܝ ܒܨܠܡܐ ܕܒܪܘܝܗ܀ 
chapter
82
5 82
V 82
ܫܘܪܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܡܣ̇ܬܪܐ 
 ܠܗ̇ ܡܢ ܫܐܕ̈ܐ܀ 
212
chapter
83
5 83
V 83
ܟܘܠܗܝܢ ܓܙܘܪ̈ܬܐ܆ ܫܒܥ ܐܫܟܚܢܢ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ. ܐܪܒܥ 
 ܡܢܗܝܢ ܕܝܘܡܐ ܫܬܝܬܝܐ: ܘܚܕܐ ܕܫܒܝܥܝܐ܆ ܘܕܫܪܟܐ ܕܝܘܡܐ ܬܡܝܢܝܐ܀ 
chapter
84
5 84
V 84
ܗܝܟܠܐ ܪܘܚܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܘܐ ܠܡܗܘܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܚܟܡܬܗ 
 ܕܐܠܗܐ ܡ̣ܠܝܬ ܦܘܪ̈ܫܢܐ. ܡܫܬܡܠܐ ܕܝܢ ܠܡܗܘܐ ܗܝܟܠܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܡܐ ܕܫ̣ܘܐ 
 ܠܬܐܘܪܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
85
5 85
V 85
ܟܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܘܠ ܚܕ. ܘܕܬܪ̈ܝܢ ܠܘܬ ܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܚܕ܀ 
chapter
86
5 86
V 86
ܝܚܝܕܝܐ ܕܪܚ̇ܡ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ 
 ܚ̇ܐܪ ܕܢܫܬܒ̇ܚ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܡ̇ܟܝܟ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܦܠܐ ܒܬܪ 
 ܚܘܠܡܢ ܢܦܫܐ܇ ܪܐ̇ܓ ܠܫܘܒܚܐ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܀ 
chapter
87
5 87
V 87
ܐܝܕܥܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܒܬܐܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ. ܘܗܕܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇܀ 
chapter
88
5 88
V 88
ܨܗܝܘܢ ܒܬܐܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܒܝܫܘܬܐ ܒܡܨܪܝܢ 
 ܡܬܟܢܝܐ. ܢܝܫܐ ܕܝܢ ܕܬܐܘܪܝܐ ܟܝܢܝܬܐ ܐܘܪܫܠܡ. ܕܒܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ܀ 
chapter
89
5 89
V 89
214
ܐܝܟܢܐ ܕܒܬܪ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܐܬ̇ܐ ܒܬܪܗ ܡܘܠܕܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ 
 ܗܟܢܐ ܠܗܘܝܐ ܕܟܝܢܐ ܩܕܡܝܐ܇ ܠܐ ܩ̇ܕܝܡ ܠܗ ܚ̇ܒܠܐ܀ 
chapter
90
5 90
V 90
ܚܙܬܐ ܕܗܘܝ̈ܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܫܪܪܐ܆ ܐܘ ܗܘܢܐ ܕܟ̣ܝܐ ܚܙ̇ܐ܆ ܐܘ 
 ܡܠܬܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܓܠܝܙ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܆ ܠܘܬ ܥܕܠܝܐ 
 ܫ̇ܪܟ ܕܡܟܬܒܢܐ܀ 
epilogue
epi
5 epi
V epi
 ܫ̣ܠܡ̇ܬ ܡܐܬܐ ܕܚܡܫ܆ ܕܚܣܝܪܐ ܪ̈ܝܫܐ ܥܣܪܐ܀ 
century
6
VI
6
VI
title
title
6 title
VI title
216
 ܡܐܬܐ ܕܫܬ܀ 
chapter
1
6 1
VI 1
ܕܡܢܐ ܗܝ ܬܐܘܪܝܐ ܕܗܘܝ̈ܐ܆ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܐܘܕܥ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܠܘܬ 
 ܗܕܐ ܡܬܡ̇ܛܝܢܢ ܒܝܕ ܦܘܠܚܢܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܘܒܝܕ ܫܪܪܐ ܕܝܕܥܬܐ܆ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܠܦ. 
 ܡܢ̣ܘ ܓܝܪ ܢ̣ܣܩ ܠܛܘܪܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܕܫܪܟܐ܀ 
chapter
2
6 2
VI 2
ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܥܦܝܦܬܐ ܗܝ. ܚܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܣܘܥܪܢܐܝܬ܆ 
 ܘܐܚܪܬܐ ܪܘܚܢܐܝܬ. ܘܠܘܬ ܩܕܡܝܬܐ ܡܬܩ̇ܪܒܝܢ ܐܦ ܐܢܫ̈ܐ ܛܠܘ̈ܡܐ. ܠܘܬ ܗ̇ܝ 
 ܕܝܢ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܒܠܚܘܕ ܐܢܫ̈ܐ ܗܘ ܩܕܝ̈ܫܐ ܩ̇ܪܒܝܢ܀ 
chapter
3
6 3
VI 3
ܥܡܡ̈ܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܡܬܦ̣ܪܫܝܢ ܡܢ ܚܕܕ̈ܐ܆ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܒܠܫ̈ܢܐ. 
