Guide to Evagrius Ponticus

edited by Joel Kalvesmaki


1
CPG2430 grc Frankenberg.TAN TEI.xml
Work
WORK
eng
The Gnostikos, written by Evagrius Ponticus
tag:evagriusponticus.net,2015:cpg2431
tag:kalvesmaki.com,2014:cpg2431
Source
Frankenberg's Euagrius Ponticus (1912)
IRIs
tag:evagriusponticus.net,2012:scriptum:frankenberg-1912
tag:kalvesmaki.com,2014:external_Evagrius_syr_Frankenberg
syr
false
chapter
1
1
section
104
ܩܕ
ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܘܣܥܪ̈ܝ ܣܘܥܪ̈ܢܐ܆ ܢܣܬܟܠܘܢ ܡ̈ܠܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܫܐܘ̈ܠܐ ܕܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܢܚܙܘܢ 
12aα
14578
ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ 
chapter
2
2
section
105
ܩܗ
ܣܥܪ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗܘ ܕܡܢܬܐ ܕܚܫܘܫܘܬܐ ܕܢܦܫܗ ܩܢܐ ܕܠܐ ܚܫܐ 
chapter
3
3
section
106
ܩܘ
 ܝܕܘܥܬܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܒܕܡܘܬ ܡܠܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܛܡ̈ܐܐ: ܘܐܝܟ ܢܘܗܪܐ ܠܕܟ̈ܝܐ 
chapter
4
4
section
107
ܩܙ
ܝܕܥܬܐ 
 ܕܠܒܪ ܡܢܢ ܓܕܫܐ ܒܢ. ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܡܚܘܝܐ ܠܢ ܡܠܘܐܗ: ܗܝ ܕܝܢ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘܝܐ 
 ܨܐܝܕܝܢ. ܗ̈ܢܝܢ ܨ̈ܒܘܬܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܚܘܝܐ ܠܬܪܥܝܬܐ. ܕܒܗܝܢ ܚܐܪ ܗܘܢܢ: ܘܥܠܝܗܝܢ ܡܦܩ 
 ܡ̈ܠܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܕܝܢ ܣܩܘܒܠܐ ܠܗܝ ܝܕܥܬܐ ܕܡܢ ܠܒܪ ܛܘܥܚ. ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܚܡܬܐ 
 ܘܪܘܓܙܐ. ܘܗ̈ܢܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܢܩ̈ܝܦܢ 
chapter
5
5
section
108
ܩܚ
ܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܡ̈ܕܝܠܢ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡ ܝܕܘܥܬܢܐ. ܝܬܝܪ 
 ܕܝܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ܆ ܗܕܐ ܕܠܐ ܢܣܩ ܪܘܓܙܗ. ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܬܩܪܒ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ: ܘܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥ 
12aβ
14578
ܒܪܘܓܙܐ܆ ܕܡܐ ܠܗܘ ܕܒܡܚܛܐ ܕܦܪܙܠܐ ܥ̈ܝܢܘܗܝ ܡܕܥܨ 
chapter
6
6
section
109
ܩܛ
ܢܙܕܗܪ ܝܕܘܥܬܢܐ ܒܡܬܬܚܬܝܢܘܬܗ܆ 
 ܕܠܐ ܢܛܥܐ ܘܢܨܛܒܥ ܠܗ ܒܗ. ܘܢܬܚܦܛ ܕܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܫܘܝܐܝܬ ܢܓܡܘܪ. ܕܗ̈ܘܝ ܐܬܝܢ ܚܕܐ 
 ܒܬܪ ܚܕܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܟܢ ܗܘܢܢ ܕܢܫܬܠܡ ܡܢ ܗܝ ܕܡܬܒܨܪܐ 
chapter
7
7
section
110
ܩܝ
ܝܕܘܥܬܢܐ ܒܟܠܙܒܢ ܢܕܪܫ 
 ܢܦܫܗ ܠܪ̈ܚܡܐ. ܘܠܡܥܒܕ ܛ̈ܒܬܐ ܢܬܛܝܒ. ܐܢ ܕܝܢ ܥܠ ܟܣܦܐ ܣܢܝܩ܆ ܢܙܝܥ ܡܐܢܐ ܕܢܦܫܗ. 
 ܟܠܡܕܡ ܓܪ ܡܟܢ ܐܦ ܕܠܐ ܟܣܦܐ ܠܡܥܒܕ ܪ̈ܚܡܐ: ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܥܒ̈ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܚܡܫ ܒܬ̈ܘܠܬܐ 
 ܕܕܥܟܘ ܠܡܦܐ̈ܕܝܗܝܢ 
chapter
8
8
section
111
ܩܝܐ
ܫܟܝܪܐ ܗܝ ܠܝܕܘܥܬܢܐ ܕܕܝܢܐ ܢܐܡܪ. ܐܢ ܡܬܛܠܡ ܘܐܢ ܛܠܡ. ܐܢ 
 ܡܬܛܠܡ ܕܠܐ ܣܝܒܪ. ܘܐܢ ܛܠܡ ܡܛܠܬܗ ܕܛܠܘܡܘܬܐ. 
chapter
9
9
ܝܕܥܬܐ ܕܡܬܢܛܪܐ܆ ܗܝ ܡܠܦܐ 
 ܠܡܩ̈ܒܠܢܝܗ: ܕܐܝܟܢ ܬܬܢܛܪ. ܘܐܝܟܢܐ ܬܗܘܐ ܡܫܬܘܫܛܐ ܠܩܕܡܝܗ 
chapter
10
10
section
112
ܩܝܒ
ܢܣܬܟܠ ܝܕܘܥܬܢܐ 
12bα
14578
ܐܢ ܒܙܒܢܐ ܕܡܦܫܩ ܡܚܪܪ ܗܘ ܡܢ ܪܘܓܙܐ ܘܐܟܬܐ ܘܥܩܬܐ: ܘܚܫ̈ܐ ܕܦܓܪܐ ܘܨܦܬܐ 
chapter
11
11
section
113
ܩܝܓ
ܠܐ ܘܠܐ 
 ܕܒ̈ܣܓܝܐ ܠܡܦܓܥ: ܥܕܡܐ ܕܒ̈ܛܒܬܐ ܡܨܛܒܥܝܢܢ. ܐܦ ܠܐ ܥܝܕܐ ܠܩܬ ܣ̈ܓܝܐܐ ܠܡܩܢܐ܆ ܕܠܐ 
 ܢܬܡܠܐ ܗܘܢܢ ܗܓܓܐ 
chapter
12
12
section
114
ܩܝܕ
ܡܕܡ ܕܚܫܚ ܠܚܝ̈ܝܢ ܡܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ: ܐܘ ܕܟܝܢܐ ܐܘ ܕܝܕܥܬܐ 
 ܕܐܠܗܐ܆ ܗܠܝܢ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܣܥܪ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܙܕܩ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܝ̈ܢ ܡܨ̈ܥܝܬܐ܆ ܠܐ 
 ܠܡܐܡܪ ܐܠܨܐ ܘܠܐ ܠܡܥܒܕ. ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܟܫܠܝܢ 
chapter
13
13
section
115
ܩܝܗ
ܙܕܩ ܕ̈ܠܛܠܝܐ ܘܠܥܠܝܡ̈ܐ. 
 ܥܠ ܥܒ̈ܕܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܠܡܡܠܠܘ. ܘܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܟܝܢܐ ܘܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܠܡܦܫܩܘ. 
 ܕܕܠܐ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܠܐ ܐܢܫ ܚܙܐ ܠܡܪܝܐ 
chapter
14
14
section
116
ܩܝܘ
ܠܟܗ̈ܢܐ ܒܠܚܘܕ ܦܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܐ ܕܡܫܐܠܝܢ ܠܟ܆ 
12bβ
14578
ܘܠܗܢܘܢ ܕܚܦܝܛܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܕܡܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܐܙܐ ܕܡܢܗܘܢ ܡܬܓܡܪ̈ܝܢ: ܘܠܒܪܢܫܢ 
 ܓܘܝܐ ܡܪܟܝܢ. ܘܕܡܩܒܠܢܐ ܘܒܚܘܪܐ ܕܒܢ. ܬܚܘܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡ̈ܢܘܬܐ ܕܚܫܘܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ 
 ܘܕܚܫܘܒܬܢܘܬܗ. ܘܐܝܢܘ ܚܘܠܛܢܗܘܢ ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ. ܘܐܡܬܝ ܥܠܒܐ ܡܢܬܐ ܠܚܒܪܬܗ: ܘܕܟܠ 
 ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ: ܡܡܠܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܚܕ ܛܘܦܣܐ. ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܬܘܒ܆ ܕܗܘ ܕܗܠܝܢ 
 ܥܒܕ ܪܐܙܐ ܕܡܢ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗ ܪ̈ܕܦܝܢ: ܠܗܠܝܢ ܕܟܠܝܢ ܕܢܚܘܢ ܒܕܟܝܘܬܐ.
 ܘܕܡܢܗܝܢ ܕܚ̈ܝܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܥܘܗܕܢܐ܆ ܘܡܢܗܝܢ ܠܝܬ ܠܗ̈ܝܢ 
chapter
15
15
section
117
ܩܝܙ
ܐܣܬܟܠ ܙܒܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܘܕܥܒ̈ܕܐ
 ܕܢܡ̈ܘܣܐ. ܕܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܟ ܠܡܡܠܠܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܕܪ̈ܢ 
chapter
16
16
section
118
ܩܝܚ
ܘܠܐ ܕܝܢ ܕܗܘܐ ܐܝܬ ܠܟ ܡܠܘܐܐ 
 ܠܦܘܫܘܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܡܬܐܡܪ̈ܢ. ܘܢܣ̈ܦܩܢ ܠܟ ܟܠܗܝܢ ܨ̈ܒܘܬܐ. ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܚܕܐ ܡܢ 
13aα
14578
ܡ̈ܢܘܬܗܝܢ ܦܠܛܐ ܠܢ. ܕܡܠܐܟܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܕܠܐ ܬܛܥܝܘܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ 
chapter
17
17
section
119
ܩܝܛ
ܐܠܨܐ 
548
Frankenberg
ܕܬܚܘܡ̈ܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ ܠܡܕܥ܆ ܚܬܝܬܐܝܬ܆ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܒܘܥܐ 
 ܘܪܝܫܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܕܠܐ ܝܕܥܬܐ: ܘܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ: ܘܕܡܣܡ ܒܪܫܐ. 