218
 ܘܒܐܣܟܡ̈ܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܦ ܒܡܘ̈ܙܓܐ. ܥܡܡ̈ܐ ܕܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܘܒܝ̈ܕܥܬܐ 
 ܘܒܡܘ̈ܗܒܬܐ ܕܪܘܚ܀ 
chapter
4
6 4
VI 4
ܐܒܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܐܒܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܬܩܪܐ. ܪܝܫܐ ܕܝܢ ܕܪܘܚ ܩܘܕܫܐ. ܕܗܘܝ̈ܐ 
 ܕܝܢ ܒܪܘܝܐ ܗܘ܀ 
chapter
5
6 5
VI 5
ܠܐ ܒ̣ܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܒܐܝܬܘܬܗ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܠܝܬ ܡܕܡ 
 ܕܩ̇ܕܝܡ ܠܗ܀ 
chapter
6
6 6
VI 6
ܐܝܟܢܐ ܕܠܝܗܘܕܝܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܣܝܦܐ ܓܙ̇ܪ܆ ܗܟܢܐ ܠܝܗܘܕܝܐ ܪܘܚܢܐ܇ 
 ܦܘܠܚܢܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܝܟ ܡܠܦܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܚܪܒܐ ܐܬ̇ܝܬ 
 ܕܐܪ̇ܡܐ ܒܥܠܡܐ܀ 
chapter
7
6 7
VI 7
ܐܢܗ̣ܘ ܕܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܝܘܡܐ ܗܘ ܕܩܝ̣ܡܬܐ: ܩܝ̣ܡܬܢ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ 
 ܡܪܢ ܝܫܘܥ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܓܙܪܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ܆ ܒܗ 
 ܡܬܓܙܪܝܢ܀ 
chapter
8
6 8
VI 8
220
ܐܝܟܢܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܡܒܣܡܢܐ ܗܘ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܗܟܢܐ ܫܝܘܠ ܡܫܢܩܢܝܬܐ 
 ܗܝ ܕܥ̇ܩ̈ܠܐ܀ 
chapter
9
6 9
VI 9
ܐܢܗ̣ܘ ܕܚ̇ܒܠܐ ܬܚܝܬ ܙܒܢܐ ܗܘ܆ ܗܘܝܐ ܩܕܡܝܐ ܩ̇ܕܝܡ ܗܘ ܠܚܒ̇ܠܐ܀ 
chapter
10
6 10
VI 10
ܠܝܬܝܗ̇ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܇ ܐܝܟ ܪܒܝܥܝܘܬܐ ܘܚܡܝܫܝܘܬܐ ܘܕܫܪܟܐ. 
 ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܢܝ̈ܢܐ ܐܢܘܢ. ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܝܢ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܬܘܬܐ ܝܚܝܕܝܬܐ 
 ܐܝܬܝܗ̇܀ 
chapter
11
6 11
VI 11
ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܡܢܝ̈ܢܐ܆ ܠܘ̣ܝܐ ܪܒܝܥܝܘܬܐ. ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܝܢ 
 ܩܕܝܫܬܐ܆ ܠܐ ܠܘ̣ܝܐ ܪܒܝܥܝܘܬܐ. ܠܝܬܝܗ̇ ܗܟܝܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܇ 
 ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܡܢܝ̈ܢܐ܀ 
chapter
12
6 12
VI 12
ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܡܢܝ̈ܢܐ܆ ܩ̇ܕܝܡܐ ܬܪܝܢܘܬܐ. ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܝܢ 
 ܩܕܝܫܬܐ܆ ܠܐ ܩ̇ܕܝܡܐ ܬܪܝܢܘܬܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܗܝ ܕܡܢܝ̈ܢܐ܀ 
chapter
13
6 13
VI 13
ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܡܢܝ̈ܢܐ܆ ܒܪܘܟܒܐ ܕܚܕ ܚܕ ܡܬܓ̣ܡܪܐ. ܬܠܝܬܝܘܬܐ 
222
 ܕܝܢ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܠܘ ܒܪܘܟܒܐ ܕܡܢܝ̈ܢܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܗܝ 
 ܕܡܢܝ̈ܢܐ܀ 
chapter
14
6 14
VI 14
ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗܘ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܨܒ̣ܐ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ 
 ܕܐܠܗܐ ܠܡܥܡܪ ܓܘܫܡܐܝܬ. ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܥܠ ܟܠ܆ ܐܝܟ 
 ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ܀ 
chapter
15
6 15
VI 15
ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܦܘܠܚܢܐ ܘܬܐܘܪܝܐ. ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܟܠܗܘܢ 
 ܒܥܠܕܒ̈ܒܘܗܝ ܣ̇ܐܡ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ 
 ܠܗ܆ ܡܩ̈ܒܠܢܐ ܗ̇ܘܝܢ ܕܦܘܠܚܢܐ ܘܕܝܕܥܬܐ܀ 
chapter
16
6 16
VI 16
ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝܕܥܬܐ ܐܝܬܝܝܬܐ܇ ܘܡܢ ܟܝܢܐ ܠܐ 
 ܡܓܫܡܐ ܘܡܓܫܡܐ܇ ܕܢ̣ܚ ܠܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܬܪ̈ܝܢ ܡܫܝ̈ܚܝܢ 
 ܘܬܪ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܢ܆ ܕܡ̇ܐ ܠܗ̇ܘ ܕܩ̇ܪܐ ܠܚܟܝܡܐ ܘܠܚܟܡܬܗ܇ ܐܘ ܬܪ̈ܝܢ ܚܟܝ̈ܡܝܢ 
 ܐܘ ܬܪ̈ܬܝܢ ܚܟܡ̈ܢ܀ 
chapter
17
6 17
VI 17
224
ܚܝܠܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܩܘܝܡܐ ܕܗ̣ܘܐ ܡܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܗܘܝ̈ܐ܇ ܘܡܢ 
 ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܀ 
chapter
18
6 18
VI 18