chapter
18
18
section
120
ܩܟ
ܘܠܐ ܠܢ ܕܢܣܬܟܠ܆ 
 ܐܦ ܦܠܐܬ̈ܐ ܕܪ̈ܐܙܐ܆ ܐܦ ܦܫܝܛܬܐ. ܕܐܢ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܘ ܕܟܝ̈ܢܐ: ܐܘ ܕܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. 
 ܘܐܢ ܥܠ ܕܘܒ̈ܪܐ ܐܡܪ̈ܢ. ܢܣܬܟܠ ܐܢ ܥܠ ܚܡܬܐ ܐܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܓܕܝ̈ܫܢ ܡܢܗ ܐܡܪ̈ܢ: ܐܘ ܥܠ 
 ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܢܩ̈ܝܦܢ ܠܗܝܢ: ܐܘ ܥܠ ܗܘܢܢ ܘܙܘܥ̈ܘܗܝ. ܐܢ ܕܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ. 
 ܘܠܐ ܕܢܚܘܪ. ܕܠܡܐ ܥܠ ܬܓܡ̈ܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܕܡ ܪ̈ܡܙܢ: ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ 
13aβ
14578
ܗܝ ܦܠܐܬܐ ܕܐܡܝܪܐ܆ ܟܡܐ ܕܐܝܬ ܒܚܝܠܢ ܠܡܒܨܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܘܕܥܐ܆ 
 ܘܗܝ ܗܕܐ ܦܫܝܛܐܝܬ܆ ܐܘ ܫܡܐ ܕܐܚܪܢܐ ܡܕܡ ܥܡܗ ܡܘܕܥܐ ܐܢ ܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ. ܚܙܬܐ ܗܝ 
 ܫܚܝܡܬܐ܆ ܐܘ ܢܒܝܘܬܐ ܡܘܕܥܐ 
chapter
19
19
section
121
ܩܟܐ
ܫܦܝܪ ܠܡܕܥ ܥܝܕܐ ܐܟܬ̈ܒܐ ܐ̈ܠܗܝܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܝܟ 
 ܕܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ. ܒܝܕ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܠܡܩܝܡܘ 
chapter
20
20
section
122
ܩܟܒ
ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܢܕܥ܆ ܕܠܘ ܟܠ ܦܬܓܡܐ 
 ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܐܝܬ ܒܗ: ܐܦ ܣܘܟܠܗ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܗܘ. ܐܦ ܠܐ ܗܘ ܕܟܝܢܐ ܣܘܟܠܗ ܕܟܝܢܐ ܗܘ. ܐܠܐ 
 ܐܦ ܡܪܬܝܢܐ ܡܘܕܥ ܥܠ ܟܝܢܐ. ܘܗܘ ܕܟܝܢܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܬܝܢܐ. ܘܗܢܐ ܬܘܒ ܐܡܪ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ 
ܩܟܔ ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܥܠ ܙܢܝܘܬܐ ܘܥܠ ܓܝܪܘܬܐ ܕܐܪܫܠܡ: ܘܥܠ ܚ̈ܝܘܬܐ ܕܝܒܫܐ ܘܕܡ̈ܝܐ 
13bα
14578
ܘܕܦܪ̈ܚܬܐ: ܘܕܕ̈ܟܝܢ ܘܕܠܐ ܕܟ̈ܝܢ: ܘܕܕܢܚ ܫܡܫܐ ܘܥܪܒ ܘܠܕܘܟܬܗ ܢܓܕ܆ ܗܠܝܢ ܡܢ ܩܪܝܢܗܝܢ 
 ܡܣܬܒܪ ܕܡܘܕܥ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܣܘܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܗܘ ܓܝܪ ܕܥܠ 
 ܙܢܝܘܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ܆ ܡܘܕܥ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ. ܟܕ ܡܣܬܒܪ ܕܡܪܬܝܢܐ ܗܘ. ܘܗܘ ܕܚ̈ܝܘܬܐ ܕܕ̈ܟܝܢ ܘܕܠܐ 
 ܕܟ̈ܝܢ. ܡܣܬܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܟܝܢܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܕܫܡܫܐ ܐܝܬܘܗܝ 
 ܕܟܝܢܐ. ܘܗܐ ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ܆ ܕܗܘ ܦܬܓܡܐ ܩܪܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܪܬܝܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܢ 
 ܕܟܝܢܐ 
chapter
21
21
section
124
ܩܟܕ
ܡ̈ܠܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܡܨܥܪ̈ܐ܆ ܠܐ ܬܣܒܪ ܕܐܝܬ ܒ̈ܗܝܢ ܪܐܙܐ܆ ܘܠܐ ܬܒܥܐ ܒܗ̈ܝܢ ܡܕܡ ܪܘܚܢܐ. 
 ܐܠܐ ܐܢ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܣܥܪ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܒܒܠܥܡ ܘܒܩܝܦܐ: ܕܩܕܡ ܐܡܪ ܗܘ ܥܠ ܡܘܠܕܗ ܕܦܪܘܩܢ: 
 ܘܩܝܦܐ ܥܠ ܡܘܬܗ 
chapter
22
22
section
125
ܩܟܗ
ܠܐ ܘܠܐ ܠܗ ܠܝܕܘܥܬܢܐ ܕܗܘܐ ܟܡܝܪ: ܘܠܐ ܚܘܝܚ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܩܪܒܝܢ 
13bβ
14578
ܨܐܕܘܗܝ. ܗܝ ܓܝܪ ܕܗܘܐ ܐܢܫ ܟܡܝܪ܆ ܕܓܒܪܐ ܗܝ ܕܠܐ ܡܦܣ ܒܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܗ̈ܘܝܢ. ܘܕܠܐ 
 ܢܗܘܐ ܦܨܝܚ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܩܪܒܝܢ ܨܐܕܘܗܝ. ܕܓܒܪܐ ܗܝ ܕܠܐ ܨܒܐ ܕܟܠܢܫ ܢܚܐ ܘܢܐܬܐ ܠܝܕܥܬܐ 
 ܕܫܪܪܐ 
chapter
23
23
section
126
ܩܟܘ
ܐܠܨܐ ܒܙܒܢ ܕܢܣܒܪ ܥܠ ܢܦܫܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢܢ܆ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܡܫܐܠܝܢ ܠܢ ܕܠܐ 
 ܫܘܝܢ ܕܢܫܡܥܘܢ. ܡܬܗܝܡܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܢ ܐܡܪ ܐܢܬ ܕܦܓܪܢܐ ܐܝܬܝܟ. ܘܠܝܬ ܠܟ ܝܕܥܬܐ ܚܬܝܬܬܐ 
 ܗܫܐ ܕܨܒܘܬܐ 
chapter
24
24
section
127
ܩܟܙ
ܚܘܪ ܒܩܢܘܡܟ܆ ܕܠܡܐ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܝܘܬܪ̈ܢܐ: ܐܘ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܕܫܦܝܪ ܐܘ 
 ܕܫܘܒܚܐ ܥܒܘܪܐ: ܬܐܡܪ ܡܕܡ ܕܠܐ ܘܠܐ ܠܡܡܠܠܘ: ܘܬܫܬܕܐ ܡܢ ܚܪ̈ܘܪܐ ܐ̈ܠܗܝܐ: ܐܝܟ ܗܘ 
 ܕܒܗܝܟܠܐ ܡܙܒܢ ܗܘܐ ܒ̈ܢܝ ܝ̈ܘܢܐ 
chapter
25
25
section
128
ܩܟܚ
ܠܗܠܝܢ ܕܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܬܚܪܝܢ. ܠܘ ܡܢ ܫܘܠܡܐ ܐܠܐ ܡܢ 
 ܫܘܪܝܐ ܘܠܐ ܠܡܩܪܒܘ ܠܫܪܪܐ. ܠܛ̈ܠܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܕܘܥܬܢܐ ܠܡܐܡܪ. ܐܦ ܠܐ ܠܟܬ̈ܒܐ ܕܕܐܝܟ 
14aα
14578
ܗܠܝܢ: ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܘܬܗܘܢ ܠܡܫܒܩ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܫܪ̈ܥܬܐ ܕܢܩ̈ܝܦܢ 
 ܠܗܕܐ ܚܙܬܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܗܢܘܢ ܕܟܬܝܫܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܫ̈ܐ ܠܘ ܡ̈ܠܐ ܕܫܝܢܐ ܙܕܩ ܠܡܐܡܪ܆ ܐܠܐ 
 ܕܐܝܟܢܐ ܢܬܢܩܡܘܢ ܡܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܘܢ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܣܒܪܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܩܪܒܐ: ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܩܘܗܠܬ 
ܩܟܛ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܟܬܝܫܝܢ ܡܢ ܚܫ̈ܐ: ܘܡܥܩܒܝܢ ܥܠ ܡ̈ܠܐ ܕܡܓܫ̈ܡܐ ܘܠܐ ܡ̈ܓܫܡܐ܆ ܕܡܝܢ 
 ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܟܪ̈ܝܗܐ: ܕܕܪܫܝܢ ܥܠ ܚܘܠܡܢܐ 