ܐܝܬ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܐܡܬܝ ܕܠܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܟܝܢܝܐ ܕܡܫܝܚܐ 
 ܠܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܠܘ ܒܗ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܡܚܕܐ ܕܝܢ ܕܗ̣ܘܐ܆ 
 ܟܣܝܐܝܬ ܫ̣ܪܐ ܒܗ. ܡܬܓܠܝܢܘܬܗ ܕܝܢ ܗ̣ܘܬ ܒܐܚܪܝܬ ܝܘ̈ܡܬܐ܀ 
chapter
19
6 19
VI 19
ܦܘܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܣܩܬܐ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܇ ܠܘܬ ܬܩܢܘܬܐ ܕܡܢܗ̇ 
 ܢ̇ܦܠ܀ 
chapter
20
6 20
VI 20
ܩܕܡ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ܆ ܐܦ ܛܒܐ. ܐܦ ܚܝܠܬܢܐ 
 ܐܦ ܚܟܝܡܐ. ܐܦ ܒܪܘܝܐ. ܘܐܦ ܐܒܐ. ܘܐܚܝܕ ܟܠ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ܆ 
 ܗ̣ܘܐ ܕܝ̇ܢܐ ܘܐܣܝܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ܀ 
chapter
21
6 21
VI 21
ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܬܩܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ܇ ܕܒܗ̇ ܐܡܬܝ 
 ܕܡܟ̇ܬܪܐ܇ ܕܠܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܦ̇ܝܫܐ܀ 
chapter
22
6 22
VI 22
226
ܐܢܗ̣ܘ ܕܡ̈ܠܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܚܫ̈ܚܢ ܐܦ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ܆ ܐܦ 
 ܚܟܝ̈ܡܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܢܐܪܬܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܐܢܕܝܢ ܕܟܝܘܬܗ ܕܗܘܢܐ 
 ܡܫ̣ܬܘܝܐ ܠܚܙܬܗ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܚܟܝ̈ܡܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ 
 ܡ̣ܒ̈ܥܕܐ ܢܗܘܘܢ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ܀ 
chapter
23
6 23
VI 23
ܐܝܟܢܐ ܕܡܠܬܐ ܗܕܐ ܓܠܝܬܐ: ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡ̇ܘܕܥܐ܆ 
 ܗܟܢܐ ܡܠܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܇ ܥܠ ܫܪܪܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡ̇ܘܕܥܐ܀ 
chapter
24
6 24
VI 24
ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܗ̇ܘܝܢ ܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܘܡܬܩ̇ܝܡܝܢ 
 ܥܠ ܚܡܫ ܡܕܝ̈ܢܢ ܐܘ ܥܠ ܥܣܪ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܚܝܠܐ ܝܬܝܪܐ ܡܢ ܛܝܒܘܬܗ 
 ܕܐܠܗܐ ܡܩ̣ܒܠܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܠܡܕܒܪܢܘܬܐ܀ 
chapter
25
6 25
VI 25
ܡܐ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܝܘ̈ܐ: ܠܡܙܥܘ ܚܘܫܒ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܒܝܕܘܥܐ܆ 
 ܗܝܕܝܢ ܩ̇ܪܒܝܢ ܠܘܬ ܥܝܢܘ̈ܗܝ. ܘܒܩܪܝܪܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡ̇ܢܝܡܝܢ ܠܗ܆ ܘܗܟܢܐ 
 ܡܒ̇ܛܠܝܢ ܠܗ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܫܦܝܪܐ܀ 
chapter
26
6 26
VI 26
228
ܒܦܓܪ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܠܘ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܝܢ ܐܝܬ. ܐܠܐ ܚܝܠܗܘܢ܀ 
chapter
27
6 27
VI 27
ܗ̇ܝ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܢܐܬܘܢ ܘܢܣ̣ܓܕܘܢ ܠܟ ܡܪܝܐ: ܥܡ ܗ̇ܝ 
 ܓܠܝܬܐ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܗܕܐ ܕܪܐܙܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܟܠ ܝܕ̈ܥܢ ܢܣ̣ܓܕ̈ܢ 
 ܘܢܫܬܥܒܕ̈ܢ ܠܝܕܥܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ܀ 
chapter
28
6 28
VI 28
ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܝܠܘܕܐ ܕܝܕܥܬܐ ܐܝܬܝܝܬܐ܀ 
chapter
29
6 29
VI 29
ܐܒܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܪܚܡܘܗܝ ܐܘܠܕ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ 
 ܡܩܒܠܢܐ ܕܨܠܡܗ܀ 
chapter
30
6 30
VI 30
ܐܒܐ ܡܪܒܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܪܒ̇ܐ ܠܛܠܝ̈ܐ܇ ܠܡܫ̣ܬܘܝܘ ܠܝܕܥܬܐ 
 ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
31
6 31
VI 31
ܝܠܝܕܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܕܡ ܕܡܢ ܡܕܡ ܝܠܝܕ܇ ܐܝܟ ܒܪܐ ܡܢ ܐܒܐ܀ 
chapter
32
6 32
VI 32
230
ܥܒܝܕܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܕܡ ܕܡܢ ܡܕܡ ܡܬܥܒܕ܆ ܐܝܟ ܒ̣ܪܝܬܐ ܡܢ 
 ܒܪܘܝܐ܀ 
chapter
33
6 33
VI 33
ܡܐ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܡܬܚܙܐ ܡܫܝܚܐ ܠܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܒܦܘܪ̈ܫܢܐ 
 ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܟܘܠ ܢܫܬܥܒܕ ܒܐܝܕܗ ܠܐܒܐ ܕܫܪܪܐ܀ 
chapter
34
6 34
VI 34
ܒܝܕ ܦܘܠܚܢܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ܆ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܡ̇ܠܒܫ ܠܢ ܛܒܥܐ 
 ܕܕܟܝܘܬܗ. ܒܓܠܝܢܐ ܕܝܢ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܗ܆ ܓܡ̇ܪ ܒܢ ܨܠܡܗ ܫܪܝܪܐ܀ 
chapter
35
6 35
VI 35
ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܆ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܕܟ̇ܝܢ 
 ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ܇ ܘܠܐ ܚܫܘ̈ܫܐ ܥ̇ܒܕܝܢ ܠܢ. ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܝܢ ܕܟܝ̈ܢܐ ܘܒܡ̈ܠܐ 
 ܕܥܠ ܐܠܗܘܬܐ܆ ܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܚ̇ܪܪܝܢ ܠܢ܇ ܘܚܟܝ̈ܡܐ ܘܝܕܘ̈ܥܐ ܥ̇ܒܕܝܢ ܠܢ܀ 
chapter
36
6 36
VI 36
ܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܒܪܝ ܠܡܬܓ̣ܚܟܘ ܡܢ ܡܠܐܟܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܡܐ ܟܒܪ ܗ̣ܘܝܘ 
232
 ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܪܝ ܒܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ܇ ܘܩܕܡܐܝܬ ܗ̣ܘ ܕܪ̣ܟ ܥܠ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕܒܝܫܘܬܐ. 
 ܘܡܛܠ ܗܟܢ ܐܬܩܪܝ ܪܝܫ ܒ̣ܪܝܬܗ ܕܡܪܝܐ܀ 
chapter
37
6 37
VI 37
ܐܝܟܢܐ ܕܟܘܪ̈ܟܘܬܐ ܦ̇ܪܚܝܢ ܒܛܘܦܣܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ: ܟܕ ܣܦܪܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ܆ 
 ܗܟܢܐ ܫܐܕ̈ܐ ܬܢ̇ܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ܇ ܟܕ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ܀ 
chapter
38
6 38
VI 38
ܥܪܣܐ ܕܫܟܒ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܡܝܬܘܬܗ ܕܦܓܪܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ 
 ܓ̇ܡܪܐ ܒܒܪܢܫܐ ܢܟܦܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ܀ 
chapter
39
6 39
VI 39
ܝܠܝܕܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܒܘܟܪܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܚܕܬܐ܀ 
chapter
40
6 40
VI 40
ܨܠܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܡܝܬܘܬܗ ܕܒܪܢܫܢ ܥܬܝܩܐ܇ ܘܫܪܝܗ 
 ܕܓܙ̇ܪ ܕܝ̣ܢܐ ܕܥܠܝܢ: ܘܡܫܬܒܩܢܘܬܐ ܕܠܚܝ̈ܐ ܡ̇ܥܛܦܐ ܠܢ܀ 
chapter
41
6 41
VI 41
234
ܡܪܚܩܢܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ܆ ܡܢ̇ܬܐ ܕܪܓܬܐ ܕܢܦܫܐ 
 ܡ̇ܢܝܚܐ. ܠܛܢܢܗ̇ ܕܝܢ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܚ̇ܪܝܦܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܗ܀ 
chapter
42
6 42
VI 42
ܡܝܬܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܐܙܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܠܐܝܠܝܢ 
 ܕܣ̇ܒܪܘ ܒܗ ܒܗܠܝܢ ܚܝ̈ܐ܇ ܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܡ̇ܘܒܠܐ܀ 
chapter
43
6 43
VI 43
ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܬܪ ܚܐܪܘܬܗ ܕܨܒܝܢܐ ܪܕ̇ܝܐ. ܕܝ̣ܢܗ ܕܝܢ 
 ܟܐܢܐ܆ ܒܬܪ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܢܦܫܐ܀ 
chapter
44
6 44
VI 44
ܬܚܘܝܬܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܐܝܠܝܢ ܕܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܩ̇ܕܡ ܘܗܘ̈ܝ 
 ܒܢܒܝܘܬܐ܇ ܘܐܬܓ̣ܡܪ ܒܣܒܪܬܐ ܚܕܬܐ ܒܙܒܢܗܝܢ܀ 
chapter
45
6 45
VI 45
ܗ̇ܝ ܕܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܒܠܐ ܚܣܝܪܘܬܐ ܣ̣ܝܡܐ. ܘܠܗ̇ 
 ܡܡ̇ܢܥܝܢ ܟܫܝܪ̈ܐ܆ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ܀ 
chapter
46
6 46
VI 46
236
ܩܝܬܪܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܢܦܫܐ ܦܠܘܚܬܐ܇ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܒܦܘܩܕ̈ܢܘܗܝ 
 ܕܡܫܝܚܐ܀ 
chapter
47
6 47
VI 47
ܕܝ̣ܢܗ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܟܠ ܕܐܙ̇ܠ ܒܬܪ ܝܫܘܥ܇ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ 
 ܡ̇ܥܠ. ܟܕ ܡ̇ܘܪܬ ܠܗ ܥܡܗ ܝܪܬܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚ̇ܒܠܐ܀ 
chapter
48
6 48
VI 48
ܟܢܪܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗܘܢܐ ܕܟ̣ܝܐ܇ ܕܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚ ܡܬܬܙܝܥ܀ 
chapter
49
6 49
VI 49
ܡܨܪܝܢ ܢܝܫܐ ܗܘ ܕܒܝܫܘܬܐ. ܡܕܒܪܐ ܕܝܢ ܢܝܫܐ ܗܘ ܕܦܘܠܚܢܐ. 
 ܘܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ ܕܬܐܘܪܝܐ ܕܓܘ̈ܫܡܐ. ܐܘܪܫܠܡ ܕܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܢܘܢ 
 ܘܐܦ ܨܗܝܘܢ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
50
6 50
VI 50
ܟܠ ܕܡܢ̇ܬܐ ܗܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܡܢ̇ܬܐ ܗܘ ܕܡܓܫܡܘܬܐ. ܘܟܠ 
 ܕܡ̇ܢܬܐ ܗܘ ܕܡܓܫܡܘܬܐ܆ ܡ̇ܢܬܐ ܗܘ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܀ 
chapter
51
6 51
VI 51
238
ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܕܢܦܫܐ: ܡܢ̇ܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܝܩܪܐ: 
 ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܘܬܦܐ܆ ܡܝܬܪܐ ܗܝ ܡܟܝܠ ܡܢ 
 ܟܠܗܝܢ ܡܘܗ̈ܒܬܐ܇ ܡܘܗܒܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚ. ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܪܘܚܐ 
 ܕܣܝܡܬ ܒܢܝ̈ܐ ܩ̇ܪܝܢ܀ 
chapter
52
6 52
VI 52
ܚܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܛܡܝܪ̈ܝܢ ܒܢܦܫܐ: ܐܝܠܝܢ ܕܟܕ ܛܥ̣ܝܢ ܠܢ܆ ܢܣܝܘ̈ܢܐ 
 ܕܓ̇ܕܫܝܢ ܡܚܘ̇ܝܢ ܠܗܘܢ ܠܢ. ܘܒܟܠ ܙܘܗܪ ܠܡܛܪ ܠܥܒܐ ܙ̇ܕܩ܆ ܕܠܡܐ ܟܕ 
 ܢܒ̣ܠܩ ܥܠܝܢ ܗ̇ܘ ܚܫܐ ܕܟ̣ܣܐ܇ ܢܫ̣ܓܫܢ ܠܡܬܬܙܥܘ ܒܬܪ ܣܘܥܪܢܐ܇ ܗ̇ܘ 
 ܕܦ̣ܣܝܩ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܣ̣ܬܥܪ܀ 
chapter
53
6 53
VI 53
ܓܐܪܐ ܒܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܚܘܫܒܐ ܒܝܫܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܪܓܬܐ 
 ܕܢܦܫܐ ܢ̇ܒܥ܀ 
chapter
54
6 54
VI 54
ܐܢܗ̣ܘ ܕܗܘܢܐ ܡ̈ܠܐ ܘܫܡܗ̈ܐ ܦ̇ܪܫ: ܡ̈ܠܐ ܕܝܢ ܘܫܡܗ̈ܐ ܡ̇ܘܕܥܝܢ ܥܠ 
 ܨܒܘ̈ܬܐ܆ ܡܕܝܢ ܗܘܢܐ ܨܒܘ̈ܬܐ ܦ̇ܪܫ܀ 
chapter
55
6 55
VI 55
240
ܗܘܢܐ ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܡ̇ܕܝܩ ܒܡܬܝܕܥܢܝ̈ܬܐ܆ ܡܐ ܕܐܬܚܪܪ ܡܢ ܙܘ̈ܥܐ 
 ܕܚܫܝ̈ܗ̇ ܕܢܦܫܐ܀ 
chapter
56
6 56
VI 56
ܐܢܗ̣ܘ ܕܚܙܬܐ ܡܬܐܡܪܐ ܗܝ ܒܪܓܫܬܐ ܘܒܬܪܥܝܬܐ: ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܢܐܬܐ 
 ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܙܐܘܗܝ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܣ̣ܠܩ ܠܫܡܝܐ܆ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܐܝܟܢ 
 ܚܙܐܘܗܝ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܒܟܠܙܒܢ ܡ̣ܣܩ ܣ̇ܠܩ ܡܫܝܚܐ ܒܢܦܫ̈ܬܐ 
 ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ. ܐܦܢ ܠܘܬ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܢܚܬ ܕܢ̇ܣܩ ܐܢܘܢ܀ 
chapter
57
6 57
VI 57
ܡܕܡ ܕܡܬܦܪܥ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܩܕܡ ܒܝܡ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܐܘ ܠܐ 
 ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܘ ܚ̇ܒܠܐ ܗܘ܆ ܐܘ ܝܕܥܬܐ ܐܘ ܠܐ ܝܕܥܬܐ܀ 
chapter
58
6 58
VI 58
ܚܘܠܦܐ ܕܦܔܪ̈ܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܒܝܘܡܐ ܕܢܘܚܡܐ܆ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܫܘܒܚܗ 
 ܕܡܪܢ ܗ̇ܘܐ. ܘܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܒܗܘܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ. ܡܛܠ ܕܡܬܒܠܥܐ ܠܗ̇ ܒܠܐ 
 ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ܀ 
chapter
59
6 59
VI 59
242
ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܦܝܦܬܐ ܗܝ. ܚܕܐ ܓܝܪ ܡܢ̇ܬܗ̇ ܡܢ̇ܛܪܐ ܠܬܩܢܘܬܐ 
 ܕܠܐ ܡܓܫܡ̈ܐ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܡܪܒ̇ܝܐ ܝܠܘܕܘܬܐ ܕܡܓܫܡ̈ܐ܀ 
chapter
60
6 60
VI 60