chapter
26
26
section
130
ܩܠ
ܠܡܛܥܡ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܟܪ̈ܝܬܐ ܡܠܝܬ 
 ܚܘܠܡܢܐ ܕܝܕܥܬܐ: ܗܝܕܝܢ ܙܕܩ ܠܢ܆ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܚܫ̈ܐ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢܢ. ܠܘ ܗܘܝܘ ܙܒܢܐ 
14aβ
14578
ܕܕܪܫܐ ܘܕܦܘܫܩܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܠܐ ܕܢܟܐܐ ܒܗܠܝܢ ܕܕܠܐ ܒܙܒܢܗܘܢ ܗܦܟܝܢ ܥܠܝܗ ܕܡܠܬܐ. ܐܘ 
 ܕܗ̈ܪܣܝܘܛܐ ܓܝܪ ܐܘ ܕܚܪܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܥܝܕܐ 
chapter
27
27
section
131
ܩܠܐ
ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܕܠܐ ܚܘܫܒܐ ܬܐܡܪ ܥܠ ܐܠܗܐ 
550
Frankenberg
ܡܕܡ. ܘܐܦ ܠܐ ܬܬܚܡܝܘܗܝ ܒܡܕܡ ܡܡܬܘܡ. ܕܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܘܐܬܪܟܒܘ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܚ̈ܘܡܐ 
chapter
28
28
section
132
ܩܠܒ
ܗܘܝܬ ܥܗܝܕ ܐܢܬ ܠܗܠܝܢ ܚܡܫܐ ܐܣ̈ܟܡܝܢ ܕܐܝܬ ܠܡܬܕܪܟܢܘܬܐ܆ ܕܬܫܟܚ ܬܬܪܨ 
 ܠܙܥܘܪ̈ܝ ܢܦܫܐ: ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܬܚܒܝܢ ܒܥܩ̈ܬܗܘܢ. ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܢ ܕܡܛܫܝܐ܆ ܒܝܕ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ 
 ܡܬܓܠܝܐ. ܘܗܝ ܐܝܕܐ ܕܐܬܒܣܝܬ. ܒܝܕ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܥܛܦܐ ܠܕܘܟܬܗ: ܘܗܘܝܐ ܥܠܬܐ ܕܚܝܐ 
 ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܐܡܬܝ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܥܡ ܝܕܥܬܐ ܬܫܬܟܚ܆ ܠܗܢܘܢ ܕܩܢܐܘܗ ܡܠܦܐ ܡܟܝܟܘܬܐ. 
 ܣܢܐ ܓܝܪ ܠܒܝܫܬܐ ܗܘ ܕܢܣܝܗ. ܢܣܝܢܐ ܕܝܢ ܝܠܕܐ ܗܘ ܕܡܬܕܪܟܢܘܬܐ. ܗܝ ܕܝܢ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ܆ 
14bα
14578
ܒܪܬܗ ܗܝ ܕܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ 
chapter
29
29
section
133
ܩܠܓ
ܗܠܝܢ ܕܝܠܦܝܢ ܡܢܟ ܡܕܡ ܢܗܘܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܟ ܟܠܫܥ܆ ܪܚܡܝ 
 ܐܬܘܪܒ ܠܥܠ. ܫܟܝܪܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܡܐ ܕܣܠܩܬ ܠܥܠ ܒܝܘܠܦܢܟ: ܬܘܒ ܡܢ ܫܡ̈ܘܥܝܟ ܬܬܚܬܐ 
 ܠܬܚܬ 
chapter
30
30
section
134
ܩܠܕ
ܪܚܡ ܟܣܦܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܠܘ ܗܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܣܦܐ܆ ܐܠܐ ܗܘ ܕܪܓܝܓ ܠܡܩܢܝܗ. 
 ܠܡܦܪܢܣܢܐ ܓܝܪ. ܟܝܣܐ ܡܠܝܠܐ ܡ̈ܠܝܠܐ ܩܪܝܢ ܠܗ 
chapter
31
31
section
135
ܩܠܗ
ܠܣ̈ܒܐ ܐܦܝܣ ܕܢܠܒܟܘܢ ܚܡܬܗܘܢ. 
 ܘ̈ܠܛܠܝܐ ܕܢܙܟܘܢ ܟܪܣܗܘܢ. ܥܡ ܣ̈ܒܐ ܓܝܪ ܚܫ̈ܐ ܢܦܫ̈ܢܝܐ ܡܬܟܬܫܝܢ. ܘܥܡ ܛ̈ܠܝܐ ܐܝܟ 
 ܕܒܣܘܓܐܐ ܗܠܝܢ ܦܓܪ̈ܢܝܐ. 
chapter
32
32
ܒܠܘܡ ܦܘܡܐ ܕܗܢܘܢ ܕܡܪܡܝܢ ܒܐ̈ܕܢܝܟ ܥܠ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܐ 
 ܬܬܕܡܪ ܐܢ ܡܨܚܝܢ ܠܟ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܢܣܝܘܢܐ ܕܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܕܝ̈ܘܐ. ܕܠܐ ܨܒܝܢ ܕܗܘܐ 
14bβ
14578
ܡܚܪܪ ܡܢ ܣܢܐܬܐ ܘܐܟܬܐ ܓܒܪܐ ܓܡܝܪܐ 
chapter
33
33
section
136
ܩܠܘ
ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܐܣܐ܆ 
 ܫܠܝܐܝܬ ܐܣܝܘܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܡܥܠ. ܣܡܐ ܓܝܪ ܕܡܩܪܒ ܝܕܘܥܬܢܐ ܠܚܒܪܗ܆ ܐܝܟ ܡܐ 
 ܕܡܫܟܚܐ ܡܐܣܐ. ܠܢܦܫܗ ܕܝܢ ܐܠܨܐܝܬ ܟܠܗ 
chapter
34
34
section
137
ܩܠܙ
ܠܐ ܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܡ̈ܟܢܢ ܠܘܬ ܦܠܐ̈ܬܐ ܬܦܫܩ 
 ܪܘܚܢܐܝܬ. ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܘܬܪ̈ܢ ܠܗ ܠܫܪܒܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܗܕܐ ܠܐ ܬܥܒܕ܆ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܬܦܩ: ܟܕ 
 ܡܫܬܥܐ ܐܢܬ ܥܠ ܐܠܦܗ ܕܝܘܢܢ. ܟܕ ܡܬܥܨܐ ܐܢܬ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢ ܡܐܢܐ ܕܐܠܦܐ܆ ܒܦܠܐܬܐ 
 ܬܣܒܝܘܗܝ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܝܘܬܪܢܐ ܠܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܫܡ̈ܘܥܝܟ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܓܘܚܟܐ ܡܢܗܘܢ ܡܩܒܠ
 ܐܢܬ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ. ܡܘܕܥܝܢ ܠܟ ܥܠ ܡܐ̈ܢܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠܦܐ܆ ܘܒܓܘܚܟܐ ܣܓܝܐܐ 
15aα
14578
ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܛܥܐ ܠܡܨܥܬܐ ܡܝܬܝܢ 
chapter
35
35
section
138
ܩܠܚ
ܐܦܝܣ ܠܗܠܝܢ ܝ̈ܚܝܕܝܐ ܕܐܬܝܢ ܨܐܕܝܟ܆ ܕܟܠ ܚܕ ܥܠ 
 ܐܣ̈ܟܡܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܢܡܠܠܘܢ ܥܡܟ܆ ܘܠܐ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ. 
 ܒܪܡ ܐܠܐ ܐܢ ܐܫܬܟܚ ܐܢܫ: ܕܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܟܡܐ ܕܗܘ ܢܐܡܪ ܡܫܟܚ 
chapter
36
36
section
139
ܩܠܛ
ܗܘܬ ܡܚܦܝܐ ܡܢ 
 ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܛ̈ܠܝܐ: ܡܠܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܕܥܠ ܕܝܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܕܠܝܠܐܝܬ ܡܘܠܕܐ ܪܦܝܘܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ 
 ܡܣܬܟܠܝܢ ܟܐܒ̈ܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ: ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܩܒܠܐ ܠܐ ܝܕܥܬܐ 
chapter
37
37
section
140
ܩܡ
ܐܢܗܘ ܕܦܘܠܘܣ 
 ܩܕܝܫܐ ܟܒܫ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܘܡܫܥܒܕ܆ ܠܐ ܬܗܡܐ ܐܢܬ ܡܢ ܕܘܒܪ̈ܝܟ ܒܚ̈ܝܝܟ: ܘܬܨܥܪܝܗ ܠܠܐ 
 ܚܫܘܫܘܬܐ: ܕܡܡܟܟ ܐܢܬ ܠܗ̈ ܒܦܓܪܐ ܠܐ ܡܫܥܒܕܐ. ܠܐ ܬܐܨܦ ܥܠ ܣܝܒܪܬܐ ܐܘ ܥܠ ܬܟܣܝܬܐ. 
chapter
38
38
ܐܠܐ ܗܘܝܬ ܥܗܝܕ ܐܢܬ ܠܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܓܬܝܐ ܠܘܝܐ: ܗܘ ܕܩܒܠ ܩܒܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܘܗܘܐ ܥܬܝܪܐ 
 ܡܢ ܡܣܟܢܘܬܗ: ܘܫܒܝܚܐ ܡܢ ܫܝܛܘܬܗ 
chapter
39
39
section
141
ܩܡܐ
ܡܩܛܪܓܢܐ ܡܪܝܪܐ ܕܝܕܘܥܬܢܐ ܐܝܬܝܗ ܬܐܪܬܗ. 
 ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܡܛܥܐ ܠܗ ܡܕܡ܆ ܡܛܠ ܕܟܣ̈ܝܬܐ ܕܠܒܐ ܝܕܥܐ 
chapter
40
40
section
142
ܩܡܒ
ܐܣܬܟܠ ܕܕܠܡܐ ܬܣܒܪ̈. 
 ܕܚܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗ̈ܘܝ. ܐܠܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ. ܘܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܕܐܢܫ. ܐܦ 
 ܗܠܝܢ ܡܬ̈ܓܠܝܢ ܠܗ. ܐܦ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܚ̈ܝܠܐ ܩ̈ܕܝܫܐ܆ ܒ̈ܥܠܠܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܡܦܣܝܢ܆ ܠܘ ܕܝܢ 
 ܒܗܠܝܢ ܪ̈ܝܫܝܬܐ: ܕܠܡܫܝܚܐ ܒܠܚܘܕ ܝ̈ܕܝܥܢ 
chapter
41
41
section
143
ܩܡܓ
ܐܢ ܟܠ ܫܘܐܠܐ ܕܐܝܬ: ܥܠ ܓܢ̈ܣܐ 
 ܡܫ̈ܚܠܦܐ ܡܘܕܥ: ܐܘ ܥܠ ܐ̈ܕܫܐ ܐܘ ܥܠ ܫ̈ܘܚܠܦܐ݊: ܐܘ ܥܠ ܓܕܫ̈ܐ: ܐܘ ܥܠ ܗܘ ܕܡܢ ܗܠܝܢ 
15bα
14578
ܡܪܟܒ: ܠܝܬ ܕܝܢ ܡܕܡ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ܆ ܡܕܝܢ ܒܫܬܘܐ ܢܣܬܓܕ ܗܘ 
 ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ 
chapter
42
42
section
144
ܩܡܕ
ܢܣܝܘܢܗ ܕܝܢ ܕܝܕܘܥܬܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܓܠܬܐ ܕܗܘܝܐ ܒܗܘܢܐ: 
 ܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ: ܘܕܗܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ ܐܝܟ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ. ܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܗ܆ ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ 
552
Frankenberg
ܐܘ ܗܘܬ ܡܣܬܒܪܐ 
chapter
43
43
section
145
ܩܡܗ
ܚܛܝܬܐ ܕܝܕܘܬܢܐ ܐܝܬܝܗ܆ ܝܕܥܬܐ ܕܓܠܬܐ ܕܨ̈ܒܘܬܐ ܐܘ ܕܣܘܟܠܗܝܢ: 
 ܕܐܬܝܠܕܬ ܡܢ ܚܫܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ: ܐܘ ܕܠܘ ܡܛܠܬܗ ܕܫܦܝܪܬܐ ܡܥܩܒܝܢܢ ܥܠܝܗܝܢ ܕܨ̈ܒܘܬܐ 
chapter
44
44
section
146
ܩܡܘ
 ܐܪ̈ܒܥ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܘܕܚܙܬܐ ܫܒܝܚܬܐ: ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܓܪܝܓܘܪܝܣ ܝܠܦܢܢ. ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ. 
 ܣܟܘܠܬܢܘܬܐ ܘܢܟܦܘܬܐ. ܘܚܝܠܬܢܘܬܐ ܘܟܢܘܬܐ. ܘܥܒܕܐ ܕܣܟܘܠܬܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܕܢܚܙܐ ܐܢܫ 
15bβ
14578
ܐܦ ܚ̈ܝܠܐ ܗܠܝܢ ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܩ̈ܕܝܫܐ: ܟܕ ܠܐ ܡܦܣ ܒ̈ܥܠܠܬܗܘܢ. ܘܥ̈ܠܬܐ ܓܝܪ ܡܢ ܚܟܡܬܐ 
 ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܕܡܬ̈ܓܠܝܢ ܐܫܠܡ ܠܢ܀ ܕܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܝܢ ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܕܠܘܬ 
 ܫܪܝܪ̈ܬܐ: ܐܦ ܟܕ ܡ̈ܚܝܢ ܥܡܢ ܩܪܒܐ. ܘܕܠܐ ܗܘܝܢ ܒܨܝܢܢ ܠܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܀ ܕܢܩܦܘܬܐ ܕܝܢ 
 ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܕܢܩܒܠ ܙܪܥܐ ܪܝܫܝܐ ܕܡܢ ܐܟܪܐ ܫܡܝܢܐ ܐܙܕܪܥ ܒܢ. ܘܕܢܕܚܘܩ ܡܢܢ ܠܙܪܘܥܐ 
 ܕܙܝ̈ܙܢܐ܀ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܝܢ ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܫܘܐ ܬܦܠܓ ܘܬܬܠ ܠܗ. ܐܢ ܡ̈ܠܐ ܘܐܢ 
 ܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ܆ ܕܥܡܘܛܐܝܬ ܐܡܪܐ ܠܗ̈ܝܢ ܠܡ̈ܠܐ ܘܒܐܘܝܢܕܬܐ ܡܘܕܥܐ ܨܒܝܢܗ: ܘܐܝܬ 
16aα
14578
ܟܕ ܓܠܝܐܝܬ ܐܡܪܐ ܡܠܬܗ܆ ܐܝܟ ܕܠܝܘܬܪܢܐ ܕܦܫ̈ܝܛܐ 
chapter
45
45
section
147
ܩܡܙ
ܥܡܘܕܐ ܕܫܪܪܐ ܒܣܠܝܘܣ ܩܦܘܕܘܝܐ 
 ܐܡܪ ܗܘܐ܆ ܕܝܕܥܬܐ ܕܡܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܓܕܫܐ ܨܐܕܝܢ ܡܢ ܗܓܝܢܐ ܐܡܝܢܐ ܘܡܢ ܗܪܓܐ ܬܟܝܒܐ ܡܬܚܝܠܐ. 