ܥ̇ܩܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܢܐ ܕܓܠܝܙ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܪܘܚܢܐ܇ ܐܘ ܕܚܣܝܪܝܢ 
 ܠܗ ܙܪ̈ܥܐ ܕܡܙܕܪܥܝܢ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܀ 
chapter
61
6 61
VI 61
ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܕܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܡܝ̈ܬܐ: ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܝܢ 
 ܕܡܘܫܐ ܩܕܝܫܐ: ܙܟܘܪ̈ܐ ܠܡܝ̈ܬܐ ܡܫ̇ܐܠܝܢ܆ ܡ̇ܣܩܬ ܒܙܟܘܪ̈ܐ܆ ܠܘ ܢܦܫܗ 
 ܐܣܩ̇ܬ ܕܫܡܘܐܝܠ ܩܕܝܫܐ. ܠܘ ܡܝܬܐ ܗܘ ܓܝܪ. ܐܠܐ ܚ̇ܝܐ ܐܝܟ ܐܒܪܗܡ 
 ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ܀ 
chapter
62
6 62
VI 62
ܥ̇ܩܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܙܒܢ ܝ̇ܠܦܐ܇ ܘܠܡܐܬܐ 
 ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ܀ 
chapter
63
6 63
VI 63
ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܟܪܝܗ ܚ̣ܙܝܗܘܢ ܘܚ̇ܝܪܝܢ ܒܫܡܫܐ: ܡܢ ܕܡܥܝ̈ܗܘܢ 
 ܡܬܥܘܟܝܢ: ܘܒܐܐܪ ܫܪܓܪ̈ܓܝܬܐ ܚ̇ܙܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܘܢܐ ܕܟ̣ܝܐ܇ ܡܐ ܕܐܬܕ̇ܠܚ 
244
 ܡܢ ܪܘܓܙܐ܇ ܠܡ̇ܕܩܘ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܪܘܚ ܠܐ ܡ̣ܨܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܪܦܠܐ ܚܙ̇ܐ ܕܫܟܝܢܐ܇ 
 ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܚܘܪ ܒܗܝܢ܀ 
chapter
64
6 64
VI 64
ܐܝܟܢܐ ܕܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡ̣ܫܪܝܐ: ܒܝܕ ܚܘܠܡܢܐ ܓܠ̣ܝܐ ܥܠ ܚܘܠܡܢܐ 
 ܟ̣ܣܝܐ ܐܘܕܥ ܠܢ ܡܪܢ܆ ܗܟܝܐ ܒܝܕ ܡܦܩܬܐ ܓ̣ܠܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܡܢ 
 ܡܨܪܝܢ܇ ܥܠ ܡܦܩܬܢ ܟ̣ܣܝܬܐ ܕܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܘܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܘܕܥ ܠܢ܀ 
chapter
65
6 65
VI 65
ܪܐܙܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܪܘܚ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܠܟܠܢܫ ܡܬܕܪܟܐ܀ 
chapter
66
6 66
VI 66
ܣܝܦܐ ܕܛܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܝܘܠܦܢܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܇ ܗ̇ܘ 
 ܕܠܗܘܢܐ ܕܡܟܣܝ ܒܚܫ̈ܐ܇ ܒܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܓܙ̇ܪ܀ 
chapter
67
6 67
VI 67
ܟܡܐ ܕܡܬܪܒܐ ܗܘܢܐ ܒܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚ܆ ܗܟܢܐ ܡܬܩ̇ܪܒ ܠܬܐܘܪܝܐ 
 ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
68
6 68
VI 68
ܫܘܥܒܕܐ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܕܠܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܫܠܡܘܬܐ 
 ܕܨܒܝܢܐ ܛܒܐ܀ 
chapter
69
6 69
VI 69
246
ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܙ̇ܝܢ ܘܠܫܐܕ̈ܐ. ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܝܢ ܡܢ ܚܙܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ 
 ܘܕܫܐܕ̈ܐ ܓܠܝܙܝܢ ܐܢܘܢ. ܫܐܕ̈ܐ ܕܝܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܘ ܚܙ̇ܝܢ ܒܠܚܘܕ܀ 
chapter
70
6 70
VI 70
ܫܘܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡ̣ܨܐ ܠܡܥܒܪ 
 ܬܚܘ̈ܡܘܗܝ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܠܡܕܡ ܫܥܒܕ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܆ ܐܝܟ ܡܠܬܗ 
 ܕܦܘܠܘܣ܀ 
chapter
71
6 71
VI 71
ܐܝܟܢܐ ܕܠܐܝܣܪܐܝܠ ܡܬܪܓܫܢܐ: ܐܝܬ ܠܗ ܣܩܘ̈ܒܠܐ ܥܡܡ̈ܐ 
 ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܕܪܘܚ܇ ܐܝܬ ܠܗ ܣܩܘ̈ܒܠܐ ܥܡܡ̈ܐ ܡܬܝ̈ܕܥܢܐ܀ 
chapter
72
6 72
VI 72
ܐܚܪܬܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܗܘܠܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܚܝܠܗ̇. ܘܐܚܪܬܐ 
 ܗܝ ܕܐܣܛܘ̈ܟܣܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܗܝ ܕܡܘܙܓܐ ܕܓܘܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܗܝ ܕܓܘ̈ܫܡܐ. ܘܐܚܪܬܐ 
 ܗܝ ܕܟܢܪܗ ܕܒܪܢܫܐ܀ 
chapter
73
6 73
VI 73
ܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܗܘܢܐ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡ̣ܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ 
 ܒܗ̇ܝ ܕܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܝܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܀ 
chapter
74
6 74
VI 74
248
ܝܕܝܥ ܡܪܝܐ ܩܕܡ ܕܝ̣ܢܗ ܠܦܪ̈ܘܫܐ: ܒܬܪ ܕܝ̣ܢܗ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥ܆ 
 ܠܦܪ̈ܘܫܐ ܘܠܕܠܐ ܦܪ̈ܘܫܝܢ܆ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܆ ܕܡܬܝܕܥ ܡܪܝܐ ܒܕܝ̣ܢܐ ܕܥ̇ܒܕ܀ 
chapter
75
6 75
VI 75
ܝܕܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܗ̣ܘܬ ܒܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ 
 ܩܕܝܫܬܐ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܗ̣ܘܬ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ. ܘܒܬܪܗ̇ ܥܘܕܪܢܐ ܕܒܛܝܠܘܬܗ 
 ܕܐܠܗܐ܇ ܒܝܕ ܡܪܕܘܬܐ ܕܡ̇ܦܢܝܐ ܠܚܝ̈ܐ܇ ܐܘ ܒܝܕ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܡܩ̇ܪܒܐ ܠܬܐܘܪܝܐ 
 ܩܕܡܝܬܐ܀ 
chapter
76
6 76
VI 76
ܐܢ ܗ̇ܘ ܕܣ̣ܠܩ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܡܝܐ ܟܠ ܓܡ̣ܪ܆ ܝܕܝܥܐ 
 ܗܝ ܕܠܟܠܗܘܢ ܬܓܡ̈ܐ ܕܡܠܝ̈ܠܐ ܚ̇ܕܬ ܣܛܪ ܡܢ ܫ̣ܚܪܐ ܕܡܪ̈ܘܕܐ܀ 
chapter
77
6 77
VI 77
ܪܐܙܗ ܕܡܪܢ ܕܟ̣ܣܐ ܗܘܐ ܒܐܒܘܗܝ ܡܢ ܥܠܡ̈ܐ ܘܡܢ ܕܪ̈ܐ܆ ܐܬܓܠ̣ܝ 
 ܒܕܢܚܗ. ܘܓܒܝܘܬܐ ܕܫܠܝܚܘ̈ܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܬܪ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ܆ ܐܬ̣ܝܕܥ̇ܬ 
250
 ܒܣܒܪܬܗ. ܘܫܪ̈ܒܬܐ ܕܪ̈ܚܝܩܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢ ܣܒܪܗ܆ ܐܬܓ̣ܠܝ ܥܠܝܗܝܢ ܘܩ̇ܪܒ 
 ܐܢܝ̈ܢ ܠܘܬܗ܀ 
chapter
78
6 78
VI 78
ܦܚ̣ܡܗ ܕܦܔܪܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܫ̣ܘܐ ܠܗ ܒܡܘܙܓܐ܀ 
chapter
79
6 79
VI 79
ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܒܪ ܟܝܢܗ ܕܦܓܪܢ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܦ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܝܢܐ 
 ܕܢܦ̈ܫܬܢ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܘܬܗ ܒܪܬ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ ܐܝܬܝܗ̇܀ 
chapter
80
6 80
VI 80
ܦ̣ܚܡܐ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܝܢܐ ܕܒܝܕܥܬܐ ܫ̣ܘܐ ܠܗ܀ 
chapter
81
6 81
VI 81
ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡ̣ܨܝܐ ܕܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܆ ܥܡ ܦܓܪܐ ܣܛܪ ܡܢ ܥܠܡܐ 
 ܠܡܗܘܐ܆ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡ̣ܨܝܐ ܕܣܛܪ ܡܢ ܦܓܪܐ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ 
 ܠܡܗܘܐ܀ 
chapter
82
6 82
VI 82
ܗܟܢܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܥ̇ܡܪ ܐܠܗܐ ܒܒ̣ܪܝܬܗ܆ ܐܝܟ ܒܢ̇ܝܐ ܒܒܝܬܗ܀ 
chapter
83
6 83
VI 83
252
ܠܗܠܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܕܚ̇ܙܐ ܗܘܢܐ܆ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥ ܠܗܝܢ. ܘܠܗܠܝܢ ܠܐ 
 ܚ̇ܙܐ܆ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܠܗܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘ ܟܠܗܘܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܡܥܘܟܝܢ 
 ܠܗ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܘ ܡܢ ܚ̣ܡܬܐ ܐܘ ܡܢ ܪܓܬܐ ܣ̇ܒܟܝܢ 
 ܥܠܘܗܝ܀ 
chapter
84
6 84
VI 84
ܚ̣ܡܬܐ ܒܠܒܐ ܚ̇ܠܕܐ. ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܕܒ̣ܣܪܐ ܒܕܡܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ 
 ܦܩܝܕܝܢ ܚܢܢ ܠܡܪܚܩܘ ܠܚ̣ܡܬܐ ܡܢ ܠܒܐ܆ ܘܠܡ̇ܦܪܩܘ ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܒ̣ܣܪܐ܀ 
chapter
85
6 85
VI 85
ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܪܓܬܐ ܘܚܡ̣ܬܐ ܓܘܢܐܝܬ ܩ̣ܢܝܢܢ ܥܡ ܚܝܘ̈ܬܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ 
 ܕܒܪܝܫ ܒ̣ܪܝܬܢ ܗܠܝܢ ܥܡܢ ܠܐ ܐܬ̣ܒܪ̈ܝ. ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܥ̣ܠܝ̈ 
 ܥܠ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ܀ 
chapter
86
6 86
VI 86
ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܠܡܢܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܡܠܬܐ ܪܕ̇ܝܢ. ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ 
 ܒܝܕ ܚܠܡ̈ܐ ܡ̇ܦܢܝܢ. ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܕܘܚܠܐ ܡܢ̇ܟܦܝܢ. ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܒܡܚܘ̈ܬܐ 
 ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ ܡ̇ܥܛܦܝܢ܀ 
chapter
87
6 87
VI 87
254
ܗܘܢܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܠܒܐ ܫ̣ܪܐ. ܒܘܝܢܐ ܕܝܢ ܒܡܘܚܐ܀ 
chapter
88
6 88
VI 88
ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܥ̇ܡܠܝܢ ܥܡܢ ܠܦܘܪܩܢܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܩܕܝ̈ܫܐ 
 ܟܢܘ̈ܬܢ. ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܒܣܒܪܬܗ ܕܡܪܢ܀ 
chapter
89
6 89
VI 89
ܐܝܟܢܐ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ: ܗ̣ܘܐ ܡܪܢ ܒܘܟܪܐ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܆ 
 ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܗ̇ܘܐ ܒܘܟܪܐ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܀ 
chapter
90
6 90
VI 90
ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܐܫ̣ܬܘܝ ܠܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚ܆ ܒܚܦܝܛܘܬܐ 
 ܗ̇ܘܐ ܡܥܕܪ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܇ ܟܕ ܡ̣ܥܕܐ ܠܢܦ̈ܫܬܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܠܘܬ 
 ܡܝܬܪܘܬܐ܇ ܘܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ܀ 
epilogue
ep1
ep1
256
 ܗܘܝܬܘܢ ܡܥ̇ܩܒܝܢ ܠܡ̈ܠܝܢ ܐܚܝ̈ܢ. ܟܕ ܡܦ̇ܫܩܝܢ ܐܢܬܘܢ 
 ܒܬܪܥܝܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܢܝܫܐ ܗܢܐ ܕܣܝܡ ܠܢ ܒܡܢܝܢܐ ܗܢܐ 
 ܕܡܐܘ̈ܬܐ ܫܬ܇ ܐܪܙ ܡܢܝܢܐ ܕܫܬܐ ܕܫܪ̈ܒܬܢ܀ 
 ܫ̣ܠܡ̇ܬ ܡܐܬܐ ܕܫܬ܆ ܕܚܣܝܪܐ ܪ̈ܝܫܐ ܥܣܪܐ܀ 
 ܫܠܡ ܡܐܘ̈ܬܐ ܫܬ ܕܪ̈ܝܫܐ ܕܝܕܥܬܐ܆ ܕܐܡܝܪ̈ܝܢ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܓܪܝܣ܀ 
epilogue
ep2
ep2
paragraph
1
ep2 1
 — ܥ̇ܩܒܘ ܠܡ̈ܠܝܢ ܐܚܝ̈ܢ. ܘܦ̇ܫܩܘ ܚܦܝܛܐܝܬ ܦ̈ܠܐܬܐ ܕܡܐܘ̈ܬܐ܇ ܕܡܢܝܢܐ 
 ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܫܬܐ ܕܒ̣ܪܝܬܐ܀
paragraph
2
ep2 2
 ܫ̣ܠܡ ܡܐܘ̈ܬܐ ܫܬ ܕܐܘܓܪܝܣ ܛܘܒܢܐ܀