 ܠܝܕܥܬܐ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘܝܐ ܨܐܕܝܢ܆ ܟܐܢܘܬܐ ܡܢܛܪܐ. ܘܗܝ ܕܠܐ ܗܘܐ ܣܠܩ ܪܘܓܙܗ 
 ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ. ܘܠܗܝ ܝܕܥܬܐ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܡܫܟܚܝܢ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܚܫ̈ܐ ܐܢܘܢ 
 ܠܡܩܒܠܘ. ܕܝܕܥܬܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܡܩ̈ܒܠܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ: ܗܠܝܢ ܕܡܥܠܝܢ ܡܢ ܚܫ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܕܒܙܒܢܐ 
 ܕܨܠܘܬܐ܆ ܚܙܝܢ ܨܡܚܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܗܘܢܗܘܢ ܕܕܢܚ ܥܠܝܗܘܢ 
chapter
46
46
section
148
ܩܡܚ
ܟܘܟܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ 
 ܐܬܢܣܝܘܣ ܐܡܪ ܗܘܐ܆ ܕܐܢ ܡܘܫܐ ܐܬܦܩܕ: ܕܦܬܘܪܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܓܪܒܝܐ ܢܣܝܡ܆ ܘܠܐ ܠܗܘܢ 
 ܠܝ̈ܕܘܥܬܢܐ ܕܢܣܬܟܠܘܢ. ܡܢܘ ܗܘ ܕܢܫܡ ܠܘܩܒܠܗܘܢ. ܘܚܝܠܬܢܐܝܬ ܟܠ ܢܣܝ̈ܘܢܝܢ 
16aβ
14578
ܠܡܣܝܒܪܘ܆ ܘܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܨܐܕܝܢ ܢܬܪܣܐ 
chapter
47
47
section
149
ܩܡܛ
ܐܡܪ ܗܘܐ ܡܠܐܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܕܡܘܪ 
 ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܣܪܦܝܘܢ. ܕܗܘܢܐ ܕܡܠܝܐܝܬ ܐܫܬܝ ܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܬܕܟܐ. ܚܘܒܐ ܕܝܢ ܬܙܝܙܘܬܐ 
 ܕܡ̈ܢܘܬܐ ܕܚܡܬܐ ܡܐܣܐ ܪܕܝܐ ܓܝܪ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ. ܟܠܝܐ ܥܢܘܝܘܬܐ 
chapter
48
48
section
150
ܩܢ
ܒܡ̈ܠܐ ܓܝܪ ܕܥܠ 
 ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܝܢܐ ܕܥܬܝܕ. ܒܝܬ ܠܟ ܘܠܢܦܫܟ ܐܬܗܓܐ ܠܡ ܐܡܪ ܗܘܐ: ܗܘ ܪܒܐ ܝܕܘܥܬܢܐ 
 ܘܡܠܦܢܐ ܕܝܕܡܘܣ. ܘܗ̈ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܚܦܛ ܕܬܩܒܘܥ ܐ̈ܢܝܢ ܒܥܘܗܕܢܟ. ܟܠܗܘܢ ܓܪ ܒܢܝܢܫ̈ܐ 
 ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܗܠܝܢ ܡܬܬܩܠܝܢ. ܘܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܕܝܢܐ ܡܫܟܚܬ ܠܗ̈ܝܢ ܒܚ̈ܘܠܦܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ 
 ܘܕܥ̈ܠܡܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܣ̈ܟܡܐ ܕܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ 
16bα
14578
ܕܝܕܥܬܐ ܡܦܢܝܢ ܠܢ 
chapter
49
49
section
151
ܩܢܐ
ܢܝܫܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܛ̈ܒܐ ܕܢܕܟܘܢ ܗܘܢܐ. ܘܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܚ̈ܫܐ 
 ܢܝܫܐ ܕܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܕܟ̈ܝܢܐ܆ ܕܬܚܘܐ ܫܪܪܐ ܕܛܡܝܪ ܒܨ̈ܒܘܬܐ ܕܢܦܪܩ ܕܝܢ ܐܢܫ ܗܘܢܗ ܡܢ ܟܠܗܝܢ 
 ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ: ܘܢܦܢܝܘܗܝ ܠܘܬ ܗܝ ܝܕܥܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܕܟܠ܆ ܡܘܗܒܬܐ ܗܝ ܕܚܙܬܐ ܕܐܠܗܐ. 
chapter
50
50
ܐܬܚܦܛ 
 ܠܡܨܪ ܨܠܡܟ܆ ܠܘܩܒܠ ܕܡܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܪܝܫܝܬܐ. ܘܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢ ܝܘܬܪܢܟ. ܟܕ ܡܬܬܓܪ ܐܢܬ 
 ܒܟܠܗܝܢ ܕܦܓ̈ܥܢ ܒܟ ܫܠܡ܀܀